Now showing items 1455-1474 of 1520

  • Vade riskinin banka karlılğına etkisi - Türk bankacılık sektörü için bir uygulama 

   Toptaş, Bilge Kağan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Risk, günümüzde her alanda karşımıza çıkan bir kavramdır. Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler bütün sektörleri etkilemiştir. Özellikle bankacılık sektöründe teknolojinin gelişimi ve farklı işlemlerin artması ile ...
  • Bir vakıf üniversitesi hastanesi örneğinde minör yanık travmasının ayaktan tedavi hizmetleri ve maliyet analizi 

   Abalı, Ayşe Ebru (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Yanıklar, teknolojik ilerlemelerle birlikte insanoğlu için önemli bir ölüm nedeni olmaya devam etmiştir. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan yanık ve yangın deneyimlerinin önemli bir kısmı basit tedbirlerle önlenebilecek ...
  • Vasküler risk faktörleri bulunan asemptomatik ve semptomatik hastalarda aspirin direnci ve trombosit glikoprotein IIIa gen polimorfizminin rolü 

   Derle, Eda (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Vasküler hastalıklardan korunmada yaygın olarak kullanılan aspirin, her hastada istenen etkinliği gösterememekte ve aspirin tedavisi altında tekrarlayıcı iskemik olaylar görülebilmektedir. Gelisiminde birçok mekanizmanın ...
  • Velazquez'i Unutmak: Las Meninas 

   Aygün Cengiz, Serpil (2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu. 151-160, 2009)
   Bu metnin amacı, Fransız düşünür Michel Foucault?nun, Rönesans sonrası dönemde kelimeler ve şeyler arasındaki ilişkinin bir temsil sorununa indirgenmesiyle ortaya çıkan temsilin üretimi, temsilin nesnesi ve temsilin öznesi ...
  • Venöz tromboembolizm tanısı almış hastalarda etiyolojik risk faktörlerinin değerlendirilmesi 

   Gök, Şeniz Sarıtaş (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
   Giriş ve Amaç: Venöz tromboembolizm; hematolojik hastalıklar arasında sık görülen, pek çok nedene bağlı olarak gelişen ve ölüme yol açabilen; ancak önlenmesi mümkün bir hastalıktır. Farklı lokalizasyonlarda olabilmesi, ...
  • Vergi mahremiyeti hakkı 

   Koçabıcak, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Vergi mahremiyeti hakkı, vergi borcunun doğumu ile baĢlayıp, borçlunun kendiliğinden ifasıyla veya cebren tahsili ile sona eren vergilendirme sürecinde, mükellef haklarının korunmasını sağlayan bir koruma kalkanıdır. Bu ...
  • Veri madenciliği ile tıbbi cihaz bakım karar modeli 

   Gökgöz, Kamil Berkay (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Tıbbi cihazlar, ilaç sektörü ile birlikte Sağlık Sektörü’nün vazgeçilmez bileşenlerinden birisidir. Dünya’daki teknolojinin sürekli gelişmesi ile paralel olarak tıbbi cihazlar da sürekli değişime uğramaktadır. Günümüzde ...
  • Veri madenciliğine dayalı akıllı fon portföy optimizasyon sistemi 

   Sarıkaya, Görkem (Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016)
   Portföy optimizasyonu kavramı günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Minimum risk, maksimum getiri mantığı ile optimal potföyler farklı modeller ile oluşturulmaktadır. Ancak gelişen teknoloji ve hızlı ...
  • Bir veritabanı çalışması: Başkent üniversitesi hukuk veritabanı 

   Barış Örkmez, Vildan , Yüce, Nihal Selçuk (UNAK 2002 ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANELERİ TOPLANTISI., 2002)
   Bilgi ve belge yönetiminde en önemli hedef bilgiye erişimdir. Erişimse, bilginin depolanmasıyla başlar. Bilginin sağlıklı depolanması için belli standartlar oluşturulmuştur (Sınıflama sistemleri, kataloglama kuralları, ...
  • Vezikoüreteral reflüsü olan hastalarda NGAL, KIM-1 ve L-FABP düzeyleri 

