Show simple item record

dc.contributor.advisorTayfun, Recep
dc.contributor.authorTunçel, Ceyda
dc.date.accessioned2015-02-17T08:38:21Z
dc.date.available2015-02-17T08:38:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1507
dc.description.abstractGünümüzde oldukça yaygın olan batıl inançların varlığı, toplum içerisinde bir tabu olarak görülmekte ve diğer disiplinlerle olan ilişkileri de göz önünde bulundurularak, birçok açıdan tartışılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, bilim ve teknolojinin geliştiği toplumlarda, bireylerin batıl inançlara inanma düzeylerini; cinsiyet, meslek grubu, yaş ve eğitim düzeyleri yönünden incelemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini kartopu örnekleme yoluyla ulaşılan toplam 210 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama araçları, en az üniversite mezunu olan ve farklı meslek gruplarında çalışan katılımcılara ulaştırılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılara, Demografik Bilgi Formu ile Batıl İnançlar Ölçeği uygulanmıştır. Veri toplama araçları ile elde edilen verilerin, yapılan KMO testi sonucunda faktör analizine uygunluğu tespit edilmiştir. Ardından yapılan Bartlett Küresellik testi ile değişkenler arasındaki ilişkiler incelenerek, bulgular değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 20 istatistik paket programında analiz edilmiş, ortaya çıkan istatistiksel sonuçlar ise 0.05 hata payı da göz önünde bulundurularak, tablolar halinde çalışmaya eklenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, bireylerin batıl inançlara sahip olma düzeyleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında katılımcıların, meslek, yaş ve eğitim düzeyleri ile batıl inançlara sahip olma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı da belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectResearch Subject Categories::Batıl inanç, Mit, Kültür, İnançen_US
dc.titleCinsiyet, meslek grubu, yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerinin, bireylerin batıl inançlara sahip olma düzeyleri üzerindeki etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record