Show simple item record

dc.contributor.advisorVaran, Birgül
dc.contributor.authorGökdemir, Mahmut
dc.date.accessioned2015-04-27T07:26:41Z
dc.date.available2015-04-27T07:26:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2222
dc.description.abstractSol ventrikül çıkım yolu darlıklarının % 8-20’sinden subaortik darlık sorumludur. lerleyici ve tekrarlayıcı özellige sahiptir. Subaortik darlık gelismesinde anormal geometri, artmıs septal akım stresi, genetik yatkınlık ve anormal hücresel proliferasyon yanıtı önemlidir. Subaortik darlıgın agır tipleri tedavisiz bırakılırsa, aortik kapak hasarı, sol ventrikül hipertrofisi, sol ventrikül sistolik fonksiyon bozuklugu, kalp yetmezligi, ventriküler aritmi ve enfektif endokardit gibi komplikasyonlar gelisir. Ameliyat endikasyonları, aort yetmezligi, restenoz ve reoperasyon için risk faktörleri tartısmalıdır. Basarılı cerrahi tedaviye ragmen reoperasyon oranı yüksektir. Çalısmamızda subaortik darlıgı olan çocuklarda aort yetmezligi, restenoz ve reoperasyon sıklıgı ve risk faktörleri arastırıldı. Sonuçlarımızın ameliyat endikasyonlarının netlestirilmesine yardımcı olabilecegi düsünüldü. Ocak 1995-Aralık 2007 tarihleri arasında ameliyat edilen ve çalısma kriterlerini tamamlayan 188 hasta çalısmaya dahil edildi. Hasta dosyalarından ekokardiyografi, kateterizasyon verileri ve ameliyat notları arastırıldı. 188 hastanın 134’ünün sistemik muayenesi, ekokardiyografik, elektrokardiyografik ve telekardiyografik degerlendirmeleri son altı ayda tekrarlandı. Ekokardiyografi ve kateterizasyon ile hastaların %59’unda diskret subaortik membran ve % 38’inde fibromusküler ridge belirlendi. Ameliyat yası 5.79±4.18 yıl idi. Ameliyat öncesi hastaların % 53.2’sinde aort yetmezligi belirlendi. Ameliyat kararı genellikle eslik eden kardiyak anomaliler ve yüksek gradient nedeni ile alındı. Hastaların 78’ine izole membranektomi ve 106’sına septal miyektomi yapıldı. Ameliyat sonrası SVÇY EKO gradienti 48.5 ± 32.2 mmHg’dan 10.4 ±11.2 (P<0.001) mmHg’ya gerilemistir. Ameliyat sırasında iki hastada önemli aort yetmezligi, 3 hastada önemsiz ventriküler septal defekt ve üç hastada tam blok gelismistir. 22 (%11.7) hastada önemli aort yetmezligi ve 31 (%16.5) hastada restenoz belirlendi. Hastalar 5.51±3.68 yıl takip edilmistir. lk operasyondan 4.4±3.6 (0.6-15.5) yıl sonra 22 (%11.7) hastaya reoperasyon yapılmıstır. Ayrıca iki hastaya ikinci reoperasyon yapıldı. Postoperatif erken dönem SVÇY EKO gradienti ile son kontrol EKO gradienti arasında önemli korelasyon (r=0.73, P<0.001) vardı. Son kontrolde 126 (%73.2) hastada aort yetmezligi belirlendi. Restenoz için preoperatif aortik anulus, preoperatif SVÇY gradienti, sol ventrikül sistolik basıncı, kateter gradienti, postoperatif 1. yıl SVÇY EKO gradienti, sekonder darlık gelismesi, postoperatif SVÇY EKO gradientinin 10 mmHg ve üzeri olması, izole DSS varlıgı, darlık tipi restenoz için risk faktörü bulundu. Aort yetmezligi için ameliyat yası, sol ventrikül sistolik basıncı, kateter gradienti, preoperatif SVÇY gradienti, postoperatif 1. ay SVÇY EKO gradienti, uzun takip süresi, aortik kapaklarda kalınlasma, aortik kapaga valvüloplasti yapılması, aortik rekonstrüksiyon ve sekonder diskret subaortik darlık gelismesi risk faktörü olarak bulundu. Reoperasyon için küçük aortik anulus, preoperatif SVÇY EKO gradienti, sol ventrikül sistolik basıncı, kateter gradienti, postoperatif erken dönem SVÇY EKO gradienti, postoperatif 1. yıl EKO gradienti, izole DSS bulunması, darlık tipi ve lezyon-mitral kapak iliskisi risk faktörü olarak bulundu. Postoperatif orta dönemde aort yetmezligi sıklıgının arttıgı belirlendi. Sonuç olarak hafif aort yetmezligi ve hafif darlıgı olan çocuk hastalar konservatif izlenebilir ancak preoperatif yüksek gradientlerin restenoz riskini artırdıgı unutulmamalıdır. Subaortic stenosis accounts for 8-20% of left ventricular outflow tract obstruction. An important clinical feature of subaortic stenosis is being a progressive and repetitive pathology. Abnormal geometry of left ventricular outflow tract, genetic