Güncel Gönderiler

 • Hayat dergisi dolayımıyla Türkiye'de yaşam tarzı dergiciliğine bakmak 

  Yavuz, Özlem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Günümüzde birbiriyle yöndeşen iletişim teknolojileri, dünyanın her köşesinden insanı birbirine yakınlaştırırken, farklı dünya görüşü ve yaşam tarzlarına sahip insan topluluklarına ilişkin farkındalığı artırmaktadır. 1950’ler ...
 • Stratejik yönelimlerin eşbiçimliliği; Vakıf Üniversitelerine üzerine bir araştırma 

  Kılıç, Çiğdem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu araştırmanın konusu, sayıları her geçen gün artan vakıf üniversitelerinin rekabet stratejilerini neye göre belirlediklerini irdelemek ve rekabet ortamında yaşanan sürdürülebilirlik mücadelesinde, vakıf üniversitelerinin ...
 • Hava ve uzay hukukunda tahkimin gelişimi 

  Öz, Ayşe (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Çalışmamızın temelini, hava ve uzay hukukundaki uyuşmazlıklar oluşturmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde hava kavramı tanımı verilmiştir. Hava hukukuna konu hava kavramının katmanları anlatılarak tanımlama yapılmıştır. ...
 • Server virtualization for enterprises and an application 

  Milli, Onur (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-05-19)
  The popularity of virtualization has increased considerably during the past few decades. One claim that virtualization is not a brand new technology. It is known that the concept of virtualization has its origins in the ...
 • Para arzının makroekonomik faktörler üzerine etkisinin analizi 

  Yılmaz, Hayriye Deniz (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Son yıllarda dünya üzerinde meydana gelen ekonomik krizlerin enflasyon üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Enflasyonun yanı sıra para arzında meydana gelen değişikliklerin ekonomiye olan etkileri de göz ardı ...
 • Finans sektöründe personelin ücret belirleyicileri ve mincer kazanç modeli ile test edilmesi 

  Bezirgan, Elif (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Çalışmanın temel amacı Türkiye’deki finans sektöründe çalışan bireylerin eğitim, deneyim, cinsiyet, yaşadığı coğrafya ve medeni durum faktörlerinin çalışanların ücretleri üzerinde ne derece etkili olduğunu cinsiyet gruplarına ...
 • Örgütler arası güç ve bağımlılık ilişkilerinde sosyal ağların rolü üzerine bir incelenme: suriye'deki muhalif hareketler örneği 

  Fayganoğlu, Koruhan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Sosyal bir varlık olan insanlar tarafından oluşturulan örgütler de sosyal bağlamda incelenmesi gereken bir kavramdır. İnsanların sosyal hayatlarında önemli bir yer tutan sosyal ağları, örgütler için de hayati anlam taşımakta ...
 • Terör krizinin insan kaynakları yönetimi politakalarına etkileri üzerine bir araştırma 

  Memili, Cemile Füsun (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma insan kaynakları yönetim politikalarını inceleyerek, kriz dönemlerinde bu politikaların işletmeye etkisini araştırmak üzere yapılmıştır. Öncelikle insan kaynakları yönetim politikaları incelenmiş, normal dönemler ...
 • Bulanık ve stokastik programlamaya dayalı risk analizi 

  Tosun, Mehveş Güliz (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Yatırımlarını hisse senetleri üzerine yapan yatırımcılar için geleceğe yönelik getiriyle ilgili tahminde bulunmak oldukça güçtür. Beklenen getirinin belirsizlik içerdiği göz önünde bulundurularak, yatırımcılar beklenen ...
 • The redundancy allocatıon problem: A taxonomic review 

  Aytaç, Fulya Gizem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Reliability, which can be described as the probability that a system operates on a continuous basis without failure for a pretedetermined mission time, is an important measure of system performance. Being parallel to the ...
 • Akciğer grafiklerinde nodül gelişiminin izlenmesi 

  Engin, Muharrem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmada akciğer grafilerinden nodüllerin gelişimlerini otomatik olarak tespit eden bir sistem önerilmiştir. Akciğer nodülleri yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Nodüller, tomografi gibi nispeten daha riskli ya ...
 • Büyük-veri ve bir büyük-veri uygulaması 

  Köse, Lutfi (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Recently, data in a Big-Data are gleaned from nontraditional sources such as blogs, social media, emails, sensors, photographs, video footage, etc. Therefore, they are typically unstructured and voluminous. Yet, they hold ...
 • Doğalgaz gaz kombine çevrim santrali portföyü işletme optimizasyonu 

  Dengiz, Asiye Özge (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Türkiye’de enerji sektörü, önemli ve ilgi çekici bir sektör haline gelmiştir. Sektörün bu denli gelişiminde 2001 yılından başlayan serbestleşme hareketleri, enerji piyasasındaki rekabet, ekonominin gelişmesi, artan talep ...
 • Petrol doğalgaz jeotermal sondaj sektöründe ISO 9001:2008 kalite yönetim sisteminin kurulması 

  Gökpınar, Ece (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Sondaj Sektöründe kalite yönetim sistemi kurulmasının amacı temelde kaliteli hizmet sağlayarak müĢteri memnuniyeti sağlamaktır. Türkiye’de bu kapsamda faaliyet gösteren firmalardan söz konusu sisteme göre sadece tek bir ...
 • Metaloproteinlerin biyoenformatik analizi 

  Küçükbay, Serkan Remzi (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Protein içerisinde bulunan metal iyonları proteinlerin fonksiyonel görevlerini yerine getirebilmesi, yapısı ve kararlılığı için önem arz etmektedir. Bu sebeple, proteinler üzerinde metal ile bağlanma noktalarının yüksek ...
 • Çoklu model parçacık filtrelerinde ağırlıklandırılmış istatistiksel model seçimi 

  Barkan Uçar, Murat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Radar hedeflerinin takibindeki önemli unsurlardan birisi kullanılan algoritmanın hızıdır. Çünkü hedefler hareket halinde olduğu için gerçek zamanlı takip gerektirir. Hedef takibinde sıklıkla tercih edilen çoklu model ...
 • Müzik üst-veri tahmini için Türkçe şarkı sözü madenciliği 

  Kırmacı, Başar (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Müzik geri getirimi, internet ve ilgili teknolojilerin eğlence amaçlı yaygın kullanımı ile birlikte önemli bir problem haline gelmiĢtir. Kullanıcının aradığı Ģarkıya daha kolay ulaĢabilmesi, aradığı Ģarkıya benzer diğer ...
 • Çok gezginli en küçük gecikme problemi için yeni karar modelleri 

  Önder, Gözde (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  En küçük Gecikme Problemi (EGP) rotalama problemlerinin temelini oluşturan Gezgin Satıcı Probleminin (GSP) bir türü olmaktadır. EGP, bir başlangıç düğümünden başlayarak, tüm düğümlere uğradıktan sonra başlangıç noktasında ...
 • MikroRNA veri tabanlarında bil getir-getirimi 

  Açıcı, Koray (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Büyük ve açık veri tabanlarında bulunan biyolojik deneylerin içerik tabanlı geri getirimi biyoenformatik ve hesaplamalı biyolojide güncel bir problemdir. Ġçerik-tabanlı getirimde genel olarak, herhangi bir deneysel üst-veri ...
 • Obstrüktif uyku apne sendromu olan bireylerde metabolik sendrom ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi 

  Çelik, Yeter (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olan bireylerde metabolik sendrom (MS) ve beslenme durumunun belirlenmesi amacıyla Haziran 2014- Aralık 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmaya Başkent Üniversitesi ...

Daha Fazla