Show simple item record

dc.contributor.advisorKavuncubaşı, Şahin
dc.contributor.authorOkumuş, Okan
dc.date.accessioned2015-04-18T08:28:09Z
dc.date.available2015-04-18T08:28:09Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2170
dc.description.abstractDünyada bugün yaklaşık 20000 dergi ve her yıl yayınlanan 2 milyon makale bulunmaktadır. Araştırma sonuçları kimi zaman birbirini destekler gibi görünse de kimi zaman birbiriyle çelişmektedir. Bu değişkenlik nedeniyle tek bir araştırmaya dayalı uygulama kararları tehlikeli olabilmektedir. Dolayısıyla, belli bir konu üzerinde yapılmış araştırmaların sonuçları klinik uygulamalarda kullanılmadan önce titizlikle değerlendirilmelidir. Amacımız araştırmacılara klinik uygulamalar hakkında karar vermeden önce en iti kanıt kaynağı olabilecek yüksek kaliteli makaleleri yakalamaktır. Kanıta dayalı uygulama sürecinin temeli olan en iyi kanıtı bulma, sistematik inceleme yaparak gerçekleşir. Bu tezde metodoloji olarak sistematik inceleme seçilmiş Türkiye’ye yük olabilen 10 hastalık grubu seçilerek, hastalıklar için kullanılan sağlık teknolojilerini değerlendiren maliyet etkililik konularına odaklanılmıştır. Çalışmamızda Cochrane Çalışma Grubunun metodolojisi temel alınarak 2000- 2008 yılları arasındaki maliyet etkililiğe konu olan randomize kontrollü klinik çalışmalar göz önüne alınarak 10 hastalık grubu için 94 tam metin makale seçilmiştir. Diabetes Mellitus hastalığında incelenen 3 makalede farklı metotlarda farklı müdahalelerin maliyet analizleri yapılmıştır. Uygulanan sağlık teknolojisinin hastaya verdiği fayda QALYs ve kurtarılan yaşam yılı ve önlenen komplikasyonlu gebelik cinsinden ölçülmüştür. Böylelikle saptanan maliyetler QALY başına veya kurtarılan yaşam yılı başına veya önlenen komplikasyonsuz gebelik başına olan maliyetleridir. Çalışmalar randomize kontrollü çalışmalar olup, uyarlanan sağlık teknolojilerinin fayda ve maliyetlerini tespit etmeleri açısından gücü yüksek makalelerdir. Pulmoner hastalıklarla ilgili randomize kontrollü çalışma olup, etkililik ölçü birimi doğal mortalite veya morbidite olan ve maliyetleri hesaplanmış, sağlık teknolojisinin yarattığı faydayı ölçemeye yönelik 1 makale seçilmiştir. Etkililik ölçü birimi QALYs’dir. Maliyetler QALY başına hesaplanmıştır. Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan sağlık teknolojilerinin fayda ve maliyetlerini ölçme amaçlı 2008 tarihli bir makaleye rastlanmıştır. XR kullanımının fayda değerini ölçmek için QALYs birimi kullanılmış ve sonuçlar 2 yıllık QALY başına maliyeti temsil etmektedir. Kendi grubu içinde gücü yüksek bir makale olup iyi klinik uygulamalara kılavuz olabilir. Kas iskelet hastalıkları için taranan 2000-2008 yılları arasındaki randomize klinik kontrollü çalışmalardan maliyet etkililiğe konu olan 4 çalışma tespit edilmiştir. İlk 3 çalışmada sağlık teknolojisinin faydalarını değerlendirme açısından kullandıkları birimler QALYs ve maliyet etkililik açısından değerlendirmeleri ise QALY başına maliyet cinsindendir. Her üç çalışmada yüksek örnekleme sahip gücü yüksek makalelerdir. Son çalışmada ise kullanılan sağlık teknolojisinin faydasını değerlendirmek adına kullanılan çıktı birimi önlenen düşme sayısıdır. Maliyetler önlenen düşme sayısı açısından değerlendirilmiştir. Taranan makalelerde Nörolojik hastalıklar içinde belirlenen kriterlere göre 2000 yılında yayınlanmış bir makaleye rastlanmaktadır. Sağlık teknolojisi ilaç olarak belirlenmiş ve fayda değeri QALYs cinsinden ölçülerek relaps başına maliyetler tespit edilmiştir. MedLine taramalarında kardivasküler sistem hastalıklarına yönelik çok fazla makale olmasına rağmen kriterlerimize uygun 3 makale saptanmıştır. Her 3 makalede etkililik ölçü birimi QALYs’dir. Maliyet etkililik analizlerinde QALY başına maliyet hesaplanmıştır. Örneklemleri yüksek ve randomize klinik çalışmalar maliyet etkililik konusunda gücü yüksek makalelerdir. Bütün bu bilgilere dayanarak araştırmacılara yol göstermek amacıyla maliyet etkililik analizlerine ait olan Randomize