   Parkmaksız, Gönül (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
   Reflü nefropatisi son dönem kronik böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilen vezikoüreteral reflünün (VUR) en ciddi komplikasyonudur. Böbrek hasarının erken dönemde tespit edilmesini sağlayacak parametreler gereklidir. Bu ...
  • Video concept classıfıcatıon and retrıeval 

   Ergün Akyüz, Hilal (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Search and retrieval in video content is a trending topic in computer vision. Difficulties of this research topic is two folds; extracting semantic information from structure of video images is not a simple task and ...
  • Video projeksiyon eşlemesi teknolojisinin iç mekan sergilemeye etkisi ve bir uygulama 

   Ayhan, Hulusi Kıvanç (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Teknolojinin sürekli ilerleyen yapısı ve etki ettiği her alan ile giderek daha uyumlu çalışması, onu sürekli ve birçok farklı alandan da takip edilmesi gereken bir konuma sokmuştur. Popüler kültürün ortaya çıkardığı ...
  • Viral hepatitlerde matriks metalloproteinazların ve inhibitörlerinin ekspresyon paternleri ve fibrozis ile ilişkisi 

   Uyar, F.Pınar (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
   Kronik hepatitte prognozu belirleyen şey fibrozisin ilerlemesidir. Ancak fibroproliferatif aktiviteyi değerlendirmek zordur ve bunun için geliştirilmiş, invaziv olmayan test veya belirteçler henüz yoktur. Bu çalışmada; ...
  • Vitiligolu hastalarda işitsel değerlendirme 

   Gezici, Ayşe (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Vitiligo, cildin herhangi bir bölgesinde oluşan ve sınırlı, beyaz lekelerle seyreden bir pigmentasyon bozukluğu hastalığıdır. Çalışmamızın amacı; vitiligolu hastalarda iç kulak ve efferent işitme sistemini saf ses ...
  • Vokal kord nodülü olan hastalarda ses kalitesi ve stres düzeylerinin incelenmesi 

   Eroğlu, Merve (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Vokal kord nodülleri, ses problemlerinin içinde en sık karşılaşılan iyi huylu lezyonlardır. Çoğunlukla kadınlarda ve çocuklarda görülmekle birlikte, sesini profesyonel olarak kullananlarda ve vokal hijyenin korunması ...
  • Vücut dışı şok dalgaları ile böbrek taşı tedavisinin başarısını etkileyen faktörler 

   Kayra, Mehmet Vehbi (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017)
   Şok dalga litoripsi [Shockwave Lithotripsy (SWL)] başarısını öngörmek i in bazı parametreler tanımlanmış ve bu parametreler ile ilgili ok sayıda araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmada SWL başarısını etkileyen faktörlerin ...
  • Vücut kitle indeksinin baş itme testine etkisi 

   Baloğlu, Yağmur (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Denge, istiharette ve aktivite sırasında, yer çekimi merkezini destek yüzeyi üzerinde tutabilmek için gerçekleştirilen postüral uyumdur. Normal postüral kontrol ve dengenin sağlanmasında etkili olan üç sistem vardır; ...
  • Vücut kitle indeksinin orta kulak rezonans frekansına etkisi 

   Sözen, Miray (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Klasik timpanometrinin orta kulak akustik özelliklerini değerlendirmede yeterli olup olmadığı tartışılmaktadır. Klasik timpanometrilerde sıklıkla 226 Hz prob ton kullanılmaktadır. Multifrekans timpanometri ise, 226 Hz-2000 ...
  • W. A. Mozart'ın eserlerinde mehter müziği etkisi 

   Demirci, Deniz (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Bu tezde, mehter müziğinin tarihsel gelişimi, mehter çalgıları, çalgıların mehter müziğindeki yeri ve önemi, mehter müziğinde kullanılan makam ve usullerle ilgili konulara genel olarak değinilmiştir. W.A.Mozart’ın hayatı, ...
  • Web servisleri tabanlı coğrafi bilgi sistemleri 

   Turan, Fırat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
   Açık kaynaklı cografi konumsal konsorsiyumu, cografi bilgi sistemleri komitesi olarak genis çapta bünyesinde çesitli sayıda veri modelleri ve çevrim içi servisleri adapte etmektedir. Web servis özelligi olmayan versiyonlara ...