Show simple item record

dc.contributor.advisorÇolak, Levent
dc.contributor.authorGültuna, Kıvılcım Merve
dc.date.accessioned2015-03-12T08:19:27Z
dc.date.available2015-03-12T08:19:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2087
dc.description.abstractBu tezin amacı, Gürsu Bursa Bölgesinde bulunan fotovoltaik güç santralinin teknoekonomik ve çevresel optimizasyonuna yönelik bir simülasyon modeli geliĢtirilmesidir. Yenilenebilir enerji yatırımcılarının daha az zaman harcamaları ve tasarruf elde etmesi için simülasyon yazılımlarının kullanımı önemlidir. Bu çalıĢmada teknik, ekonomik ve çevresel açıdan matematiksel bir model oluĢturulmuĢ ve geliĢtirilen simülasyon programıyla eğik düzleme gelen ıĢınım, PV panel verimi, santralin elektrik üretim değeri, yıllık kazancı, salımı önlenen karbon miktarı ve amortisman süresi hesaplanmıĢtır. GeliĢtirilen simülasyon programında elde edilen sonuçlar, piyasada ticari olarak yaygın biçimde kullanılan RetScreen simülasyon yazılımından elde edilen sonuçlarla karĢılaĢtırılarak doğrulanmıĢtır. Elektrik üretimi ve karbon salım miktarında azalma yönünde 1,8 %, amortisman süresinde ise artıĢ yönünde 2,7 % sapma olduğu tespit edilmiĢtir. GeliĢtirilen simülasyon kullanılarak yapılan duyarlılık analizleriyle etkin parametreler belirlenmiĢ ve eğim açısı, PV tipi ve üretim miktarlarının değiĢtirildiği farklı senaryolar oluĢturulmuĢ ve teĢvik alınması ve alınmaması durumları da göz önüne alınarak her senaryo için amortisman süresi hesaplanmıĢtır. Sonuç olarak, devletin karbon teĢviği ve yerli malı PV modül kullanım teĢviği vermesi durumunda, Polikristalin tipi PV panellerin 25° eğim açısıyla yerleĢtirilmesi, tüketim talebinden % 80 fazla oranda elektrik üretimi yapılabilecek bir santral kurulması gerektiği teknoekonomik ve çevresel açıdan optimum çözüm olduğu tespit edilmiĢtir. En iyi senaryo için amortisman süresi mevcut durumda 10,4 yıl olup, geliĢtirilen simülasyonda 6,7 yıl, RetScreen simülasyonunda ise 5,9 yıl olarak bulunmuĢtur. The goal of this thesis is to develop a simulation model intended to the techno-economic and environmental optimization of photovoltaic power plant in the region of Gürsu Bursa. Usage of simülation software is significant to spend less time and save appropriations for investor of renewable energy. In this study, mathematical model has been developed by considering economical, technical, and environmental issues. In addition to that radiation on the inclined panel, PV panel efficiency, the power output of the plant, annual earnings, the amount of inhibited carbon emission, and the duration of amortization are calculated with the help of this simulation software. The results which are obtained from the developed simulation software are verified by comparing RetScreen simulation results used widely on the trading market. % 1.8 of decrease is determined in the amount of carbon emission and power generation; On the other hand, % 2.7 of decrease is determined in the duration of amortization. Effective parameters are determined by using the sensitivity analysis that are performed with the improved simulation. Moreover different scenarios are formed where the inclination angle, the type of PV and the amount of production are changed. The duration of amortization has been figured out for each scenario considering the case of being encouraged or not. As a result, the usage of Polycrystalline type panels with an inclination angle of 25° is determined as the optimum solution when the production rate is % 80 more than power demand, in the presence of governmental incentives for carbon emission and the usage of local PV models. Although amortization period is 10,4 years for Gürsu Bursa solar power plant at current situation, it was as 6,7 years for the developed simulation and 5,9 years for RetScreen simulation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectGüneş Enerjisien_US
dc.subjectFotovoltaik Güç Santralien_US
dc.subjectFotovoltaiken_US
dc.subjectTeknoekonomiken_US
dc.subjectOptimizasyonen_US
dc.titleGürsu-Bursa fotovolatik güç santralinin simülasyonu; teknoekonomik ve çevresel optimizasyonen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record