Show simple item record

dc.contributor.advisorBasım, Nejat
dc.contributor.authorÇakmak, Bekir, Erhan
dc.date.accessioned2015-02-17T08:39:18Z
dc.date.available2015-02-17T08:39:18Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1560
dc.description.abstractBu ara􀃺􀁗􀃕rmada K.K.K.l􀃕􀃷􀃕na mensup subay ve astsubaylar􀃕n genel i􀃺 tatmini ile bar􀃕nma tatmini aras􀃕ndaki ili􀃺ki incelenmi􀃺 ve her iki boyuttaki tatmin düzeylerinin personelin kurumsal ve demografik özelliklerine göre farkl􀃕la􀃺mas􀃕􀁑􀃕n ortaya ç􀃕kar􀃕lmas􀃕na çal􀃕􀃺􀃕lm􀃕􀃺􀁗􀃕r. 􀃸􀃺 tatmini; subay ve astsubaylar􀃕n i􀃺lerine yönelik olarak geli􀃺tirdikleri olumlu duygu ve dü􀃺ünceleri ifade etmektedir. Ara􀃺􀁗􀃕rmada i􀃺 tatmini ba􀃷􀃕ml􀃕 de􀃷􀁌􀃺ken olarak al􀃕nmak suretiyle, literatürün de incelenmesiyle, subay ve astsubaylar􀃕n i􀃺 tatminini etkiledi􀃷i de􀃷erlendirilen faktörler ele al􀃕nm􀃕􀃺, ayr􀃕ca bar􀃕nma tatmini 􀁌􀃺 tatmininin bir belirleyicisi olarak incelenirken, ayn􀃕 zamanda ki􀃺isel ve kurumsal de􀃷􀁌􀃺kenlerin bar􀃕nma tatmini üzerindeki etkileri de ortaya 􀁯􀃕kar􀃕lmaya çal􀃕􀃺􀃕lm􀃕􀃺􀁗􀃕r. Ara􀃺􀁗􀃕rma be􀃺 ana bölüm ile giri􀃺 bölümünden olu􀃺maktad􀃕r. Çal􀃕􀃺man􀃕n giri􀃺 bölümünde çal􀃕􀃺man􀃕n amac􀃕, kapsam􀃕 ve önemi üzerinde durulmu􀃺tur. Ara􀃺􀁗􀃕rman􀃕n birinci bölümünde i􀃺 tatmini kavram􀃕 ve tan􀃕􀁐􀃕, i􀃺 tatminine ili􀃺kin yap􀃕lan ara􀃺􀁗􀃕rmalar ile 􀃸􀃺 Tatminine 􀃸li􀃺kin Teorik Yakla􀃺􀃕mlar ele al􀃕nm􀃕􀃺􀁗􀃕r. 􀃸kinci bölüm bar􀃕nma kavram􀃕, Kamu Konutlar􀃕 Kanunu, Kamu Konutlar􀃕 Yönetmeli􀃷i ve TSK. Konut Yönergesi hakk􀃕nda bilgi verilmek suretiyle kamu kesiminde ve Kara Kuvvetleri Komutanl􀃕􀃷􀃕nda konutlarla ilgili mevzuat hakk􀃕nda bilgi içermektedir. Üçüncü bölümde kuramsal çerçeve ve ara􀃺􀁗􀃕rman􀃕n yöntemi üzerinde durulmu􀃺 ve ara􀃺􀁗􀃕rma modeli, olu􀃺turulan ölçekler ile bu ölçeklerin geçerlik ve güvenirlikleri, ara􀃺􀁗􀃕rma evreni ve örneklem, ölçe􀃷in uygulanma 􀃺ekli, kullan􀃕lan istatistiki analiz yöntemleri gibi bilgiler yer alm􀃕􀃺􀁗􀃕r. Dördüncü bölümde ise, Kara Kuvvetleri Komutanl􀃕􀃷􀃕nda görev yapan subay ve astsubaylar􀃕n i􀃺 ve bar􀃕nma tatmin seviyelerini ortaya 􀁯􀃕karacak bulgular ve de􀃷erlendirmeler yer almaktad􀃕r. Be􀃺inci ve son bölümde ise, verilerden elde edilen bulgular, önceki bölümlerde çizilen teorik çerçeve içerisinde ele al􀃕narak ara􀃺􀁗􀃕rmada ula􀃺􀃕lan sonuçlar sunulmu􀃺 ve elde edilen sonuçlar􀃕n K.K.K.l􀃕􀃷􀃕 aç􀃕􀁖􀃕ndan ta􀃺􀃕􀁇􀃕􀃷􀃕 önem de􀃷erlendirilerek daha sonra yap􀃕lacak çal􀃕􀃺malar için alt yap􀃕 olu􀃺turaca􀃷􀃕 dü􀃺ünülen konularda tespit ve öneriler yer alm􀃕􀃺􀁗􀃕r.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectİş Tatminitr
dc.subjectBarınmatr
dc.subjectBarınma Tatminitr
dc.subjectMotivasyontr
dc.subjectİhtiyaçtr
dc.titleOrganizasyon tarafından sağlanan barınma olanaklarının yarattığı tatminin genel iş tatminine katkısı: Türk Kara Kuvvetleri örnek olayıtr
dc.typemasterThesistr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record