Show simple item record

dc.contributor.advisorSevilengül, Orhan
dc.contributor.authorAnaforoğlu, Pınar
dc.date.accessioned2015-07-30T13:18:48Z
dc.date.available2015-07-30T13:18:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2328
dc.description.abstractTezimizin amacı, 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu ile 1926 yılından, 213 sayılı Kanun ile günümüze kadar maddi, maddi olmayan duran varlık, özel tükenmeye tabi varlıklarda amortisman uygulamalarındaki gelişmelerin gerekçeleri ile ele alınmasıdır. Amortisman uygulamalarındaki gelişmelerin kapsamı, ilk bölümde teorik esaslar, ikinci bölümde yasal esaslar, üçüncü bölümde ise amortisman uygulamalarındaki gelişmelerin gerekçeleri açısından incelenmiştir. Hem devletin yasaları ile hem de değerli bilim adamlarının çalışmaları ile bu değişimlere ve mevcut uygulamalara bakış açısının ne olduğu ortaya konulmuştur. İlgili kanunlar, bu kanunların gerekçeleri ve yayımlanan eserlerin araştırmayı istenen noktaya götüreceği anlaşıldıktan sonra tekrar literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramaları ile ekonomik ve sosyal gelişmelerin etkisinin amortisman uygulamalarını belirlemede etkili olduğu hipotezine ulaşılmıştır. “Neden-sonuç ilişkisi” araştırılarak yöntem belirlenmiştir. Bağımsız değişken var olduğu haliyle değerlendirilmiştir. Bugüne kadarki gelişmeler incelenmiştir. Tarama Modeli ile Tarihsel Araştırma yapılmıştır. Bilgiler, “ikincil veri kaynakları” ile sağlanmıştır. Toplanan bilgiler hem yorum içeren, hem de yorum içermeyen bilgiler olduğu için olgusal ve yargısal veriler ile nicel ve nitel veriler bir arada kullanılmıştır. Veri toplamada internetten, kütüphanedeki yayınlardan faydalanılmıştır. Yapılan incelemeler ile amortisman uygulamalarının değişim gerekçelerinin günün gereklerine uygun olup olmadığı saptanmıştır. Bu belirleme ile; Vergi Hukukunda yer alan amortisman uygulamaları ile ilgili gelinen nokta ve yasal düzenlemelere ışık tutabilecek öneriler ortaya konulabilmiştir. The aim of our thesis is to evaluate the development of applications in assets subject to depreciation practice development and justifications with tangible, intangible, depletable assets by the Profit Tax Law No. 755 by 1926, to the present day with 213 of Law No. The scope of the developments in the application of depreciation was examined within theoretical basis in the first part, legal basis in the second part and the third part was examined to determine the reasons for the improvement in depreciation allowances. With the literature research, aspects to the changes and the current application were showed by the state laws and the studies of the scientists. After it was appeared that our study would be moved to the desired point by the related regulations, reasons of the regulations and the published studies, we started to research the literature. It was hypothesized with the literature research that the effect of economic and social development were efficient to determine depreciation applications. Method was determined by "cause-and-effect relationship" investigation. The independent variable was evaluated as the existing situation. Developments were examined to date. Historical research was done with searching model. The information was checked by the "secondary data sources". The combination of quantitative and qualitative data with factual data and judicial data were used together, because the collected information was both with and without interpretation. Data were collected from the internet and publications in the library. Whether it was determined that changing reasons of depreciation applications were in accordance with the requirements of the day. With this determination; it was showed that the point was reached by the depreciation practices in the Tax Law and suggestions for the legal regulations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectAmortismanen_US
dc.subjectYararlı ömüren_US
dc.subjectAmortisman oranlarıen_US
dc.subject5432 sayılı Kanunen_US
dc.subject213 sayılı Kanunen_US
dc.titleÜlkemiz amortisman uygulamasındaki gelişmeler (1926 - 2013 yılları arası)en_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record