Show simple item record

dc.contributor.advisorGüvenir, Murat
dc.contributor.authorŞimşek, Gülsüm
dc.date.accessioned2015-03-16T09:49:55Z
dc.date.available2015-03-16T09:49:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2098
dc.description.abstractSiyasal iletişim, insan yaşamının en önemli unsurlarından birisi olan iletişim ile güç ve iktidarı temsil eden siyaset kavramının birleştiği noktada ortaya çıkmaktadır. Seçim dönemlerinde ön plana çıktığı düşünülen siyasal iletişim, bireylerin yaşamlarının her anında gazete, televizyon, internet, dergi, sinema vb. medya araçları ile yüz yüze oldukları bir kavramdır. Siyasi aktörler ya da kurumlar görsel, işitsel, duyusal araçları propaganda, reklam, pazarlama gibi iletişim yöntemlerini kullanarak hedef kitleye veya seçmene ulaşıp onların siyasi tercihlerini ve algılarını etkileyebilmeyi ve yönlendirebilmeyi amaçlamaktadırlar. Siyasi aktörler siyasi arenada hedeflerine ulaşabilmek ve iktidar olabilmek için medyayı kullanırlar. Öyle ki medya, siyasal aktörlerle seçmen ve kamuoyu arasında köprü konumundadır. İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler de medyanın etkisini bu alanda arttırmaktadır. Siyasal iletişim süreci iki yönlü olduğu için medya bu süreçte mesajları hedefe taşır, yorumlar, anlamlandırır ve olgunlaştırır, geri bildirimde bulunur. Medya siyasal iletişim sürecinde alıcı ve verici konumundaki her iki tarafa da hizmet eder. Siyasal iletişim sürecinin vazgeçilmez parçası olan medyanın en önemli unsurlarından bir tanesi gazetelerdir. Gazeteler tarih boyunca insanların iletişim kurabildiği en eski ve ilk yazılı iletişim araçlarıdır. Matbaanın buluşuyla ön plana çıkan yazılı iletişim baskı teknolojisinin gelişmesiyle ve gazete, dergi gibi görsel iletişim araçlarının ucuzlamasıyla geniş halk kitlelerine ulaşmıştır. Siyasal iletişimde kamuoyunu etkileyip, ikna edip, oy verme davranışını değiştiren iletişim araçlarından birisi yerel gazetelerdir. Özellikle yerel seçim dönemlerinde ön plana çıkan yerel gazeteler bölgedeki siyasetçilerin veya adayların kullandığı temel iletişim araçlarından bir tanesidir. Hedef kitlesi yerel halk olan yayın niteliğini taşıyan yerel gazeteler, kasaba ve şehirdeki yerel haberlerin, sorunların veya konuların yer verildiği ve belirli bir bölgede dağıtılan yayınlardır. Yerel gazeteler yayınlandıkları bölgelerde insanların siyasi algısını biçimlendiren, siyasi yaşama katılımda önemli roller üstlenen ve demokratik sürecin sağlıklı biçimde işleyebilmesini sağlayan önemli iletişim araçlardır. Bütün bu nedenlerden dolayı çalışmada 2014 yerel seçimlerinde Osmaniye‟de yerel basının siyasal partilere ve adaylara yaklaşımı incelenmiştir. 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında Osmaniye‟de yayınlanan Kınık, Elde Demokrasi, Takip, Akdeniz, Aydın Osmaniye, Yurt, Hasret ve Olay günlük yerel gazetelerde Osmaniye MHP, AKP ve CHP belediye başkanı adaylarının seçim çalışmaları ile ilgili haberleri Van Dijk‟ın söylem çözümleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde siyaset, iletişim, siyasal iletişim kavramlar; ikinci bölümünde yerel basın, Osmaniye‟de yerel basın ve tarihçesi; üçüncü bölümde ise Osmaniye‟deki günlük yerel gazetelerin siyasal iletişim sürecinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Political communication emerges on the point where the communication which is one of the most significant part of human life and politic swhich represents the power and pability combine. Believed to be popular only during the elections, political communication is a concept that comes to the stage almost every moment of human lives witht he media tools such as newspaper, television, internet, magazine and cinema. Political actors or institutions aim at effecting and directing the voters or target group‟s political preferences and perceptions by using visual, audial, sensoria lcommunication methods such as publicity, advertisements, marketing. Political actors use the media to be able to reach their golas in politic sand to become Ruling party. Media is like a bridge between political actors, voters and public. Besides the rapid develeopments in communication technologies increase the power of media in that area, too. Because the process of political communication is bidirectional, media carries the messages to the target, comments, makes sense andmatures, gives feedback about the proces. Media serves both of the sides, the receiver and the transmitter in the process of political communication. One of the most indispens able part of media in the political communication process is newspapers. News papers are th eoldes tand the first communication methods through out the history. Written communication coming forehead witht heinvention of printing press, the developments in pressing technolog yand with decreasing cost in visual communication methods as newspaper, magazines reac he the large masses of people. One of the most indispensable part of media in the political communication process is newspapers. Newspapers are the oldest and the first communication methods throughout the history. Written communication coming forehead with the invention of printing press, the developments in pressing technology and with decreasing cost in visual communication methods as newspaper, magazines reache the large masses of people. In political communication, local newspapers are one of them that effects, convinces and changes the behaviour of the voters. Local newspapers which especially come out during the local elections are one of the basic communication methods used by politics or candidates. Local newspapers are publications given place to the news‟ of local people, village and the city‟s problems or themes, distributed within a specific borders. Local newspapers are very important communication means shaping the political sense of people, handling essential roles to take part in the political career and operating a perfect democratic process. All in whole those reasons above, this study examines the approch of local media to the olitical parties and candidates in Osmaniye for 2014 local elections. Osmaniye „s local newspapers, published between 1st of March in 2014 and 29th March of 2014, named Kınık, Elde Demokrasi, Takip, Akdeniz, Aydın Osmaniye, Yurt, Hasret and Olay, the news about the election studies of Osmaniye MHP, AKP and CHP mayor‟s candidates are analyzed by using Van Dijk‟s speech analysis method. The first part of the study is included concepts, politics, communication, political communication; the second part is local media, local media in Osmaniye and its historical background; the third part is the assessment of political communication process in Osmaniye‟s local daily newspapers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectSiyaseten_US
dc.subjectSiyasal iletişimen_US
dc.subjectYerel Basınen_US
dc.title2014 Yerel seçimlerinde Osmaniye'de yerel basının siyasal partilere ve adaylara yaklaşımıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record