Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Servet
dc.contributor.authorFarsak, Kübra
dc.date.accessioned2021-11-08T13:02:51Z
dc.date.available2021-11-08T13:02:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/6646
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan özel okullarda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin zaman yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bulunan 117 özel okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 295 öğretmen (280 kadın ve 15 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen, Alay ve Koçak (2002) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “Zaman Yönetimi Anketi” ve Baycan (1985) tarafından uygulaması yapılarak geçerliliği ve güvenirliği test edilen “Minnesota İş Doyum Anketi” kullanılmıştır. Verilerimizin normal dağılıma uygunluğunu test etmek için tek örneklem Kolmogorov- Smirnov testi uygulanmış ve test sonucu zaman yönetimi için Asimptotik önem değeri 0,4; iş doyumu ölçeği için 0,2 bulunmuştur. Elde edilen veriler değerlendirilmesi için; SPSS 25.00 programına aktarılarak, betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), LSD testi ve Pearson Momentler Çapımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık seviyesi 0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçları; öğretmenlerin yüksek düzeyde zaman yönetimi (zaman planlaması, zaman tutumları ve zaman harcattırıcılar) becerilerine sahip olduklarını göstermektedir. Öğretmenlerin zaman yönetimi becerileri cinsiyete, medeni duruma ve eğitim düzeyine göre anlamlı bir şekilde değişmemektedir. Fakat öğretmenlerin zaman yönetimi becerilerinde yaşlarına ve mesleki kıdeme bağlı olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bununla birlikte öğretmenlerin yüksek düzeyde iş doyumuna (içsel doyum ve dışsal doyum) sahip oldukları görülmüştür. Öğretmenlerin iş doyumları; cinsiyete, medeni duruma, eğitim düzeyine, mesleki kıdeme ve yaşa göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. Ayrıca öğretmenlerin zaman yönetimi becerileri ile iş doyumları arasında genel olarak orta düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin zaman yönetimi becerilerini iyi bilmeleri, iş doyumlarının yüksek olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle hizmet öncesinde ve hizmet içinde yapılacak programlarda zaman yönetimi ile ilgili kavramların eğitsel dokümanlar hazırlanarak örgün ve uzaktan eğitim programlarıyla desteklenmesi gerekmektedir. The aim of this study is to determine the relationship between time management skills and job satisfaction of preschool teachers working in private schools. The correlational survey model, which is one of the descriptive survey methods, was used in the research. The population of the study was comprised of teachers working in 117 private preschool education institutions functioning under the directorate of national education in Çankaya district of Ankara province within the 2018-2019 academic year. The sample of the study was comprised of 295 (280 females and 15 males) teachers, who were determined through the random sampling method. As the data collection tools of the study, the “Time Management Questionnaire”, which was developed by Britton & Tesser (1991) and adapted to Turkish by Alay & Koçak (2002) and “Minnesota Job Satisfaction Questionnaire”, whose reliability and validity tests were employed and implemented by Baycan (1985), were used. In order to test whether the data demonstrate normal distribution, the Kolmogorov Smirnov test was implemented; as the conclusion of the test, the Assymp.Sig. value was calculated as 0,4 for the time management and 0,2 for the job satisfaction questionnaire. In order to evaluate the obtained data, they were transferred to the SPSS 25.00 program, descriptive statistics, unpaired t test, one-way variance analysis (ANOVA), LSD test, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient were used. The significance level was accepted as 0.05. As the conclusion of the study, it was determined that the teachers had high level time management skills (time planning, time attitudes, and time-consumers). There were statistically no significant differences among the time management skills of the teachers concerning gender, marital status, and educational status variables. However, it was determined that there were statistically significant differences among the time management skills of the teachers concerning the age and professional experience variables. Additionally, it was observed that the teachers had high level of job satisfaction (internal satisfaction and external satisfaction). It was also determined that there were statistically significant differences among the job satisfaction levels of the teachers concerning gender, marital status, educational status, professional experience, and age variables. Additionally, it was determined that, in general terms, there was a moderate, positive, and significant relationship between the time management skills and job satisfaction levels of the teachers. Good knowledge of teachers' time management skills will ensure high job satisfaction. For this reason, the concepts related to time management should be prepared by supporting the formal and distance education programs by preparing educational documents before and during pre-service.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZamanen_US
dc.subjectzaman yönetimien_US
dc.subjectiş doyumuen_US
dc.subjectokul öncesien_US
dc.subjectöğretmenen_US
dc.titleÖzel okullarda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin zaman yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişkien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record