Now showing items 1-7 of 7

  • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

   Özbek, Mustafa Serdar (, 2013,, 2013)
   Doktrinde anlaşmazlık ve uyuşmazlık terimlerini genellikle birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, bu iki terim arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır. Anlaşmazlık, birbirine zıt veya düşmanca bir durum ya da bir ...
  • Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

   Özbek, Mustafa (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2007, Say.68, cilt.-, s.265-320,, 2007)
   Avrupa Birliğinde alternatif uyuşmazlık çözümüne (Alternative Dispute Resolution, ADR) ilgi giderek artmaktadır. Bu artışın üç temel nedeni vardır. Birinci neden, kişilerin günlük hayatlarında, genel olarak adalete erişimi ...
  • Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usûl ve Esasları 

   Özbek, Mustafa (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, Say.4, cilt.-, s.123-205,, 2007)
   Onarıcı adalet, toplumun ihtiyaçlarıyla mağdurların ve faillerin ihtiyaçları arasında denge kurmak suretiyle toplum menfaatleri üzerinde yoğunlaşan bir anlayıştır. Başlıca onarıcı adalet programlarından biri de mağdur fail ...
  • İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller I 

   Özbek, Mustafa (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005, Say.56, cilt.-, s.90-132,, 2005)
   İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. İdare ile bireyler arasında çıkan uyuşmazlıklar, idarî yargı sisteminin benimsendiği ülkemizde, bu amaçla kurulmuş ...
  • İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller II 

   Özbek, Mustafa (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005, Say.57, cilt.-, s.82-134,, 2005)
   İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. İdare ile bireyler arasında çıkan uyuşmazlıklar, idarî yargı sisteminin benimsendiği ülkemizde, bu amaçla kurulmuş ...
  • Report on Alternative Dispute Resolution within the Context of Better Access to Justice 

   Özbek, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Bilge Umara Armağan, 2009, Say.-, cilt.11, s.453-507,, 2009)
   A right of access to judicial protection meant essentially the aggrieved individual?s formal right to litigate or defend a claim. Access to justice is defined as to be able to easily access to justice by all segments of ...
  • Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler 

   Özbek, Mustafa Serdar (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012, 2012, Say.-, cilt.-,, 2012)
   The use of alternative dispute resolution in the legal system is not new for lawyers. Many of the ADR methods in current use have existed for hundred years in various legal systems. ADR methods, however, did not become ...