Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorVaroğlu, Abdülkadir
dc.contributor.authorAydoğdu, Gizem
dc.date.accessioned2018-04-13T13:33:19Z
dc.date.available2018-04-13T13:33:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2854
dc.description.abstractDış kaynak kullanımı, genel olarak işletmelerin temel yetenekleri arasında yer almayan yetenek ve faaliyetler için, alanında uzman bir işletmeden hizmet sağlaması olarak ifade edilmektedir. Günümüzde dış kaynak kullanımı özellikle temel yetenek ve faaliyetlerine odaklanarak rakiplerine kıyasla sürdürülebilir bir rekabetçi avantaj elde etmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ’lerde) dış kaynak kullanımının incelenmesidir. Çalışmanın ilk bölümünde dış kaynak kullanımının kuramsal alt yapısı; Kaynak Bağımlılığı Kuramı, İşlem Maliyeti Kuramı ve Kaynak Temelli Yaklaşım çerçevesinde oluşturulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ise dış kaynak kullanımı kavramı ve KOBİ’lerde dış kaynak kullanımına ilişkin kavramsal çerçeve çizilmiştir. Çalışmanın araştırma bölümünde ise, dış kaynak kullanan 10 ve kullanmayan 20 olmak üzere toplam 30 işletmenin dış kaynak kullanımının, sektörel ve işletme büyüklüğü açısından birbirinden farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek üzere bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde; dış kaynak kullanan ve kullanmayan KOBİ’lerin sektörel açıdan ve işletme büyüklüğü açısından farklılaştığı görülmüştür. Buna ek olarak dış kaynak kullanan işletmelerin ise dış kaynak kullanım nedenleri, dış kaynak kullanımından elde edilen avantajlar/dezavantajlar, dış kaynak kullanım alanları, dış kaynak kullanım düzeyleri ve dış kaynak kullanım süreleri bakımından farklılaştığı tespit edilmiştir. Outsourcing is defined that providing services from a specialized operator in the field, for skills and activities that are not among the basic skills of the business in general. Today, outsourcing is of great importance for small and medium-sized businesses, especially those who want to achieve a sustainable competitive advantage over their competitors, focusing on their core competencies and activities.With this way, the aim of this study is to examine outsourcing in small-and-medium-sized businesses. In the first part of the study, theorical roof of outsourcing has been created the framework for Resource Dependence Theory, Transaction Cost Theory and Resource Based Approach. In the second part of the study, a conceptual framework has been drawn about outsourcing and the use of outsourcing in small-and-mediumsized businesses has been given. In the research part of the study, 30 firms that use outsourcing (10 firms) and do not use outsourcing (20 firms) has been evaluated whether or not the differentiate each other with regard to business size and sector. As a result of the findings from the research; It has been seen that small-and-medium-sized businesses which use outsourcing or not have differentiated each other in terms of sector and business size. In addition, small-and-medium-sized business which use outsourcing have differentiated each other in terms of the reasons for outsourcing, advantages/disadvantages of outsourcing, outsourcing fields, outsourcing levels and outsourcing times.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDış kaynaken_US
dc.subjectKaynak temelli yaklaşımen_US
dc.subjectİşlem maliyeti kuramıen_US
dc.subjectKaynak bağımlılığı kuramıen_US
dc.subjectKüçük ve orta ölçekli işletmeleren_US
dc.titleDış kaynak kullanımının küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerine etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster