Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Uğur
dc.contributor.authorKanat Ünler, Gülhan
dc.date.accessioned2015-06-22T12:13:01Z
dc.date.available2015-06-22T12:13:01Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2282
dc.description.abstractH. pylori insanlarda en sık görülen bakteriyel enfeksiyondur. H. pylori’nin peptik ülser hastalığı, atrofik gastrit, maltoma, gastrik kanser ile ilişkisi bilinmektedir. Ancak mevcut tedavilerle eradikasyon başarısı düşmektedir (19,35) Hastaların verilen tedaviye uyumsuzluğu ve antibiyotiklere direnç gelişimi ana nedendir (36-40). Bununla birlikte çok sayıda çalışmada tedavi başarısını düşüren başka nedenler araştırılmıştır. Eradikasyonda bakteriyel yükün etkisi ile ilgili birçok çalışma yapılmış, farklı sonuçlar bildirilmiştir (40-45). Bizim çalışmamızda bakteriyel yükün eradikasyonda yerini değerlendirmek amacı ile polikliniğimize dispeptik şikayetlerle başvuran 201 hastaya endoskopi ve üre nefes testi yapıldı. Hastaların üre nefes testi sonuçları bilgisayar ortamında düşükten yükseğe doğru sıralandı, hasta sayıları eşit olacak şekilde 3 grup oluşturuldu. Hastalara önce standart üçlü tedavi, eradike olmayanlarda bizmutlu dörtlü tedavi verildi. Bu üç grup yaş, endoskopi sonuçları, cinsiyet, üçlü ve dörtlü tedavi ile tedavi başarısı açısından değerlendirildi. Çalışmamızda diğer birçok çalışmaya benzer şekilde C14 üre nefes testi yükseldikçe 14 gün verilen standart üçlü tedavi ile tedavi başarısının düştüğü izlendi.(p=0,00) Ancak eradikasyonun başarısız olduğu hastalara dörtlü tedavi verildiğinde gruplar arası fark izlenmedi (p=0,434). Verilen standart tedavi sonrası üre nefes testi pozitif kalanlarda yetersiz olmakla birlikte üre nefes testi değerinde düşme görüldü (p=0,00).Üre nefes testi değeri ile gastrik patoloji arasında ilişki görülmedi (p=0,751). Hasta grupları arasında yaş açısından fark izlenmedi (p=0,061). Ancak 1. grupta erkek sayısı biraz fazlaydı (p=0,019). Yapılan çalışmalar ışığında bilinmektedir ki, hastaların tedaviye uyumu ve antibiyotik rezistansı tedavi başarısını belirleyen en önemli faktörlerdir. Ancak bakteri yoğunluğunun tedaviye etkisi konusunda da farklı görüşte çalışmalar mevcuttur. Bundan sonraki çalışmalarda üre nefes testi sonuçlarına göre gruplar oluşturularak primer ve sekonder tedavilerin karşılaştırılması, farklı antibiyotiklerle yapılan tedavi sonuçlarının bakteri yoğunluğuna göre kıyaslanması söz konusu olabilir.Diğer çalışmalarla da desteklenirse noninvaziv bir test olan üre nefes testi rakamsal değerine göre başarı şansı öngörülebilir ve bakteri yoğunluğunun yüksek olduğu grupta eradikasyon için farklı kombinasyonlar kullanılabilir. Böylece kullanımı zor ve etkisiz olabilecek bir tedaviden hastalarımızı koruyabilir ve gereksiz tedavi maliyetlerinden kaçınılabilir. Background/Aim: Helicobacter pylori (H. pylori) infection is a common worldwide infection that has been linked to the development of gastric and duodenal ulcers, gastric adenocarcinoma, and gastric lymphoma. However, antimicrobial resistance has decreased eradication rates for H. pylori infection worldwide. Some recent studies report the effect of bacterial load on the eradication success with different results. Method: The study involved 201 patients that underwent upper endoscopy and urea breath test presenting with dyspeptic symptoms. The results of the urea breath test values were put in order and three groups were performed with equal patient numbers. Patients were given standard triple eradication regimen and bismuth based quadruple eradication regimen if the eradicaiton was not successful. The three groups were compared in respect to age, endoscopic findings, sex and eradicaiton success. Results: Our results are consistent with previous studies indicating increasing urea breath test test values ar associated with treatment failure with Standard 14 days tirple regimen (p=0,00). However, the diffrerence between groups was not significant in patients given quadruple eradication regimen (p=0,434). There was no relation between urea breath tes values and gastric pathologies (p=0,751). Age was not significant between groups (p=0,061) with slight male dominance in group I (p=0,019). Conclusion: The compliance to the regimen and antibiotic resistance are the most important factors affecting the eradication success. However, there are contradictory results about the effect of bacterial load on eradication success. Clinical studies with more sophisticated study design with different antibiotics are required to support the prediction of eradication success according to urea breath test values, to avoid ineffective eradication regimens and unnecessary treatment costs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectHelicobacter pylori tedavisinde üre nefes testien_US
dc.titleHelicobacter pylori tedavisinde üre nefes testi rakamsal değerinin önemien_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record