Show simple item record

dc.contributor.advisorDengiz, Berna
dc.contributor.authorUzuner, Merve
dc.date.accessioned2015-03-16T09:17:54Z
dc.date.available2015-03-16T09:17:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2092
dc.description.abstractBu çalıĢmada, Yiğit Akü A.ġ. akü üretim sisteminde, belli bir tip akünün üretildiği üretim hattında var olan problemler belirlenmiĢ ve verimlilik artıĢı sağlayacak yeni tasarım(lar) önerilmiĢtir. Akü üretim sisteminde, üretim aĢamalarının çoğunda oluĢabilecek kimyasal reaksiyonlar nedeniyle aküler etkilenebilmektedir. Bu nedenle akü üretim sistemleri çok dikkatli ve özenli olarak çalıĢılması gereken alanlardır. Akü üretim aĢamalarının hassas ve dikkatli olarak gerçekleĢtirilebilmesi için hem sistem içerisinde görevli operatörlerin hem de sistemde çalıĢan makinelerin sürece uygun ve düzgün Ģekilde çalıĢmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, üretim sisteminin iĢlevlerini doğru ve düzgün bir Ģekilde yerine getirebilmesi yani güvenilirliğin dolayısıyla kullanılabilirlik oranının yüksek olması sonucu üretilen ürünün doğru ve amacına uygun olarak çalıĢması beklenir. Sistemin ve sistem bileĢenlerinin nitelikli çalıĢma zamanları ve oranlarını analiz etmek için kullanılabilecek yöntemlerden biri güvenilirliktir. Güvenilirlik kavramı, ürünlerin ve sistemlerin güvenilirliği olmak üzere iki ana baĢlık altında incelenebilir. Ürün güvenilirliği, nihai ürünün amacına uygun olarak çalıĢmasını ifade etmek için kullanılırken, sistem güvenilirliği ise bir sistemin amacına uygun olarak çalıĢmasını ifade etmektedir. Bilindiği gibi akü, araçların ana güç elemanıdır. Aküde oluĢabilecek herhangi bir arızanın (uygun çalıĢmamanın) kiĢi ya da kiĢilerin hayatında herhangi bir aksaklığa yol açmadan kısa bir sürede ortadan kaldırılması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle güvenilirliklerinin ve kullanılabilirliklerinin yüksek olması istenir. Ürünlerin güvenilirliklerinin yüksek olabilmesi için üretim sistemlerinin güvenilirlik tahminleri önem kazanmaktadır. Sistem tasarımının güvenilirlik değerlendirmesine ii dayalı olarak yapılması üretim sistemlerinde son yıllarda kullanılmakta olan bir yaklaĢımdır. Bu tez kapsamında; sistemi oluĢturan bileĢenlerin güvenilirlikleri ayrı ayrı hesaplanmıĢ ve sistemin güvenilirlik eĢitliği güvenilirlik blok diyagramları kullanılarak elde edilmiĢtir. Elde edilen güvenilirlik eĢitliği kullanılarak daha güvenilir dolayısıyla kullanılabilirliği daha yüksek bir tasarım elde edilmiĢ ve sistemin bu yolla iyileĢtirilmesi sağlanmıĢtır. Ele alınan sistemde hammadde kısıtı olmaması nedeniyle kullanılabilirlik değerine bağlı olarak haftalık üretim miktarı tahmin edilemeyeceği için bu aĢamada benzetim yönteminden yararlanılmıĢtır. Bu çalıĢmada elde edilen bulgularla Yiğit Akü A.ġ., ürün güvenilirlikleri ve bununla bağlantılı olarak sisteminin güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olacak, bu güvenilirlik değerlerini mümkün olduğunca yüksek seviyede tutmak için tasarımlarını değiĢtirme çabası içinde olacaktır. Bu tezde, benzetim modeli, mevcut ve önerilen yeni tasarımlardan üretilebilecek ürün sayılarını önceden tahmin edebilmek amacıyla kullanılmıĢtır. Ayrıca, kullanılması önerilen yöntemlerle üretim sisteminin genel kullanılabilirliği ve üretim planlaması dikkate alınarak üretim planının hangi oranda gerçekleĢebileceği bilgisi de elde edilebilmektedir. Bu sayede, uygulamada, firmanın üretim bölümü ile planlama bölümü arasındaki koordinasyonun yürütülmesine yardımcı olacak bilgi sağlanabilmektedir. Bu çalıĢma, kullandığı yöntemler açısından üretim sistemlerinde ilk birkaç uygulamadan biri olup imalat sektöründe çalıĢan mühendislerin benzer yöntemleri kullanmasında rehber olacaktır. In this study, problems are identified and new design(s) has been proposed to ensure increased efficiency for a particular type of battery production line in the battery production system of Yigit Battery Corporation. Batteries can be influenced by the chemical reaction occurring in the majority of production in the battery production systems. Therefore battery production systems need to be studied very carefully and conscientiously. Both workers and machines in system should work properly and correctly to work carefully and sensitively of battery production process. In addition, it is expected to work in accordance with right and scope of the products which are produced in the process, if the production system‟s functions are performed correctly and properly, in other words the process has high reliability and so high avalibility. One of the methods can be used to analyze the quality and rate of system and system components‟ run-time periods is reliability. The concept of reliability can be identified two main part, product reliability and system reliability. Product reliability is used for working according to the purpose of the final product. System reliability is used for working according to the purpose of the system. As is known, the battery is the main power component of the vehicles. Any failure of the battery (not to work appropriately) could not be eliminate in a short time without causing any disruption on a somebodys‟ life. Therefore, it is desired to have high reliability and availability. For having a high product reliability, reliability estimations of production systems are important. Performing system design based on reliability assessment is an approach which is used in production systems in recent years. iv In this thesis, system components‟s reliability are calculated and system reliability equation is obtained using reliability block diagram. More reliable and so high availability system design is obtained with using the equation and in this way system improvement is ensured. In the considered system, there is not any supply constraints about raw material and soweekly production amount could not be estimated using availability. Therefore, in this part, simulation method was used. Yigit Battery Company will have a knowledge about product reliability and system reliability with the findings of this study, and so, it is made an effort to keep a high reliability level as possible. In this thesis, simulation model is used to predict the number of products that can be produced in current system design and proposed new designs. In addition, in according to overall system availability and production plan, it can be had a knowledge about production plan‟s realization with these proposed methods. Thus, in practice, this knowledge can be provided to help company to conduct of coordination between the production department and planning department. In this study, one of the few applications is used these methods in the production systems and it will be guide working engineers in manufacturing sector using similar methods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectAküen_US
dc.subjectGüvenilirliken_US
dc.subjectSistem güvenilirliğien_US
dc.subjectKullanılabilirliken_US
dc.subjectBenzetimen_US
dc.subjectSistem benzetimien_US
dc.titleBir işletmede güvenilirlik analizlerine dayalı sistem tasarımıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record