Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıaslan, Halil
dc.contributor.authorSezer, Nuray
dc.date.accessioned2015-02-17T08:38:25Z
dc.date.available2015-02-17T08:38:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1510
dc.description.abstractBu çalıĢma ile, ülkemizde hisseleri Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda iĢlem gören Ģirketler tarafından 2004-2008 yılları arasındaki beĢ yıllık dönemde gerçekleĢtirilen birleĢmelerin faaliyet performansının karlılık, nakit yaratma, mali yapı, büyüme ve etkinlik açısından ölçülmesi ve faaliyet gösterilen sektörün, birleĢme türünün (yatay-dikey-karma), devrolan ve devralan Ģirketin göreli büyüklüğünün ve devralınan Ģirketin niteliğinin (halka açık olup olmama durumunun) birleĢme performansına etkisinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, 2004-2008 yılları arasındaki beĢ yıllık dönemde gerçekleĢen 26 birleĢmenin performansına birleĢme öncesi bir ve birleĢme sonrası üç (-1/+3) yıllık bir pencereden bakılmıĢtır. Bu kapsamda, bu çalıĢmada iki temel soruya cevap aranmıĢtır: (i) BirleĢme sonrası faaliyet performansı (karlılık, nakit yaratma, mali yapı, büyüme ve etkinlik oranları bakımından) birleĢme öncesi göstergelere göre olumlu yönde geliĢme göstermiĢ midir? (ii) Devralan Ģirketin faaliyet gösterdiği sektörün, birleĢme türünün (yatay-dikey-karma), devrolan ve devralan Ģirketin göreli büyüklüğünün ve devralınan Ģirketin niteliğinin (halka açık olup olmama durumunun) birleĢme sonrası faaliyet göstergeleri üzerinde olumlu etkisi var mıdır? Bu bağlamda, birleĢen Ģirketler yukarıda sayılan performans göstergeleri açısından birleĢme öncesi ile birleĢme sonrasına göre kendi içinde ve kontrol grubu Ģirket ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Analiz sonucunda, nakit yaratma gücünün (faaliyet nakit akıĢ oranının) istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde azaldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Diğer taraftan, istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da, birleĢme sonrasında, karlılığın arttığı, mali yapının güçlendiği ve etkinlik oranlarının iyileĢme gösterdiği bulgularına ulaĢılmıĢtır. Son olarak istatistiksel anlamlılığı tespit edilememekle birlikte, karlılık, mali yapı ve etkinlik oranları açısından yatay birleĢmelerin yatay olmayanlara göre daha baĢarılı olduğu, bunun yanında sadece mali yapı ve etkinlik oranları açısından büyük birleĢmelerin küçüklere göre ve borsa Ģirketlerinin devralındığı birleĢmelerin kapalı Ģirketlerin devralındığı birleĢmelere göre daha baĢarılı olduğu bulguları edinilmiĢtir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectŞirket performansıen_US
dc.subjectBirleşmeleren_US
dc.subjectBirleşme performansıen_US
dc.titleŞirket birleşmeleri ve performans ölçümü: Türkiye'de halka açık şirket birleşmelerinin faaliyet performansı ölçümü üzerine bir uygulamaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record