Show simple item record

dc.contributor.advisorSaka, Mendane
dc.contributor.authorDönmezer, Gizem
dc.date.accessioned2015-02-17T08:37:39Z
dc.date.available2015-02-17T08:37:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1490
dc.description.abstractBu çalışma migren hastalarının beslenme durumu ile antropometrik ölçümlerinin ve kan biyokimyasal bulguları arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışma Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne Mart 2013–Haziran 2013 tarihleri arasında başvuran 18-66 yıl arası 60 (51 kadın, 9 erkek) migren hastalığı olan birey üzerinde yapılmıştır. Bireylerin kişisel özellikleri, genel sağlık bilgileri ve beslenme alışkanlıkları sorgulanmıştır. Bireylerin antropometrik ölçümleri alınmış, bazı biyokimyasal parametreleri analiz edilmiş ve fiziksel aktivite durumları belirlenmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin %40.0’ı sigara, %21.7’si alkol kullanmaktadır. Bireylerin %66.7’si 3 ana öğün tüketmektedir. Çalışmaya katılan bireylerin %31.7’si hafif şişman, %18.3’ü şişmandır. Çalışmaya katılan bireylerin yaş, BKİ, vücut ağırlığı, boy, bel çevresi, kalça çevresi ve bel kalça oranı ortalaması sırasıyla 39.2±11.79 yıl, 25.73±5.31 kg/m2, 68.53±14.16 kg, 163±0.06 cm, 85.87±13.46 cm, 102.9±12.36 cm ve 0.83±0.08 olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan migren hastalarının %78.3’ü (n=47) auralı migren, %21.7’si (n=13) aurasız migren türüne sahiptir. Auralı hastalarda aurasız hastalara göre kalça çevresi ortalaması daha fazladır (p<0.05). Ancak istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Atak dönemlerinde bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı ve görme bozukluğu auralı hastalarda aurasız hastalara göre %95 güven aralığında istatistiksel açıdan anlamlı derece yüksek tespit edilmiştir (p<0.05). Stres, güçlü kokular ve hava değişikliği auralı migren hastalarında aurasız migren hastalarına göre anlamlı derecede tetikleyici faktör olarak belirlenmiştir (p<0.05). Migren türleri ve haftalık atak sayıları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Domates tüketim miktarları aurasız hastalarda 133.3±96.82 g, auralı hastalarda ortalama 86±32.3 g olarak belirlenmiştir. Aurasız hastaların auralı hastalara oranla tükettikleri domates miktarının daha fazla olduğu istatistiksel açıdan %95 güven aralığında anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çay tüketen hastaların tüketmeyenlere göre auralı olma riski aurasız olma riskinden ortalama 0.27 kat daha fazladır. %95 güven aralığında bu risk 22.7 kata kadar çıkmaktadır (OR=4.7 [%95 CI 1.0-22.7], p=0.037). Hastaların iv magnezyum düzeylerine bakıldığında auralı bireylerde 2.0±0.17 mg/dl, aurasız bireylerde 1.7±0.04 mg/dl olarak belirlenmiştir. İstatistiksel olarak %95 güven aralığında aurasız bireylerin auralı bireylere göre daha düşük magnezyum seviyeleri vardır (p<0.05). Çalışmaya katılan bireylerin %56.7’si yetersiz enerji, %50’si fazla protein ve %100’ü yetersiz lif almaktadır. Auralı migren hastalarının enerji alım ortalaması 1643±662.02 kkal/gün, enerji harcamaları ortalaması 2125.2±316.24 kkal/gün’dür. Aurasız migren hastalarının enerji alım ortalaması 1791.2±539.48 kkal/gün, enerji harcamaları ortalaması 2122.3±387.01 kkal/gün’dür. Auralı ve aurasız migren türlerinin enerji alımları ve enerji harcamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p>0.05). Sonuç olarak auralı ve aurasız migrende stres, hava değişikliği ve güçlü kokular en önemli tetikleyici faktördür. Obez bireylerde migren sıklığı ve migren türleri arasında fark görülmese de yüksek olduğu bilinmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMigrenen_US
dc.subjectBaş ağrısıen_US
dc.subjectAntropometrik ölçümleren_US
dc.titleMigrenli hastaların beslenme durumları ile antropometrik ölçümlerinin belirlenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record