Show simple item record

dc.contributor.advisorAksoydan, Emine
dc.contributor.authorYılmaz, Ayca
dc.date.accessioned2015-04-03T11:12:30Z
dc.date.available2015-04-03T11:12:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2140
dc.description.abstractToplumdaki bireylerin kendi sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için olumlu sağlık davranışı kazanarak kendi sağlıklı yaşam biçimlerini oluşturmaları gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tanımına göre sağlık yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik halidir. Sağlığın temeli yeterli ve dengeli beslenmedir. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu obezite başta olmak üzere pek çok kronik hastalıkların görülme olasılığı artmaktadır. Kronik hastalıklar insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Kronik hastalığın türü ne olursa olsun bireylerin günlük yaşam aktivitelerini yapamamasına, hastaların fiziksel iyilik halinde bozulmalara ve yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Günümüzde diyete bağlı kronik hastalıkların; ölümlerin %60’ında, hastalıkların %46’sında temel neden olduğu belirtilmekte ve 2020 yılında gelişmekte olan ülkelerde görülen toplam ölümlerin %71’inin iskemik kalp hastalıkları, %75’inin inme, %70’inin diyabet nedeniyle olacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada Trabzon’da özel bir hastanenin diyet polikliniğine başvuran 20-64 yaş kadınlarda antropometrik ölçümler, kan biyokimyasal değerleri, kronik hastalık durumu ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 1Mayıs-1Ağustos 2014 tarihleri arasında diyet polikliniğine başvuran 156 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve sağlık durumları anket formu yardımı ile, yaşam kalitesi düzeyleri ise SF 36 yaşam kalitesi ölçeği ile belirlenmiştir. Katılımcıların antropometrik ölçümleri araştırıcı tarafından alınmış ve kan biyokimya değerleri hasta dosyalarından kaydedilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin vücut ağırlığı ortalaması 82,4±19,59 kg dır. Katılımcıların %83,3’ünün bel çevresi değerleri yüksek risklidir. Bel / kalça oranları ile bel/boy oranlarının hastalıklar arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Açlık kan glikozu ile diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yaşam kalitesini değerlendirmek için SF 36 kullanılmıştır. Yaşam kalitesi ölçeği fiziksel fonksiyon alt boyutu en yüksek ortalamaya sahipken sosyal fonksiyon alt boyutu en düşük ortalamaya sahiptir. To protect and improve their own health, individuals in the society must create healthy life styles by gaining positive health attitude. According to the definition of World Health Organization (WHO), health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. The base of health is adequate and balanced diet. Chronical diseases affect human life negatively. Whatever the type of chronical disease is, it causes people not to be able to perform their daily activities, the distortion of people’s health and adverse impact on quality of life. Nowadays,it is said that chronical diseases due to eating habits cause %60 of deaths, %46 of diseases and it is estimated that in 2020,% 71 of total deaths in developing countries will occur due to is chemic hearth diseases, %75 of them will occur due to stroke, % 70 will occur due to diabetes. The aim of this study is to evaluate the anthropometric measurements, blood biochemical values, chronical disease state and life quality of women between the age of 20-64, who have consulted to dietary clinic of a private hospital in Trabzon. This study has been conducted with 156 participants who have consulted to dietary clinic between the dates of 1st May- 1st August 2014. Participants’ socio-demographic characteristics and health status levels determined by a questionnaire and life qualities determined by SF 36 life quality scales. Anthropometric measurements was taken by the researcher and blood biochemical values were recorded from participants’ patient file. The average weight of the participants’ was 82,4-19,59 kg. About eighty-three percent of participants’ waist circumference was in high risk. Waist/height and waist/hip ratio were not found a statistically significant relationship between. A significant relationship has been determined between fasting blood glucose and diabetes and cardiovascular diseases. A significant relationship has been determined between waist/hip ratio and hypertension, between thyroid and other diseases, between waist/height ratio and thyroid, between BKİ and diabetes and cardiovascular diseases. SF36 was used to evaluate the quality of life. Quality of life scale physical function subscale while the highest average social functioning subscale has the lowest average.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectKronik hastalıklaren_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectYaşam kalitesien_US
dc.subjectRisk faktörlerien_US
dc.titleTrabzon Özel İmperial Hastanesi diyet polikliniğine başvuran 20-64 yaş kadınlarda antropometrik ölçümler, kan biyokimyasal değerleri, kronik hastalık durumu ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record