Now showing items 287-306 of 413

  • Rekabetin kurulu'nun inceleme ve araştırmalarında izlediği usul 

   Hamzaoğlu, Ecem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Ülkemizde mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli ...
  • Rekabetin sınırlanmasının özel hukuk alanındaki sonuçları 

   Taşpınarlı, Caner (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısmada Rekabetin Korunması Hakkında Kanun besinci kısmını olusturan “Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları” tazminat ve geçersizlik baslıkları altında incelenmis ve ülkemizde uygulama alanı ...
  • Reklam etkinliğinin otonom ve somatik sinir sistemi ölçüm teknikleriyle karşılaştırılması üzerine bir araştırma 

   Aydın, Begüm (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde pazarlama araştırmaları için kullanılan yöntemlerden birisi olan nöropazarlama bireylerin istem dışı tepkilerinin ölçümünde yararlanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde merkezi sinir sistemi ile otonom ve somatik sinir ...
  • Rewriting the bildungsroman: A postcolonıal analysis of jhumpa lahiri's the namesake and the lowland 

   Baydar, Tuğçe (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   This study will analyze the cultural change and identity development in the novels of the Indian-American author Jhumpa Lahiri, The Namesake (2003) and The Lowland (2013), through exposure to an alien culture by immigration. ...
  • Robet Schumann'ın op.9 carnaval eserindeki bölüm başlıklarının kaynak bilgileri ve içerdiği anlamların müziğe olan yansımaları 

   Türkay, Cem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Müzik alanında yorumculuk, çok yönlü analitik yaklaşımı gerektiren bir olgudur. Bunun sebebi bir müzik eserini oluşturan birçok öğenin; form, kontrpuan veya armoninin varlığıdır. Ancak Romantik dönemde bestecilerin son ...
  • Sağlık kurumları işletmeciliği Lisans programlarının müfredatlarının incelenmesi 

   Dalkılıç, Sema (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Sağlığın ve dolayısıyla sağlık kurumlarının hayatımızdaki yeri tartışılamayacak kadar önemlidir. Tek amacı insan hayatı olan sağlık kurumlarını diğer işletmelerden ayıran birden fazla özelliği vardır. Bu özelliklerden ...
  • Sağlık sektöründe reklam 

   Aygün, Ezgi (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Reklâm anlayışı insanlar arasında değiş tokuşun yani modem tanımıyla alışverişin başlamasıyla doğmuştur. 20. yy’da büyük bir hızla gelişme kaydeden reklâmlar, radyo ve sonrasında televizyonların kullanılmaya ve yaygınlaşmaya ...
  • Sağlık yöneticilerinin sağlık hizmetleri finansmanına ve sunumuna yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi 

   Kaya, Neval (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Bu çalışmanın amacı, sağlık yöneticilerinin reform çalışmaları sonucu olarak ortaya çıkan mevzuat ve uygulama değişiklikleri konusundaki farkındalıkları ile bilgi düzeylerini ölçmek ve sağlık hizmetleri finansmanı ve ...
  • Senetlerin ispat ve geçerlilik şekli 

   Hendem, Burcu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışmamızda, “Senetlerin İspat ve Geçerlilik Şekli” konusu incelenmiştir. İncelememizde, senet, belge, ispat, şekil ve geçerlilik kavramları açıklanmış ve senedin unsurları incelenmiştir. Ayrıca senetle ispat kuralları ...
  • Sermaye piyasasında portföy sigortası uygulamaları 

   Soyalp, Levent (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Portföy yöneticileri, portföylerini olası düşüşlerden korumak ve portföyün değerini artırmak ihtiyacı içindedirler. Bu tarz bir strateji portföy sigortası ismiyle 70‟lerde Leland tarafından bulunmuş ve 80‟lerde finansal ...
  • Sigorta acentelerinin niteliksel derecelendirilmesi 

   Ünal, Erman (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Sigortacılık sektörü herhangi bir mal üretimi yapılmayan hizmet sektörleri arasında yer almaktadır. Temelde tüketici odaklı olarak çalışan bu sektörün sağlıklı bir gelişime sahip olabilmesi için kullanmakta olduğu dağıtım ...
  • Sigorta şirketlerinin mali tablolarının analizi 

   Madran, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Finansal sistemin önemli bir parçası olan sigortacılık sektöründe şirketlerin muhasebe hesapları, finansal tabloları ve bunların yorumlarının önemi büyüktür. Sigorta sektörü özellikli bir sektördür, diğer sektörlerden ...
  • Sigorta tahkiminde yargılama usulü 

   Dekak, Mehmet Tuğberk (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bir hak sebebiyle uyuşmazlığa düşen tarafların, bu uyuşmazlığın çözümünü devlet mahkemelerinin yerine özel kişi veya kişilere bırakmalarına tahkim denir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan tahkim ülkemizde ...
  • Sigortacılık sektöründe hizmet içi mesleki eğitimler ve sektörel ihtiyaçların karşılanması 

   Tek, Mert (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmanın amacı, sigorta sektöründe hizmet içi eğitim uygulamalarının ayrıntılı olarak ortaya konularak, elde edilen veriler ışığında hizmet içi eğitim uygulamalarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunmaktır. Bu ...
  • Skryabin'in evreninde teozofi ve sembolizm 

   Koy, Yiğit Salih (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   20. yy’ın ilk çeyreği Rusya’da sanat hayatı için çok verimli bir dönem olmuştur. Rus şiiri “Gümüş Çağı” nı yaşamaktayken diğer sanat dalları da bu dönemin etkileriyle değişmektedir. Bu döneme damgasını vuran en önemli ...
  • The social conntruction of gender: How do we perceive different gender expressions? 

   Kara, Zeynep (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Gender, and related issues are intertwined with each other as they are with biological sex. Although the number of studies on gender related topics has been increasing; the issue is still maintaining its importance. The ...
  • Solvency II kapsamında Türk sigorta sektörünün mali yeterlilik analizi: Bir sigorta şirketi uygulaması 

   Soylu, Abdullah Buğra (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Avrupa Birliği tarafından sigorta ve reasürans şirketlerinin sermaye yeterliliklerine yönelik risk temelli ve ilke bazlı bir düzenleme olan Solvency II’nin gelecekte Türk Sigorta Sektörü’nde de uygulanması beklenmektedir. ...
  • Sorunlu kredilerin yönetiminde varlık yönetim şirketlerinin rolü ve Türkiye uygulaması 

   Bahadır, Cem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Varlık Yönetim Şirketleri, dünyada ilk olarak 1930’lu yıllarda ekonomilerde yaşanan finansal sorunların çözüm umudu olarak ortaya çıkan ve zamanla karşılaşılan finansal ya da sistemsel yeni sorunlara, ihtiyaçlara ve ...
  • Sosyal ağ bağlantılarının bireyin iş yeri performansı üzerine etkisi: Akademisyenler üzerine bir çalışma 

   Fayganoğlu, Pınar (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bireylerin bir arada yaşamaya başlamasıyla gelişen ortaklaşa yaşam süreci birçok kavramı beraberinde taşımış ve bu doğrultuda bazı birlikte faaliyet esasları ortaya çıkmıştır. Söz konusu esaslardan belki de en önemlisinin ...
  • Sosyal medyada yayılan olumsuz viral pazarlama (E-wom) iletilerinin paylaşımlarında benliğin etkisi 

   Altınbıçak, Okay (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   20. yüzyıl sonrasında bireylerin sahip oldukları çevrelere sosyal medya adını verdiğimizi internet adıyla bireylerin oluşturdukları ikinci dünyaları da dahil olmuş ve bireyler, bireysel, ilişkisel ve toplulukçu benliklerini ...