Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması11240
Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği ile takip edilen hastaların sınıflandırılması ve mortaliteyi etkileyen faktörler9911
Beyin metastazı olan meme kanseri hastalarının klinikopatolojik özellikleri6522
İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri6064
Beyin manyetik rezonans görüntülemede hiperintes odağı olan migren hastalarında tromboza eğilim yaratan genetik faktörlerin rolü4515
Tiyokolşikosid grubu kas gevşetici kullanan hastalarda, stapes kasının akustik refleks testi ile değerlendirilmesi4176
Neoliberal ekonomi politikaları uygulayan ülkelerin finansal krizlere olan duyarlılıkları: Türkiye örneği3852
Mometazon furoat burun spreyinin burun mukoza hücre DNA'sı üzerine etkisi3408
İflâs Masasından Çıkarılabilecek Mal ve Haklar2729
Plazminojen aktivatör inhibitör-1 4G/5G gen polimorfizminin iskemik inme riski üzerine etkisi2722