Show simple item record

dc.contributor.authorAtasoy Şentürk, Rahşan
dc.date.accessioned2015-02-17T08:37:03Z
dc.date.available2015-02-17T08:37:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1449
dc.description.abstractSigaranın periodontitis için bir risk faktörü olduğu bilinse de, periodontal yıkım mekanizmasını nasıl etkilediği tam olarak anlaĢılamamıĢtır. Bu çalıĢmada sigaranın ve kronik periodontitisin, diĢeti MMP-2 ve MMP-9 seviyeleri üzerine olan etkisini; MMP-2 ve MMP-9’un periodontal hastalıktaki rolünü ve sigaranın jelatinazlarla olan iliĢkisini belirlemek amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmaya yaĢları 16-62 arasında değiĢen, 35’i kadın, 45’i erkek olmak üzere toplam 80 birey dahil edildi. ÇalıĢma grupları sigara içen kronik periodontitis grubu (n=20), sigara içmeyen kronik periodontitis grubu (n=20), sigara içen kontrol grubu (n=20) ve sigara içmeyen kontrol grubu (n=20) olarak belirlendi. Tüm bireylerde periodontal parametreler (cep derinliği, diĢeti çekilmesi, plak indeksi ve gingival indeks) kaydedildi ve aynı seans diĢeti doku örnekleri alındı. Periodontitisli hastalarda diĢeti dokusu örnekleri en derin periodontal cebin olduğu bölgeden, kontrol grubu bireylerin örnekleri ise kron boyu uzatma ve ortodontik diĢ çekimi iĢlemleri sırasında elde edildi. DiĢeti örneklerinde enflamatuar hücre, neovaskülarizasyon ve fibroblastik proliferasyon değerleri hematoksilen-eozin boyaması ile; MMP-2 ve MMP-9 seviyeleri ise immünohistokimyasal boyama ile değerlendirildi. Yapılan istatiksel analizler sonucunda periodontitisli hastaların diĢetindeki MMP-2 ve MMP-9 seviyesi kontrol grubundan yüksek bulunmuĢtur (p<0,05). Sigaranın periodontitisli bireylerde MMP-2 ve MMP-9 seviyesini düĢürdüğü; fakat kontrol grubunda MMP-2 seviyesi üzerine etkisi olmadığı, MMP-9 seviyesini ise arttırdığı görülmüĢtür (p<0,05). Ayrıca periodontitisli bireylerde MMP-2 ve MMP-9 seviyesi ile inflamasyon, neovaskülarizasyon ve fibroblastik proliferasyon arasında pozitif korelasyon olduğu tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda MMP-2 ve MMP-9 değerleri periodontitis hastalarında yüksek çıksa da sigaranın MMP-2 ve MMP-9 üzerine etkisine dair olan sonuçlar çeliĢkilidir. Sigaranın jelatinazlara olan etkisini belirleyebilmek için daha ileri çalıĢmalara ihtiyaç duyulmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectPeriodontitisen_US
dc.subjectJelatinazen_US
dc.subjectDişeti dokusuen_US
dc.titleSigara İçen ve İçmeyen Periodontitisli Bireylerde Dişeti Dokusu MMP-2 VE MMP-9 Seviyelerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record