Show simple item record

dc.contributor.authorTokmak, İsmail; Turgut, Hakan; Öktem, Şükrantr
dc.date.accessioned2015-02-17T09:02:21Z
dc.date.available2015-02-17T09:02:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://www.anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt24_Sayi1_Yil2013_1384722954.pdftr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1910
dc.description.abstractGünümüzde insan faktörü ve örgütsel iletişim, her işletmede olduğu gibi, emek yoğun özellikli turizm sektöründe de çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı; turizm öğrencilerinin sosyotropik kişilik veya otonomik kişilik özelliklerinden hangisine yakın oldukları, iletişim becerileri ile bu kişilik özelliklerinin ve iletişim becerilerinin; cinsiyet, yaş ve eğitim seviyesine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek, ayrıca söz konusu kişilik özelliklerinin iletişim becerileri üzerinde olumlu/olumsuz etkilerinin bulunup bulunmadığını araştırmaktır. Bu amaçla Ankara Başkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik önlisans ve lisans öğrencilerine anket uygulanmıştır. Bu anket formunda bulunan Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri (SOSOTÖ) ve İletişim Becerilerini Değerlendirme ölçekleri temel alınarak analizler yapılmıştır. Sosyotropik ve otonomik kişilik özelliklerinin alt faktörlerinin iletişim becerileri üzerindeki etkisi incelenirken regresyon analizi kullanılmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre Sosyotropik Kişilik Özelliklerinin alt boyutlarından olan ?Ayrılık Kaygısı? ile ?Başkalarını Memnun Etme Kaygısı? ve Otonomik Kişilik Özelliklerinin alt boyutlarından olan ?Kişisel Başarı?nın ?İletişim Becerileri?ni anlamlı ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Nowadays, human factors and organizational communication, as in all businesses, are of the utmost importance in the labour-intensive tourism sector. The main subject of this study is to find out, whether or not tourism students have tendency to sociotropic or autonomic personality traits, their communication skills, whether these personality traits and communication skills differ according to gender, age and levels of education, and whether there are negative or positive effects of these personality traits on communication skills. Therefore, Tourism and Hotel Management students who attend both two-year and four-year programs/departments of Baþkent University in Ankara have been conducted surveys. Analyses have been done by using Sociotropic-Autonomic Personality Traits Scale and Communication Skills Evaluation Scale. Regression analysis has been used to find out the effects of the sub-dimensions factors of sociotropic-autonomic personality traits onto the communication skills. According to the results of the analysis, ?separation anxiety and anxiety of pleasing others?, which can be defined as sub-dimensions of sociotropic personality traits and ?personal success? defined as a sub-dimension of autonomic personality traits, effect communication skills in the positive direction with significance.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherAnatolia Turizm Araþtýrmalarý Dergisi. 1, 24, 83-95tr
dc.subjectTurizm öðrencilerinin sosyotropik kiþilik veya otonomik kiþilik özelliklerinden hangisine yakýn olduklarý, iletiþim becerileri ile bu kiþilik özelliklerinin ve iletiþim becerilerinin; cinsiyet, yaþ ve eðitim seviyesine göre farklýlýk gösterip göstermediðini belirlemek, ayrýca söz konusu kiþilik özelliklerinin iletiþim becerileri üzerinde olumlu/olumsuz etkilerinin bulunup bulunmadýðýný araþtýrmaktýr.tr
dc.subjectTurizm,İletişim becerisi,Örgütsel davranış,Sosyotropi,Otonomi. Tourism,Communication skills,Organizational behaviour,Sociotropy,Autonomy.tr
dc.titleTurizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisitr
dc.title.alternativeThe Effects of Sociotropic-Autonomic Personality Traits of Tourism and Hotel Management Students onto Communication Skillstr
dc.typearticletr


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record