Show simple item record

dc.contributor.advisorS. Erbek, Selim
dc.contributor.authorTuncer, Mehbube
dc.date.accessioned2017-05-15T08:42:13Z
dc.date.available2017-05-15T08:42:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2525
dc.description.abstractFibromiyalji sendromu (FMS), yaygın ağrılarla karakterize, etyolojisi kesin olarak bilinmeyen kronik bir hastalıktır. Bu hastalarda sıkça otolojik şikayetler olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, fibromyalji hastalarında detaylı odyovestibüler değerlendirmenin yapılmasıdır. Çalışmaya Başkent Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda tanısı konulmuĢ 20-60 yaş aralığındaki fibromiyalji hastaları ve aynı yaş grubundaki sağlıklı bireyler alınmıĢtır. ÇalıĢmaya katılan tüm bireylere tam odyolojik değerlendirme, multifrekans timpanometri, Transient Otoakustik Emisyon (TEOAE), okuler ve servikal Vestibüler UyarılmıĢ Miyojenik Potansiyeller (VEMP) testleri uygulanmıştır. Fibromiyaljili hastaların yaş ortalaması 45,48+9,15; kontrol grubunun yaş ortalaması 43,03+7,3 idi. Hastaların ağrı süresi minimum 1 yıl, maksimum 20 yıl, ortalama 4,71±4,4 yıl olarak belirlendi. Fibromiyalji hastalarının sağ ve sol kulak saf ses işitme eşikleri kontrol grubuna göre anlamlı düşük bulundu (p<0,005). Multifrekans timpanometri testinde rezonans frekans değerleri hasta ve kontrol grubunun sağ kulak değerleri sırasıyla 653,03±161,98; 898,48± 84,30; sol kulak değerleri sırasıyla 745,45± 163,15; 921,21±101,57 olarak saptandı (p<0,05). TEOAE testinde, reprodüktibilite değerlerinde iki grup arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0,005). Sinyal gürültü oranı değerlerinde sağ kulak 1000Hz ve 4000 Hz hariç tüm frekanslarda iki grup arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Kontrol grubundaki tüm katılımcılarda cVEMP dalgaları elde edildi. Hasta grubunda 5 olguda sağ kulakta, 4 olguda sol kulakta cVEMP dalgaları elde edilemedi (p<0,05). oVEMP testinde de kontrol grubunun tamamında oVEMP dalgaları elde edildi. Hasta grubunda 7 olguda sağ kulakta, 10 olguda sol kulakta oVEMP dalgaları elde edilemedi (p<0,001). Elde edilen bulgular fibromiyalji olgularında hem işitsel hem de vestibüler disfonksiyon varlığını desteklemektedir. Oluşan disfonksiyonların patogenezine yönelik ileri çalışmalara devam edilmelidir Fibromyalgia syndrome (FMS), characterized by widespread musculoskeletal pain, is a chronic disorder with unknown etiology. These patients frequently suffer from otologic complaints. The aim of this study is to perform detailed audiovestibular assessment in patients with fibromyalgia. The study included fibromyalgia patients with range of age 20 to 60 years who were diagnosed at the department of Physical Therapy and Rehabilitation and healthy volunteers with same range of age. All the study subjects underwent audiological assessment, multifrequency tympanometry, transient otoacoustic emission, ocular and cervical vestibular evoked myogenic potantials tests. Mean ages were 45,48+9,15 and 43,03+7,3 years in fibromyalgia patients and controls, respectively. Mean duration of the pain was 4,71±4,4 years (1 to 20 years). Pure tone hearing thresholds of right and left ears in fibromyalgia patients were found to be decreased compared to controls (p<0,005). In multifrequency tympanometry testing, resonance frequency values were 653,03±161,98; 898,48± 84,30 Hz for right ears and 745,45±163,15; 921,21±101,57 Hz for left ears of the patients and controls, respectively. There was not a significant difference in reproductibility values between two groups (p>0,005). There was not a significant difference in signal-noise ratios values except 1000Hz and 4000 Hz in right ear between two groups (p>0,005). CVEMP waves were obtained in all controls. CVEMP waves could not be obtained in 5 right ears and 4 left ears of the patients (p<0,05). ). Also, oVEMP waves were obtained in all controls. oVEMP waves could not be obtained in 7 right ears and 10 left ears of the patients (p<0,05). Our findings support the presence of audiologic and vestibular disfunction in fibromyalgia patients. Further research that focus on pathogenesis of these dysfunctions are required in patients with fibromyalgia.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectFibromiyaljien_US
dc.subjectMultifrekans timpanometrien_US
dc.subjectTEOAEen_US
dc.subjectVEMPen_US
dc.titleFibromiyalji hastalarında odyo-vestibüler bulgularen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record