Show simple item record

dc.contributor.advisorOğul, Hasan
dc.contributor.authorAçıcı, Koray
dc.date.accessioned2015-10-07T07:52:06Z
dc.date.available2015-10-07T07:52:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2413
dc.description.abstractBüyük ve açık veri tabanlarında bulunan biyolojik deneylerin içerik tabanlı geri getirimi biyoenformatik ve hesaplamalı biyolojide güncel bir problemdir. Ġçerik-tabanlı getirimde genel olarak, herhangi bir deneysel üst-veri içermeyen örnek sorgu kullanarak bir veri tabanında arama yapılabilmesi hedeflenmektedir. Bu çalıĢmada özel olarak mikrodizi veri tabanlarında ilgili mikroRNA deneylerinin geri-getirimi problemine odaklanılmıĢtır. Bunun için iĢlemsel bir alt yapı önerilmiĢtir. Mikrodizi profil deneylerinde farklı ifade olan mikroRNA‘ları belirlemek için bir normal-tekdüze karıĢım modeli alt yapıya uyarlanmıĢtır. Ayrıca mikrodizi deney içeriğini temsil etmek için bilgi-tabanlı bir yöntem önerilmiĢtir. ÖlçülmüĢ ifade verisi üzerinde istatistiksel zenginleĢme analizi için mikroRNA‘ların kemoterapi direncini temel alan bir dizi ek açıklamalı mikroRNA kümesi kullanılmıĢtır. Farklı ifade değerlerini temel alan gerçek-değerli deney imzalarını ikili hale çevirmede kullanmak üzere sıra-tabanlı bir eĢikleme yöntemi önerilmiĢtir. Kategorik imzaları karĢılaĢtırmak için etkili bir benzerlik ölçütü tanıtılarak iki deney arasındaki ilgililiğin ortaya çıkarılmasında kullanılmıĢtır. Önerilen modelin geri-getirim kabiliyetini ayırt etmek için deneysel ilgililik iki farklı bakıĢ açısı ile değerlendirilmiĢtir. Birincisi hastalık iliĢkisi, ikincisi ise embriyonik köken ortaklığıdır. Bilindiği kadarıyla deney geri getirim problemi, mikroRNA mikrodizileri bağlamında ilk defa bu çalıĢma ile incelenmiĢtir. Content-based retrieval of biological experiments in large public repositories is a recent challenge in computational biology and bioinformatics. The task is, in general, to search in a database using a query-by-example without any experimental meta-data annotation. Here, a more specific problem that seeks a solution for retrieving relevant microRNA experiments from microarray repositories is considered. A computational framework is proposed with this objective. The framework adapts a normal-uniform mixture model for identifying differentially expressed microRNAs in microarray profiling experiments. Also a knowledge-based approach for representing microarray experiment content is proposed. A group of annotated microRNA sets based on their chemotherapy resistance are used for a statistical enrichment analysis over observed expression data. A rank-based thresholding scheme is offered to binarize real-valued experiment fingerprints based on differential expression. An effective similarity metric is introduced to compare categorical fingerprints, which in turn infers the relevance between two experiments. Two different views of experimental relevance are evaluated, one for disease association and another for embryonic germ layer, to discern the retrieval ability of the proposed model. To the best of one's knowledge, the experiment retrieval task is investigated for the first time in the context of microRNA microarrays.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMikroRNAen_US
dc.subjectMikrodizien_US
dc.subjectİçerik-tabanlı bilgi geri getirimien_US
dc.titleMikroRNA veri tabanlarında bil getir-getirimien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record