Güncel Gönderiler

 • Server virtualization for enterprises and an application 

  Milli, Onur (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-05-19)
  The popularity of virtualization has increased considerably during the past few decades. One claim that virtualization is not a brand new technology. It is known that the concept of virtualization has its origins in the ...
 • Bulanık ve stokastik programlamaya dayalı risk analizi 

  Tosun, Mehveş Güliz (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Yatırımlarını hisse senetleri üzerine yapan yatırımcılar için geleceğe yönelik getiriyle ilgili tahminde bulunmak oldukça güçtür. Beklenen getirinin belirsizlik içerdiği göz önünde bulundurularak, yatırımcılar beklenen ...
 • The redundancy allocatıon problem: A taxonomic review 

  Aytaç, Fulya Gizem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Reliability, which can be described as the probability that a system operates on a continuous basis without failure for a pretedetermined mission time, is an important measure of system performance. Being parallel to the ...
 • Akciğer grafiklerinde nodül gelişiminin izlenmesi 

  Engin, Muharrem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmada akciğer grafilerinden nodüllerin gelişimlerini otomatik olarak tespit eden bir sistem önerilmiştir. Akciğer nodülleri yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Nodüller, tomografi gibi nispeten daha riskli ya ...
 • Büyük-veri ve bir büyük-veri uygulaması 

  Köse, Lutfi (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Recently, data in a Big-Data are gleaned from nontraditional sources such as blogs, social media, emails, sensors, photographs, video footage, etc. Therefore, they are typically unstructured and voluminous. Yet, they hold ...
 • Doğalgaz gaz kombine çevrim santrali portföyü işletme optimizasyonu 

  Dengiz, Asiye Özge (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Türkiye’de enerji sektörü, önemli ve ilgi çekici bir sektör haline gelmiştir. Sektörün bu denli gelişiminde 2001 yılından başlayan serbestleşme hareketleri, enerji piyasasındaki rekabet, ekonominin gelişmesi, artan talep ...
 • Petrol doğalgaz jeotermal sondaj sektöründe ISO 9001:2008 kalite yönetim sisteminin kurulması 

  Gökpınar, Ece (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Sondaj Sektöründe kalite yönetim sistemi kurulmasının amacı temelde kaliteli hizmet sağlayarak müĢteri memnuniyeti sağlamaktır. Türkiye’de bu kapsamda faaliyet gösteren firmalardan söz konusu sisteme göre sadece tek bir ...
 • Metaloproteinlerin biyoenformatik analizi 

  Küçükbay, Serkan Remzi (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Protein içerisinde bulunan metal iyonları proteinlerin fonksiyonel görevlerini yerine getirebilmesi, yapısı ve kararlılığı için önem arz etmektedir. Bu sebeple, proteinler üzerinde metal ile bağlanma noktalarının yüksek ...
 • Çoklu model parçacık filtrelerinde ağırlıklandırılmış istatistiksel model seçimi 

  Barkan Uçar, Murat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Radar hedeflerinin takibindeki önemli unsurlardan birisi kullanılan algoritmanın hızıdır. Çünkü hedefler hareket halinde olduğu için gerçek zamanlı takip gerektirir. Hedef takibinde sıklıkla tercih edilen çoklu model ...
 • Müzik üst-veri tahmini için Türkçe şarkı sözü madenciliği 

  Kırmacı, Başar (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Müzik geri getirimi, internet ve ilgili teknolojilerin eğlence amaçlı yaygın kullanımı ile birlikte önemli bir problem haline gelmiĢtir. Kullanıcının aradığı Ģarkıya daha kolay ulaĢabilmesi, aradığı Ģarkıya benzer diğer ...
 • Çok gezginli en küçük gecikme problemi için yeni karar modelleri 

  Önder, Gözde (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  En küçük Gecikme Problemi (EGP) rotalama problemlerinin temelini oluşturan Gezgin Satıcı Probleminin (GSP) bir türü olmaktadır. EGP, bir başlangıç düğümünden başlayarak, tüm düğümlere uğradıktan sonra başlangıç noktasında ...
 • MikroRNA veri tabanlarında bil getir-getirimi 

