Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbek, Mustafa S.; Öztürk, İlhamitr
dc.date.accessioned2015-02-17T08:52:57Z
dc.date.available2015-02-17T08:52:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://bthae.ankara.edu.tr/tr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1579
dc.description.abstractSermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar, Merkezî Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenir. Anonim şirket olarak kurulan MKK, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir ve Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır. MKK?nın kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları yönetmelikte belirlenmiştir. MKK, ihraççılar ve aracı kuruluşlar, kendi tuttukları kayıtların yanlış tutulmasından dolayı, hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumludur. Bu kapsamda söz konusu süjeler, zararlarının tazmini maksadıyla MKK?ya karşı hukuk davası açabilirler. Dava sonunda bu kişiler, ilâmlı icra takibi sürecinde MKK?nın mallarının haciz ve satışı için bir icra takibi başlatmak zorunda kalabilirler. Merkezî Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesine göre, MKK?nın para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir. Ancak bu hüküm, MKK?nın mallarının haczini engellememektedir. Zira 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu?nun 82. maddesine göre Devlet malları haczedilemez. Bu bağlamda, ilgili mevzuatta, MKK?ya ait malların haczedilemeyeceğini öngören herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla MKK?nın malları, ilâmlı ve ilâmsız icra takibi kapsamında alacaklılar tarafından haczedilebilir. Records on capital market instruments and rights related to them shall be kept in book entry form by the Central Registry Agency (CRA). CRA, which was incorporated in the form of a stock company, is a legal entity under private law and under the supervision of the Capital Market Board. The establishment, operation, working and supervision principles of the CRA were determined by directive. The CRA, issuers and intermediary institutions shall be liable in the proportion of their fault for damages to the holders of a right due to errors in the records keep. Within this context, these subjects can file a lawsuit against the CRA in order to obtain compensation for their losses. At the end of the litigation, they may have to start an enforcement proceeding in order to seize assets of the CRA and force their sale in the enforcement of judgment process. According to article 20 of the Directive Concerning Incorporation, Operation and Supervision of the Central Registry Agency, the money, documents and all kinds of properties of the CRA are considered State property. However this provision does not prevent attachment of assets of CRA. Because, according to article 82 of Enforcement and Bankruptcy Code no. 2004, the property belonging to the State cannot be seized. In this connection there is not any provision under the relevant legislations providing that property belonging to the CRA cannot be seized. Therefore the assets of the CRA can be attached by the creditors within the framework an enforcement of judgment and enforcement without judgment proceeding.tr
dc.language.isotur
dc.publisherBATIDER. 4, 28, 85-142tr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjecttr
dc.subjectİcra ve İflâs Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Merkezî Kayıt Kuruluşu, Devlet Malı, Haciz, Haczedilmezlik, Haczedilemeyen Mal ve Haklar. Enforcement and Bankruptcy Code, Capital Market Code, Central Registry Agency, State Property, Attachment, Unseizability, Unattachable Assets and Rights.tr
dc.titleİcra- iflas ve kamu icra hukuku açısından merkezi kayıt kuruluşunun mallarının haczedilebilirliğitr
dc.title.alternativeAttachability of Central Registry Agency Assets under the Law of Enforcement- Bankruptcy and Law of Public Enforcementtr
dc.typearticletr


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record