Show simple item record

dc.contributor.advisorAkbuğa Özel, Betül
dc.contributor.authorAyhan, Naime Almila
dc.date.accessioned2018-01-30T13:42:43Z
dc.date.available2018-01-30T13:42:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2801
dc.description.abstractAmaç: Sağlık hizmeti ve hasta bakımının nitelikli olması için; acil tıp doktorları, acil servis hemşireleri, teknikerleri ve acil tıp teknisyenleri ile konsultan doktorlar, diğer birimlerde çalışan hemşireler, teknikerler, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, eczacı gibi farklı mesleklerden profesyonellerin birbirleriyle etkin bir işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. Meslek grupları arasında bilgi, beceri ve değerlerin birleşimi ile birlikte çalışma şartlarının sağlanması ise mesleklerarası eğitim ve işbirlikli uygulamalar ile gerçekleştirilebilecektir. Çalışmamızın amacı acil servis ve acil servis ve etkileşimde olan diğer meslek ve branşların mesleklerarası eğitime hazırbulunuşluk düzeylerinin değerlendirilmesi ve bu sayede bu konuda farkındalığın arttırılmasıdır. Kişilik, örgütlenmiş duygusal, bilişsel, toplumsal ve fiziksel özellikler bütünü olarak ele alınmaktadır. Kişilik özellikleri, bireyi diğer bireylerden ayırır ve bireyin gelecekteki davranışlarına yönelik kestirimlerin dayanağını oluşturmaktadır. Çalışmamızla kişilik özelliklerinin mesleklerarası öğrenme üzerine etkisini değerlendirerek, kişilik özelliklerinin eğitim içeriklerinde ve yöntemlerinde dikkate alınması gereken bir değişken olup olmadığı hakkında çıkarımda bulunmayı amaçlıyoruz. Gereç ve yöntem: Başkent Üniversitesi’nde acil serviste çalışan ve acil servisle etkileşimi olan sağlık profesyonellerinin mesleklerarası işbirliği hakkında hazırbulunuşluk düzeyleri ve mesleklerarası işbirliği hakkında hazırbulunuşluk düzeyleri ile kişilik arasındaki ilişkiyi inceleyen prospektif, tanımlayıcı ve analitik bir çalışmadır. Çalışma gönüllü katılımcılara, araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme ve e-posta yoluyla anket yöntemiyle uygulanmıştır. Sonuçta topladığımız verileri IBM SPSS Statistics 23 paket programına aktarılarak analiz ettik. Bulgular: Anketimize 15.07.2017 ile 20.10.2017 tarihleri arasında toplam 222 sağlık çalışanı katıldı. Çalışmamıza göre tüm sağlık çalışanlarında branşı cerrahi bilimler olan kişilerin MEHO düzeyi en fazla saptanırken, doktorlarda branşı dahili bilimler olan kişilerin MEHO düzeyi daha fazla, hemşirelik hizmeti veren sağlık çalışanlarında ise branş açısından MEHO düzeyinde farklılık saptanmamıştır. Tüm branşlarda doktorlarla hemşirelik hizmeti veren sağlık çalışanları arasında MEHO düzeyi açısından fark saptanmamıştır. Kişilik özellikleri ve çalışma sürelerinin MEHO üzerine olan etkisi incelendiğinde de gene anlamlı bir fark saptanmamıştır.Sonuç: Acil servis çalışma şartlarının iyileştirilmesi, tüm sağlık çalışanlarının eğitim sürecinde de çeşitli eğitim uygulamalarıyla etki ve iletişimlerinin arttırılıp görev tanımlarının belirginleştirilmesi, meslekler arası işbirliğini arttırarak hasta bakım kalitesini arttıracak, iletişim eksikliği kaynaklı tıbbi hataların azalmasını sağlayacaktır. Objectives: For quality of health care and patient care, all emergency physicians, nurses- technicians who work in emergency departments and other health professionals like consulting physician, nurses- technicians who work in other departments, psychologists, social service experts and pharmacists should work in effective collaboration. Different groups of health professionals need to combine their knowledge, ability and worth in order to effectively work together and this can only be achieved through proper interprofessional education and collaborative practices. The purpose of our study was to evaluate readiness levels of health professionals working in emergency departments or have interraction with emergency departments on interprofessional learning and by doing this we intend to increase awareness in this field. Personality can be defined as organized emotional, cognitive, social and physical qualities. Personal qualities help define and separate people from others and form a basis for prediction about behaviours in future. In our study we intend to evaluate the effect of personality on interprofessional learning and get a conviction about necessity of consider personality when plannig the content of education systems if it is a parameter. Methods: This is a prospective, identificatory and analytical study which intends to analyse the readiness levels of health professionals who work at Başkent University Emergency department or have interaction with Başkent University Emergency department. We made a questionnaire to volunteer attendees by face to face or e-mail. The results collected were then analysed by IBM SPSS Statistics 23 packet program. Results: A total of 222 health professionals participated in our questionnaire between 15.07.2017 and 20.10.2017. According to our study, we discovered that the level of RIPLS of all heath professinals who work in surgical branches is the highest. Concerning doctors, doctors who specialise in internal medicine have the highest level of RIPLS. There was no difference between nurses working in different branches. There is no different in the level of RIPLS between doctors and nurses in all health professionals. Also personality does not have any effect on the RIPLS levels.Conclusion: Improving working conditions in the emergency departments, enhancing communication and interaction between all health professionals, making explicit mission of all health professionals, can increase the interprofesional collaboration. We can also initiate different education practices in study, thereby minimizing medical failures which are the result of communication problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcil tıpen_US
dc.subjectMesleklerarası eğitimen_US
dc.subjectMesleklerarası eğitime hazırbuluşluken_US
dc.subjectKişiliken_US
dc.titleAcil servis sağlık profesyonelleri ile acil servisle etkileşimde olan sağlık profesyonellerinin mesleklerarası öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin karşılaştırma ve kişilik özelliklerinin mesleklerarası öğrenme üzerine etkisien_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record