  Açıcı, Koray (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Büyük ve açık veri tabanlarında bulunan biyolojik deneylerin içerik tabanlı geri getirimi biyoenformatik ve hesaplamalı biyolojide güncel bir problemdir. Ġçerik-tabanlı getirimde genel olarak, herhangi bir deneysel üst-veri ...
 • Hitit çiviyazısı işaretlerinin bilgisayar desteği ile okunması ve veri madenciliği uygulama örnekleri 

  Aşuroğlu, Tunç (Başkent üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Anadolu’da M.Ö. 1650 - 1200 yılları boyunca hüküm süren Hitit krallığı ve imparatorluğu o dönem dünyasının en büyük güçlerinden birisi sayılmaktadır. Hititlerin kullandığı Hititçe, Hint-Avrupa dil ailesinin bilinen en eski ...
 • 2 Boyutlu (2D) ve 3 boyutlu (3D) full hd laparoskopi sistemleri için eğitim fantomu tasarımı ve gerçekleştirilmesi 

  Başboğa, Özhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Laparoskopik cerrahi günümüzde açık cerrahiye oranla minimal ınvazif cerrahi yöntemler kullanması, hastanın kısa sürede iyileĢmesi ve hasta konforu için yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. Laparoksopi sistemlerinin ...
 • Kalp ve solunum seslerinden uyku apnesi tespitinin yapılabilirliğinin incelenmesi 

  Tabak, Zeynep (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Uyku apne sendromu, uyku sırasında ağız ve burundaki hava akımının 10 saniye veya daha fazla süreyle durmasından kaynaklanan ve uyku düzeninin bozulmasına sebep olan önemli bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediği durumlarda, ...
 • Eog'nin kodlanmasına dayanan bilgisayar tabanlı gözle yazı yazma sistemi geliştirilmesi 

  Özbek Ülkütaş, Hesna (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  İşaret diliyle ya da konuşarak iletişimini sağlayamayan (Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Locked-in Sendromu, felç gibi hastalıkları olan) kişilerin iletişimi için çok çeşitli sistemler önerilmiştir. Bunlar içinde, bu ...
 • Hastane bilgi yönetim sistemlerinde iş zekası uygulaması 

  Gözcü, Mustafa Kaan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Hastaneler, içerisinde birçok uzmanlık alanını barındıran karmaşık yapıda organizasyonlardır. Hastanelerde bu karmaşık organizasyon yapısı içerisindeki iş süreçleri Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) olarak adlandırılan ...
 • Elektrik güç sistemlerinde harmonik analizi algoritmaları geliştirme 

  Germeç, Kadir Egemen (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Elektrik güç sistemlerinde, enerji kalitesinin artırılması ve kayıpların azaltılması açısından harmonik bileĢenlerin hızlı ve doğru olarak belirlenmesi önem taĢımaktadır. Bu amaçla yapılan tez çalıĢmasında, elektrik güç ...
 • Hitit çiviyazılı metinlerin okunmasında uzman sistem uygulama örnekleri 

  Yeşiltepe, Müyesser Beste (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Hititçe, Hitit çiviyazısı ile yaş kil tabletler üstüne yazılıp tabletleri fırınlanarak kalıcı hale getirilen bilinen eski Hint-Avrupa dillerinden biridir. Tabletlerin şimdiye kadar bir bölümü gün ışığına çıkarılabilmiş, ...
 • Bilişim suçlarının sosyo-kültürel seviyelere göre algı analizi 

  İlbaş, Çığır (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada, bilişim suçları algısının demografik faktörlere göre değişimi incelenmiştir. Farklı ülkelerin hukuk sistemlerine göre bilişim suçu sayılan fiilleri bireylerin ahlaki ve hukuksal düzlemde nasıl değerlendirdiklerini ...

Daha Fazla