Now showing items 21-40 of 69

  • Çağdaş Ceza Adaleti Sistemlerinde Alternatif Çözüm Arayışları ve Arabuluculuk Uygulaması 

   Özbek, Mustafa (Kazancı Hukuk Dergisi, 2010, Say.1, cilt.-, s.116-183,, 2010)
   İşlenmiş suçların failleri ile mağdurları arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuğun kullanılması, yirmibirinci yüzyılın başına kadar hukukumuzda üzerinde yeterli ölçüde çalışılmamış bir konudur. Mağdur-fail ...
  • İşe İade Davasında Davacı İşçinin Tedbiren İşe İadesi 

   Özbek, Mustafa Serdar (Çalışma ve Toplum, 2012, Say.4, cilt.35, s.11-39,, 2012)
   İşveren, geçerli bir sebep olmadan iş sözleşmesini feshederek işçiyi işten çıkarırsa, iş güvenmesi kapsamında işçi, iş mahkemesinden işe iadesi yönünde bir hüküm verilmesini talep etme hakkına sahiptir. İş iade davasında ...
  • Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler 

   Özbek, Mustafa Serdar (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012, 2012, Say.-, cilt.-,, 2012)
   The use of alternative dispute resolution in the legal system is not new for lawyers. Many of the ADR methods in current use have existed for hundred years in various legal systems. ADR methods, however, did not become ...
  • İflâs Davasının Hukukî Mahiyeti 

   Özbek, Mustafa Serdar (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, Say.1, cilt.61, s.207-274,, 2012)
   Tüm iflâs yollarına uygulanan iflâs hukuku hükümleri, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda (İİK) düzenlenmiştir. İflâs takipleri, münferit alacaklının değil, grup olarak tüm alacaklıların tatmini üzerinde yoğunlaşır. İflâs ...
  • İcra-İflas ve Kamu İcra Hukuku Açısından Merkezi Kayıt Kuruluşunun Mallarının Haczedebilirliği 

   Özbek, Mustafa Serdar (BATİDER, 2012, Say.4, cilt.28, s.85-142,, 2012)
   Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar, Merkezî Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenir. Anonim şirket olarak kurulan MKK, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir ve Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve ...
  • Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansının Anayasaya Aykırılığı Sorunu 

   Özbek, Mustafa Serdar (Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, 2012, Say.1, cilt.1, s.444-504,, 2012)
   Adalete erişim, en sade ifadesiyle adalet arayanların, adalete ulaşmalarıdır. Adalete erişimin unsurlarından biri de mahkemelere erişimdir. Adalete erişim, mahkemelere erişim unsuruyla, Anayasa hukuku ve medenî usûl hukukunun ...
  • Anayasal Hak ve Hürriyetler İle Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Işığında Arabuluculuk 

   Özbek, Mustafa (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IX, Arabuluculuk, Ankara 15-17 Ekim 2010. -, -, 0-0, 2012)
   Arabuluculuk, bir uyuşmazlık çözüm yolu olarak insanlık tarihi kadar eski olmasına karşılık, hukuk sistemiyle bütünleşmesi itibariyle yeni bir yöntemdir. Bu sebeple çağdaş arabuluculuğun, sulh mahkemeleri ve hukuk hâkimlerinin ...
  • Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler 

   Özbek,Mustafa Serdar (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012. -, -, 0-0, 2012)
   The use of alternative dispute resolution in the legal system is not new for lawyers. Many of the ADR methods in current use have existed for hundred years in various legal systems. ADR methods, however, did not become ...
  • İcra- iflas ve kamu icra hukuku açısından merkezi kayıt kuruluşunun mallarının haczedilebilirliği 

   Özbek, Mustafa S.; Öztürk, İlhami (BATIDER. 4, 28, 85-142, 2012)
   Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar, Merkezî Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenir. Anonim şirket olarak kurulan MKK, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir ve Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve ...
  • The Principles and Procedure of Penal Mediation in Turkish Criminal Procedure Law 

   Özbek, Mustafa (Ankara Law Review, 2012, Say.2, cilt.2011, s.153-220,, 2012)
   Mevzuatta yapılan son değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle arabuluculuk, Türk hukuk sisteminde bazı suçlardan doğan uyuşmazlıkların çözümünde uygun bir alternatif hâline gelmiştir. Türk hukukunda öngörüldüğü şekliyle ...
  • Avukatlıkla Bağdaşabilen Akademik Unvanlar 

   Özbek, Mustafa (Ankara Barosu Dergisi, 2012, Say.1, cilt.2012, s.18-42,, 2012)
   1136 sayılı Avukatlık Kanunu, avukatlık mesleğine kabul şartları, avukatın hak ve ödevleri, barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin teşkilât yapısı, avukatlık sözleşmesi ve adlî yardım gibi avukatlık hukukunun temel kurallarını ...
  • Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 

   Özbek, Mustafa Serdar (2013)
   Bir icra takibinin amacı, alacaklıların alacak talebinin etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Günümüzde icra ve iflâs sisteminin etkin işlememesi, ekonomik ve ticarî hayatı olumsuz etkilemekte ve adalet hizmetlerine ...
  • Noter Senetlerinde Sahtelik 

   Özbek, Mustafa Serdar (2013)
   Noterler adâlet hizmetlerine yardımcı olan kamu görevlileridir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri ...
  • Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı 

   Özbek, Mustafa Serdar (2013)
   Adalete erişim akımının ortaya çıktığı 1970?li yıllarda medenî usûl hukukçularının hararetle tartıştığı adalete erişim kavramı, günümüzün çağdaş hukuk devletlerinin temel yapı taşlarından biri olmuştur. Kanun koyucular, ...
  • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

   Özbek, Mustafa Serdar (, 2013,, 2013)
   Doktrinde anlaşmazlık ve uyuşmazlık terimlerini genellikle birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, bu iki terim arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır. Anlaşmazlık, birbirine zıt veya düşmanca bir durum ya da bir ...
  • Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı 

   Özbek, Mustafa Serdar (2013)
   Adalete erişim akımının ortaya çıktığı 1970 li yıllarda medenî usûl hukukçularının hararetle tartıştığı adalete erişim kavramı, günümüzün çağdaş hukuk devletlerinin temel yapı taşlarından biri olmuştur. Kanun koyucular, ...
  • Noter Senetlerinde Sahtelik 

   Özbek, Mustafa Serdar (, 2013,, 2013)
   Noterler adâlet hizmetlerine yardımcı olan kamu görevlileridir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri ...
  • Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 

   Özbek, Mustafa Serdar (, 2013)
   Bir icra takibinin amacı, alacaklıların alacak talebinin etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Günümüzde icra ve iflâs sisteminin etkin işlememesi, ekonomik ve ticarî hayatı olumsuz etkilemekte ve adalet hizmetlerine ...
  • Arabuluculuk asgari ücret tarifesinin tahlili 

   Serdar, Mustafa Özbek (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, 2014)
   Arabuluculuk süreci, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara-buluculuk Kanununda (HUAK) düzenlenmiştir. Arabuluculuk, siste-matik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya ...
  • Sermaye Piyasası Kanununa Göre Aracı Kurumların Tedricî Tasfiyesi ve İflâsı 

   Özbek, Mustafa Serdar (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. 2, Ankara 2014, s. 1451-1530, 2014)
   Sermaye piyasası hukuku hükümleri, esas itibariyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda (SPKn) düzenlenmiştir. Sermaye Piyasası Kanununun konusu, sermaye piyasasının güven, şeffaflık ve istikrar içinde işlemesini, tasarruf ...