Kontrollü Çalışmalar incelenmiş ve sonuçlar sentezlenmeye çalışılmıştır. Kanıta dayalı uygulamalar için seçilen 10 hastalık grubundaki maliyet etkililik çalışmalarının gücü yüksek olarak tespit edilmiştir. Yapılan taramalarda da görüldüğü gibi farklı pek çok hatta çelişkide olan pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Ancak literatürden bilgiler aktarılırken özellikle de iyi klinik uygulamalara kanıt olabilecek çalışmaların saptanabilmesi için sistematik incelemelerin yapılması gerekliliği bu tezde ortaya konmaktadır. There are approximately 20,000 journals and annualy 2 million articles printed around the world. Research results sometimes support each other and sometimes not. For this reason an intervention leaning against only one research can be dangerous. Consequently, one should evaluate research results carefully before clinic interventions. It’s possible with systematic review to reach the best evidence, that is the basis of evidence based intervention process. In this thesis, the methodology is systematic review and 10 diseases were selected that can be thought as significant burden for Turkey and focused on cost effectiveness topics evaluating health technologies. In our study, based on Cochrane Study Group, randomized clinic trials with cost effectiveness between 2000-2008 were undertaken and 94 full text articles were selected for 10 diseases. At 3 articles about Diabetes Mellitus, cost effectiveness of different methods for different interventions were evaluated. Patients’ benefit with applied health tecnology was measured with QALYs and life years saved and complicated pregnancy prevented. Costs were determined per QALY or per life year saved or per complicated pregnancy prevented. Studies were randomized clinical trials and powerful for determined benefits and costs of applied health tecnologies. The study about pulmoner diseases were randomized clinical trial and costs measured which effectiveness measure unit was morbidity and mortality. One article were taken measuring benefit health tecnology. Effectiveness measure unit was QALY. Costs were calculated per QALY. There was one article published at 2008 measuring the benefits and costs of health tecnologies used treating depressive disorders. QALYs unit was performed to measure the XR administiration benefit value. Results represent costs for 2 years per QALY and the article can be guide for suitable clinical interventions. Searched for musculoskeletal disorders between 2000-2008 and found 4 randomize clinical trial articles with cost effectiveness.The first three used QALYs unit to evaluate the benefits of health tecnologies and costs per QALY for cost effectiveness ratios. Both three articles were persuasive to be sample. The last article’s outcome measure to evaluate the benefit of health tecnology used was falls prevented. Appraisal of costs were falls prevented. For neurologic disorders there was one article found published at 2000. Health technology was drug administiration and benefit value was QALYs per relapse. There were too many articles for cardiovascular disorders at MedLine research but only three were suitable for our criteria. Effectiveness measure unit was QALYs for both three. Costs were measured per QALY. Consequently, randomized clinic trials are investigated and the results are studied to guide for the researchers. It’s determined that 10 disease groups choosed for evidence based interventions were persuasive about cost effectiveness studies. There are too many articles that are contradictory to each other and while transmitting information from the literature, especially determining studies that can be evidence for good clinical interventions, systematical review should be done.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectOn grup hastalık için maliyet etlilik çalışmalarıen_US
dc.titleOn grup hastalık için maliyet etkililik çalışmalarının sistematik incelemesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record