Show simple item record

dc.contributor.advisorEroğlu, Serpil
dc.contributor.authorÖzyıldız, Ali Gökhan
dc.date.accessioned2015-02-17T08:56:51Z
dc.date.available2015-02-17T08:56:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1649
dc.description.abstractBeta blokerler, hipertansiyon tedavisinde kullanılan önemli ilaç sınıflarından biri olmasına rağmen, son kılavuzların çoğunda 1. sıra antihipertansif ajan olarak önerilmemektedir. Bu olumsuz görüş, geleneksel beta blokerlerin hemodinamik ve metabolik parametrelerdeki yan etkilerinden kaynaklanmaktadır. Yeni kuşak vazodilator beta blokerlerin, özellikle metabolik parametrelerde, geleneksel beta blokerlere üstünlükleri bilinmektedir. Bu çalışmada her ikisi de yeni kuşak beta bloker olan karvedilol ve nebivololün, esansiyel hipertansiyonlu hastalarda insülin direnci ve lipid profili üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Çalışma prospektif, randomize, açık uçlu, klinik bir çalışmadır. Çalışmaya, kardiyoloji polikliniğine başvurarak esansiyel hipertansiyon tanısı konulan, diyabetes mellitusu olmayan 107 hasta alındı. Hastalar 2 gruba randomize edilerek, bir gruba karvedilol 25 mg (p.o.), diğer gruba nebivolol 5 mg (p.o.) dozu titre edilerek başlandı. Tüm hastalara yaşam tarzı değişiklikleri önerildi. İlk başvuruda ve tedaviye başladıktan 4 ay sonra açlık kan şekeri, insülin, lipid profili [yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), total kolesterol, trigliserid, apolipoprotein A-I, apolipoprotein B] değerleri ölçüldü ve HOMA indeksi (açlık kan şekeri x açlık insülini / 405) ile insülin direnci hesaplandı. Randomize edilen 107 hastanın 27’ si takipte çalışma dışı kaldı ve çalışma karvedilol grubundan 40 ve nebivolol grubundan 40 hasta olmak üzere toplam 80 hasta ile tamamlanarak verileri analiz edildi. Karvedilol ve nebivolol tedavisi ile sistolik ve diyastolik kan basıncında ve kalp hızında tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı azalma izlendi (p<0.001) ve azalma gruplar arası benzerdi (p=AD). Hem karvedilol hem nebivolol grubunda, tedavi ile glukoz (p<0.001), insülin (p<0.01), HOMA-IR (p<0.01), HDL (p<0.001), LDL (p<0.001), total kolesterol (p<0.001) ve apolipoprotein B (p<0.05) değerlerinde anlamlı azalma gözlendi, bu değerlerdeki değişim ilaçlar arasında benzerdi (p=AD). Her iki grupta, trigliserid ve apolipoprotein A-I değerlerinde anlamlı değişiklik gözlenmedi (p=AD). Vücut kitle indeksi (p<0.05) ve bel çevresi (p<0.001) her iki grupta anlamlı azalma gösterdi, azalma her iki grupta benzerdi (p=AD). Bu çalışma ile karvedilol ve nebivololün yeni tanı hipertansiyon hastalarında etkin ve benzer kan basıncı düşüşü yaparken, insülin direnci ve lipid profili üzerine olumlu etki gösterdikleri saptandı. Bu veriler doğrultusunda, yeni kuşak beta blokerlerden karvedilol ve nebivololün, metabolik yönden olumsuz etkilere yol açmadan esansiyel hipertansiyon tedavisinde kullanımının uygun olabileceğini ve bu bulguların değişik ilaç gruplarının karşılaştırıldığı plasebo-kontrollü büyük randomize çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectHipertansiyontr
dc.subjectİnsülin direncitr
dc.subjectDislipidemitr
dc.subjectKarvediloltr
dc.subjectNebivololtr
dc.subjectBeta blokertr
dc.titleEsansiyel hiperyansiyon hastalarında yeni başlanan karvedilol ve nebivolol tedavisinin insülin direnci ve Lipid profiline etkisitr
dc.typespecialistThesistr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record