Now showing items 2580-2599 of 2810

  • Türk iş hukukunda cinsiyet ayrılığı 

   Demir Göksu, İpek (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Geçmişten beri mevcut olan kadın ile erkek arasındaki eşitsizlik günümüzde de bir sorun olmaya devam etmektedir. Cinsiyetler arası eşitsizliğin önlenmesi amacıyla uygulamada uluslararası sözleşmeler ve direktiflerin çeşitli ...
  • Türk işaret dili alfabesinin derin öğrenme yöntemi ile sınıflandırılması 

   Kın, Zeren Berna (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde işitme engeli olan insanların, kendi aralarında anlaşmak için kullandıkları işaret dilinin çok az insan tarafından biliniyor olmasından dolayı günlük yaşantılarında iletişim kurmak konusunda bir takım sıkıntılar ...
  • TÜRK KADINI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ 

   Hasanoğlu, Enver; Bilgin, Nevzat; Akıntürk, Turgut; Mumcu, Ahmet; Üşür, Serpil; Gürkan, Ülker (, 2003)
  • Türk kuyumculuk sektöründe güvenin karanlık yüzü: Nitel bir değerlendirme 

   Cantekin, Hatice Müge (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma Gargiulo ve Ertuğ‟un (2006) kuramsal modelinden yola çıkarak güvenin karanlık yüzünü araştırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda güvenin „karanlık yüzüne‟ ilişkin çıktılar olarak tanımlanan kör inanç, rehavet ...
  • Türk operası'nin gelişim süreci 

   Ertekin, Sibel (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bugün ülkemizde operada bulunulan noktanın sebeplerine göz atılacak olursa, yani seyircisinin belli bir kitleden olustugu düsünülürse bunun bir problem oldugunu inkar etmek güçtür. Dolayısıyla bu problemi yadsıyıp köklerine ...
  • Türk rekabet hukukunda uyumlu eylemler 

   Altun, Ecem (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016)
   Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, teşebbüsler arasında mevcut rekabet düzenini bozucu nitelikleri nedeniyle yasaklanan işbirliği şekillerinden birisi olan uyumlu eylemler incelenmiştir. İlgili piyasada ...
  • Türk sigorta sektörüne yapılan yabancı sermayeli yatırımların sebepleri ve sektöre etkileri 

   Özkaya, Nilgün (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Dünyada sigortacılık sektörüne bakıldığında, sigortacılık sektörünün işlevinin riski dağıtarak kayıpları tazmin etmenin çok ötesinde olduğu görülmektedir. Sigortanın tasarruf ve fon birikimi sağlamak, gelecekle ilgili ...
  • Türk ticaret kanunu tasarısının muhasebe ve denetim uygulamalarına etkilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

   Özbingöl, Ayten (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Bu çalısmada temel amaç; Türk Ticaret Kanunu Tasarısının muhasebe ve denetim uygulamalarına getirdigi degisiklikleri ve yenilikleri, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ile karsılastırarak ortaya koymaktır. Bugüne kadar ...
  • Türk ticaret kanunu ve tasarısı açısından anonim şirketlerde hisse senetlerinin devri 

   Eroğlu, Ender Canan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Çalışmamızda, doktrindeki ve uygulamadaki görüşler göz önünde tutularak, mevcut sistemde ortaya çıkan sorular cevaplandırılmaya ve “TTK Tasarısı” ile yapılmak istenen değişikliklerin yürürlükte olan 6762 sayılı TTK’nın ...
  • Türk toplumunda üst 1. ve 2. büyük azı dişlerinin kanal morfolojileri ve yaş-cinsiyete bağlı gösterdikleri değişiklikler 

   Karaman, Gökalp Turan (Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2008)
   Çalışmamızın amacı Türk toplumunda üst çene birinci ve ikinci büyük azı dişilerinin kök kanal morfolojilerinin yaş ve cinsiyet faktörlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirilmesidir. Bu çalışmada 100’er adet üst ...
  • Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler 

   Özbek,Mustafa Serdar (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012. -, -, 0-0, 2012)
   The use of alternative dispute resolution in the legal system is not new for lawyers. Many of the ADR methods in current use have existed for hundred years in various legal systems. ADR methods, however, did not become ...
  • Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler 

   Özbek, Mustafa Serdar (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012, 2012, Say.-, cilt.-,, 2012)
   The use of alternative dispute resolution in the legal system is not new for lawyers. Many of the ADR methods in current use have existed for hundred years in various legal systems. ADR methods, however, did not become ...
  • Türk-İsrail İlişkilerindeki kriz (Aralık 2008—Haziran 2011): ortaklıktan düşmanlığa 

   Banu, Eligür (Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Dış Politikası Açısından Batı İle İlişkiler” konulu panel, Ankara, (4 Mayıs 2012)., 2012)
  • Türkçe metni Türk işaret diline dönüştürme 

   Yasan, Mete Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Son yıllarda, işitme engelli kişilerle iletişimi kolaylaştırmak için akademik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Bu alanda kullanılan en önemli iletişim yöntemi işaret dilidir. Görsel ve işitsel medya yoluyla iletişimi ...
  • Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde b1 düzeyinde kelime öğretimi 

   Başutku, Serdar (Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kaynak olarak kullanılan Ankara Üniversitesi TÖMER Yeni Hitit 2 Yabancılar İçin Türkçe, Gazi Üniversitesi TÖMER ve İstanbul DİLMER Yabancılar İçin Türkçe B1 ...
  • Türkiye 2010 - 2020 yılları arası erkek hayat ve hayat annüite tablolarının hazırlanması ve net tek prime geçiş 

   Açıkalın, Sevilay (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmanın amacı, hayat tablolarının modellemesinde yaygın olarak kullanılan Coale and Demeny yöntemi batı modeli uygulanarak 2010-2020 yılları arasında Türkiye erkek nüfusuna ait tekli yaş aralıklı hayat tablosunun ...
  • Türkiye doğal gaz piyasasının liberalizasyon hedefi özelinde Türkiye-Avrupa birliği ilişkileri 

   Soruş, Gökhan (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
   Doğal gaz günümüz dünyasında önemli bir enerji emtiası olarak hayatımızın her alanında kullanılan bir ürün haline gelmiştir. Halihazırda, küresel birincil enerji talebinin %22’si doğal gazdan karşılanmaktadır. Bu nedenle, ...
  • Türkiye ekonomisinin büyüme tahminine yönelik bir çalışma 

   Civelek, Hakan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bir ülkenin bir dönem içinde ürettiği mal ve hizmet miktarında gerçekleşen artışlar olarak tanımlanan ekonomik büyüme, ülkelerin en önemli makroekonomik göstergelerinden biridir. Ekonomik büyüme genellikle reel Gayri Safi ...
  • Türkiye'de 1934 - 1936 yılları arasında, Ankara ve İstanbul radyoları'ndan geleneksel türk (alaturka) musikisi'nin yayınlarının yasaklanması ve türk toplumu üzerindeki etkileri 

   Canver, Cevdet Mithat (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans programı olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye’de, 1934 – 1936 yılları arasında, Ankara ve ...
  • Türkiye'de anayasa şikayeti 

   Çakıroğlu, Nurettin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye’de anayasa şikâyetinin Anayasa Mahkemesi’nin yorumu çerçevesinde ele alındığı çalışmamda mukayese ve değerlendirme açısından Almanya, Avusturya, İsviçre, İspanya ve Meksika’da uygulamada olan anayasa şikâyeti/bireysel ...