Now showing items 1-7 of 7

  • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Genel Bir Bakış 

   Özbek, Mustafa (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004, Say.1, cilt.-, s.261-292,, 2004)
   ADR genel olarak, dava yoluyla mukayese edildiğinde daha uygun, verimli ve daha az zarar vericidir. Dava yolu resmî ve mücadeleci bir süreçtir ve bu süreç, taraflar arasındaki husumeti daha da derinleştirir. Yargısal ...
  • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

   Özbek, Mustafa Serdar (, 2013,, 2013)
   Doktrinde anlaşmazlık ve uyuşmazlık terimlerini genellikle birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, bu iki terim arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır. Anlaşmazlık, birbirine zıt veya düşmanca bir durum ya da bir ...
  • Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi Önerisi 

   Özbek, Mustafa (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, Say.1, cilt.-, s.183-231,, 2007)
   Medenî yargı bazı ülkelerde uzun sürdür krizdedir. Artan giderler ve aşırı kalabalık mahkemeler yüzünden adalet herkes için erişilebilir değildir. Bu adlî tıkanıklık, adalete eşit erişimin reddedilmesine yol açmıştır. ...
  • Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usûl ve Esasları 

   Özbek, Mustafa (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, Say.4, cilt.-, s.123-205,, 2007)
   Onarıcı adalet, toplumun ihtiyaçlarıyla mağdurların ve faillerin ihtiyaçları arasında denge kurmak suretiyle toplum menfaatleri üzerinde yoğunlaşan bir anlayıştır. Başlıca onarıcı adalet programlarından biri de mağdur fail ...
  • Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hareketiyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

   Özbek, Mustafa (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002, Say.2, cilt.-, s.121-162,, 2002)
  • İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller I 

   Özbek, Mustafa (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005, Say.56, cilt.-, s.90-132,, 2005)
   İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. İdare ile bireyler arasında çıkan uyuşmazlıklar, idarî yargı sisteminin benimsendiği ülkemizde, bu amaçla kurulmuş ...
  • İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller II 

   Özbek, Mustafa (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005, Say.57, cilt.-, s.82-134,, 2005)
   İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. İdare ile bireyler arasında çıkan uyuşmazlıklar, idarî yargı sisteminin benimsendiği ülkemizde, bu amaçla kurulmuş ...