predisposition, increased septal flow stress and response of abnormal cellular proliferation are significant for the development of the subaortic stenosis. If severe form of subaortic stenosis is untreated, it may result in aortic valve injury, left ventricular hypertrophy and dysfunction, heart failure, ventricular arrhythmia and infective endocarditis. The surgical indications, risk factors for aortic regurgitation, restenosis, and reoperation are contraversial. Even after a successful operation, reoperation rate is high. Aim of this study is to evaluate incidence and risk factors of restenosis, aortic regurgitation and reoperation. The results of this study may serve to clarify surgical indications The study included 188 patients who have been operated for subaortic stenosis between January 1995 and December 2007 and who have fulfilled the study criteria. Echocardiography and catheterization data and surgical notes were reviewed from medical records of patients. Physical examination, echocardiographic and laboratory assessments were repeated in 134 patients during the study interval. Discrete subaortic membrane was found in 59% and fibromuscular ridge in 38% of the patients. The mean age at operation was 5.79±4.18 years. Aortic regurgitation was present in 53.2 % of the patients before the operation. The most common surgical indications consisted of correction of associated cardiac anomalies and high left ventricular outflow gradient. Seventy eight patients underwent resection of membrane and 106 patients had septal myectomy. Left ventricular outflow tract gradient declined to 10.4±11.2 from 48.5±32.2 mmHg (P<0.001) after surgery. Two patients developed significant aortic regurgitation, three had complete heart block and three had insignificant iatrogenic ventricular septal defect during initial surgery. The patients were followed for a mean of 5.51±3.68 years. 22 (11.7 %) patients had significant aortic regurgitation and 31 (16.5%) had restenosis. After 4.4±3.6 years of follow-up, 22 (11.7%) patients required reoperation. Additionally, two patients underwent second reoperation. There was significant correlation between immediate postoperative left ventricular outflow tract gradient and the gradient at last control (r=0.73, P<0.001). Aortic regurgitation was detected in 126 (73.2%) patients at last echocardiographic examination. Small aortic annulus, preoperative left ventricular outflow tract echo gradient, left ventricular peak systolic pressure, catheter gradient, postoperative echo gradient at one month, secondary subaortic stenosis, postoperative echo gradient 10 mmHg, isolated discrete subaortik stenosis and type of the stenosis were related to restenosis. Age at surgery, left ventricular peak systolic pressure, catheter gradient, preoperative echo gradient, postoperative echo gradient at one month, long follow-up period, aortic valve thickening, balloon aortic valvuloplasty, aortic valve reconstruction and secondary subaortic stenosis were associated with aortic regurgitation. Small aortic annulus, preoperative left ventricular outflow tract gradient, left ventricular peak systolic pressure, catheter gradient, immediate postoperative echo gradient, and gradient at one year, isolated discrete subaortik stenosis, type of the stenosis and relation of the subaortic stenosis to the mitral valve were associated with reoperation. The rate and severity of aortic regurgitation increased during follow-up. In conclusion children with mild stenosis and mild aortic regurgitation may be followed up without surgery. However the increased risk of restenosis with high preoperative gradients should be kept in mind. .en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectSubaortik stenozen_US
dc.subjectCerrahi endikasyonlaren_US
dc.subjectRestenozen_US
dc.subjectAort yetmezligien_US
dc.titleSubaortik darlıklı çocuklarda ameliyat endikasyonları, aort yetmezliği, restenoz, reoperasyon sıklığı ve risk faktörlerien_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record