Show simple item record

dc.contributor.advisorAksoydan, Emine
dc.contributor.authorÇakır Biçer, Nihan
dc.date.accessioned2015-10-02T11:46:49Z
dc.date.available2015-10-02T11:46:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2383
dc.description.abstractJüvenil idyopatik artrit (JIA), çocuklukta sık görülen enflamatuar hastalıklardandır. JIA gibi hastalıklar, sitokin düzeylerindeki artıĢla erken dönemde ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalık riski oluĢturmaktadır. B12 vitamini düzeyinden etkilenen homosistein, kardiyovasküler risk faktörü olarak oksidatif strese yol açmaktadır. Bu çalıĢmada, JIA‘lı hastalarda serum B12 vitamini eksikliği sıklığının ve B12 vitamini suplementasyonunun oksidatif stres parametrelerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Temmuz-Eylül 2014 tarihleri arasında CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Polikliniği‘ne baĢvuran, Uluslararası Romatoloji Dernekleri Cemiyeti ölçütlerine göre JIA tanısı almıĢ 62‘si kız, 40‘ı erkek toplam 102 hasta ile çalıĢmaya baĢlanmıĢtır. BaĢlangıçta serum B12 vitamini düzeyi 400 pg/mL‘nin altında olan 57 (%55.9) hasta müdahale, üzerinde olan 45 hasta (%44.1) kontrol grubuna alınmıĢtır. Serum B12 vitamini düzeyi 300 pg/mL olan hastalara toplam 3, 300–400 pg/ml olanlara 2 defa olmak üzere 1000 μg B12 vitamini suplementasyonu uygulanmıĢtır. YaĢ ortalaması kızlarda 9.7±4.5 yıl, erkeklerde 10.1±3.7 yıldır. ÇalıĢma baĢladıktan sonra çalıĢma protokolüne uymayan 32 hasta çıkartılmıĢ, 40 kız (%57.1) ve 30 erkek (%42.9) toplam 70 hasta ile çalıĢmaya devam edilmiĢtir. Hastaların %47.2‘si oligoartriküler JIA, %31.4‘ü poliartriküler JIA, %10‘u sistemik JIA, %7,1‘i jüvenil psöriatik artrit ve %4.3‘ü psöriatik artrit tanılıdır ve dağılım farklılık göstermektedir (p<0.05). Ġlk görüĢmeden 110±24.3 gün sonra ikinci görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. Hastaların ilk ve ikinci görüĢmelerdeki vücut ağırlıkları, boy uzunlukları, yaĢa göre boy persentilleri ve beden kütle indeksi ortalamaları istatistiksel farklılık göstermiĢtir (p<0.05). Grupların muayene bulgularında anlamlı fark bulunmamıĢtır (p>0.05). Serum C reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), lipid profili açısından gruplar arasında farklılık saptanmamıĢtır (p>0.05). Müdahale grubunun serum B12 vitamini düzeyi ilk görüĢmede 281.4±85.4 pg/mL iken suplementasyon sonrası 782.9±486.1 pg/mL‘e yükselmiĢtir (p<0.05). Günlük diyetle B12 vitamini alımı iki grupta da önerilen günlük alımın (RDA) ve diyetle referans alımın (DRI) üzerinde saptanmıĢtır. Müdahale grubunun ortalama serum homosistein düzeyi ilk görüĢmede 15.4±6.4 μmol/L, ikinci görüĢmede 3.4±2.2 μmol/L, kontrol grubunun ise sırasıyla 11.4±4.3 μmol/L ve 8.8±3.2 μmol/L bulunmuĢtur (p<0.05). Ortalama malondialdehid düzeyinde görüĢmeler arasında farklılık saptanmamıĢtır (p>0.05). Müdahale grubunda ESH ile CRP, kontrol grubunda serum B12 vitamini ile hareket kısıtlı eklem sayısı, serum B12 vitamini ile ESH, serum B12 vitamini ile CRP, serum folat ile ESH, metotreksat dozu ile homosistein arasında pozitif iliĢki bulunmuĢtur (p<0.05). Ġlk görüĢmede müdahale grubundaki hastaların %59.5‘inin, kontrol grubunda ise %87.9‘unun homosistein düzeyi ≤14.9 μmol/L saptanmıĢtır (p<0.05). Suplementasyon sonrası müdahale grubundaki hastaların tamamının, kontrol grubunun %93.9‘unun homosistein düzeyi ≤14.9‘dir (p>0.05). Bu sonuca göre özellikle müdahale grubunda homosistein düzeyindeki düĢüĢ, hastaların kardiyovasküler riskini azaltmak açısından önem taĢımaktadır. Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a common inflammatory disease in childhood. Due to increased cytokine levels, diseases such as JIA generate risk for early atherosclerosis and cardiovascular disease. Homocysteine is affected to vitamin B12 levels lead to oxidative stress as a cardiovascular risk factor. Aim of this study is evaluation of vitamin B12 deficiency frequency and effects of dietary intake and supplementation on oxidative stress. 62 female and 40 male, total 102 JIA patients admitted to CerrahpaĢa Medical Faculty Children Hospital Children Rheumatology Policlinic in July-September 2014 and diagnosed by International League of Associations of Rheumatology criteria were included. Average age was 9.7±4.5 and 10.1±3.7 years in females and males, respectively. 57 patients (%55.9) were included to intervention group according to serum vitamin B12 level (<400 pg/mL) and 45 patients (%44.1) were included to control group (vitamin B12 level ≥400 pg/mL). 32 patients were excluded after study was started due to noncompliance of study protocol and 40 female and 30 male patients were continued. Subtypes of patients were 47% oligoarticular JIA, 31.4% polyarticular JIA, 10% systemic-onset JIA, 7.1% JPsA and 4.3% psoriatic arthritis (p<0.05). 1000 μg vitamin B12 supplementation was implemented 3 times to the patients who has more than 300 pg/mL vitamin B12 level and 2 times to the patients who has 300-400 pg/mL vitamin B12 level.Second consultation was carried out 110±24.3 days later. Differences between first and second consultations in average of body weight, height, height for age and body mass index of patients were determined (p<0.05). No significant difference were observed in consultation findings (p>0.05). Differences between groups in CRP, erythrocyte sedimentation rate (ESR), lipid profile levels were not differed (p>0.05). In intervention group, average serum vitamin B12 level was 281.4±85.4 pg/mL and increased to 782.9±486.1 pg/mL after supplementation vii (p<0.05). Daily vitamin B12 intake was above the RDA recommendation in both groups. Average homocysteine levels in intervention group were 15.4±6.4 μmol/L in first consultation, 3.4±2.2 μmol/L in second consultation and in control group 11.4±4.3 μmol/L and 8.8±3.2 μmol/L, respectively (p<0.05). Differences between average malondialdehyde levels were not observed (p>0.05). Positive correlations were found between ESR and number of joints with limited range of motion in intervention group. Besides, positive relations were established between serum vitamin B12 and number of joints with limited range of motion, serum vitamin B12 and CRP, serum folate and ESR, methotrexate dosage and homocysteine levels in control group (p<0.05). Homocysteine levels were ≤14.9 μmol/L in 59.5% of patients in intervention group and 87.9% of patients in control group in first consultation (p<0.05). After the vitamin B12 supplementation, homocysteine levels were ≤14.9 μmol/L in all patients of intervention group and 93.9% of patients in control group (p>0.05). According to these results, especially in intervention group, the reduction in homosistein level has important effect on decreasing in cardiovascular risk.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectJüvenil idyopatik artrit (JIA)en_US
dc.subjectB12 vitaminien_US
dc.subjectHomosisteinen_US
dc.subjectMalondialdehiden_US
dc.subjectOksidatif stresen_US
dc.titleJüvenil idyopatik artritli çocuklarda (2–18 yaş) B12 vitamini eksikliği ve oksidatif stres ile ilişkisi.en_US
dc.typedoctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record