Now showing items 60-69 of 69

  • Takip talebinden önce borçludan ödeme ön talebinde bulunma zorunluluğu 

   Özbek, Mustafa Serdar (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015-11)
   Takip talebi icra dairesine yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılmaktadır. Alacaklı, ilâmlı icra yoluyla takibe başlamadan önce borcun ödenmesi için, bir banka hesap numarası da belirterek iadeli taahhütlü olarak ...
  • Tapu kütüğüne şerh edilen çekişmeli hakların korunmasına ilişkin ihtiyatî tedbir kararlarının doğurduğu tasarruf kısıtlamaları 

   Özbek, Mustafa Serdar (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017)
   Tapu kütüğünde malikin tasarruf yetkisinin sınırlanmasına ilişkin şerhler kural olarak Türk Medeni Kanununda düzenlenmektedir. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin ihtiyatî tedbir kararları tapu kütüğüne şerh edilir ve ...
  • Tatbikattan hareketle somut norm denetiminin etkinliği üzerine bir etüd 

   Özbek, Mustafa Serdar (Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 2015)
   Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu Anayasada belirtilmiştir (AY m. 11, 1). Bunun doğal sonucu olarak da kanunlar ...
  • Türk rekabet hukukunda uyumlu eylemler 

   Altun, Ecem (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016)
   Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, teşebbüsler arasında mevcut rekabet düzenini bozucu nitelikleri nedeniyle yasaklanan işbirliği şekillerinden birisi olan uyumlu eylemler incelenmiştir. İlgili piyasada ...
  • Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler 

   Özbek,Mustafa Serdar (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012. -, -, 0-0, 2012)
   The use of alternative dispute resolution in the legal system is not new for lawyers. Many of the ADR methods in current use have existed for hundred years in various legal systems. ADR methods, however, did not become ...
  • Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler 

   Özbek, Mustafa Serdar (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012, 2012, Say.-, cilt.-,, 2012)
   The use of alternative dispute resolution in the legal system is not new for lawyers. Many of the ADR methods in current use have existed for hundred years in various legal systems. ADR methods, however, did not become ...
  • Uyuşmazlık Çözümünün Ekonomik Değerlendirmesi ve Karar Ağacı Analizi 

   Özbek, Mustafa (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, C. IV, 8 Ocak-11 Ocak 2008, Ankara Barosu 2009, s. 94-133.. -, -, 0-0, 2009)
   Medenî yargılama hukukunda dava ve uyuşmazlık çözüm sürecinin ekonomik değerlendirmesi, üzerinde giderek daha çok çalışılan konular arasına girmiştir. Uyuşmazlık çözüm sürecinin ekonomik olması, doğrudan bu sürecin etkinliğini ...
  • Vergi mahremiyeti hakkı 

   Koçabıcak, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Vergi mahremiyeti hakkı, vergi borcunun doğumu ile baĢlayıp, borçlunun kendiliğinden ifasıyla veya cebren tahsili ile sona eren vergilendirme sürecinde, mükellef haklarının korunmasını sağlayan bir koruma kalkanıdır. Bu ...
  • Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin İflâsının Ertelenmesiyle Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

   Özbek, Mustafa (Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2008, Say.1, cilt.-, s.107-147,, 2008)
   Ticaret Kanununun 324. maddesinin II. fıkrasında ve Kooperatifler Kanununun 63. maddesinin II. fıkrasında düzenlenen iflâsın ertelenmesi, 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda, İcra ve İflâs Kanununun 179 ilâ ...