Show simple item record

dc.contributor.advisorErbek, Hatice Seyra
dc.contributor.authorParabakan, Anıl
dc.date.accessioned2017-05-16T07:07:30Z
dc.date.available2017-05-16T07:07:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2531
dc.description.abstractPsöriazis keratinositlerin T hücre aracılı hiperproliferasyonu ile karakterize, kronik, enflamatuar bir hastalıktır. Çalışmamızın amacı; psöriazis hastalarında orta kulak, iç kulak ve efferent işitme sistemini, multifrekans timpanometri, geçici uyarılmış otoakustik emisyon (TEOAE) ve medial olivokoklear refleks testi ile detaylı olarak incelemektir. Çalışmaya 35 psöriazis hastası ve 40 sağlıklı kişi olmak üzere toplam 75 kişi dahil edildi. Katılımcıların immitansmetrik ölçümleri yapıldıktan sonra saf ses odyometri ile işitme eşikleri ölçülmüştür. Daha sonra her iki grubun uyarılmış otoakustik emisyon testiyle değerlendirmesi: kontralateral akustik stimülasyon (KAS) verilmeden önce ve 70 dB dar band KAS verilirken olacak şekilde iki aşamalı olarak ölçülmüştür. Psöriazis hastalarının yaş ortalaması 42,31±14,4, kontrol grubunun yaş ortalaması 41,48±12,8 olup fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,790). 125 Hz-16000 Hz frekansları arasında psöriazis ve kontrol grubu saf ses işitme eşikleri karşılaştırıldığında, sol kulakta 16000 Hz dışında bütün frekanslarda psöriazis hastalarının saf ses işitme eşikleri daha yüksek olarak bulundu. Bu fark, sağ kulakta 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000 Hz dışında, sol kulakta 6000, 8000, 10000, 14000, 16000 Hz dışında tüm frekanslarda istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Bireylerin tamamında timpanogram sonuçları normal sınırlarda bulundu. Multifrekans timpanometri testinde ise rezonans frekansları değerlerinde hasta ve kontrol grubunun sağ kulak değerleri sırasıyla 742,86± 109,90; 837,50 ± 111,94, sol kulak değerleri sırasıyla 745,71± 143,67; 852,50 ± 133,94 bulundu. Fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0,05). Otoakustik emisyon testiyle yapılan değerlendirmede, iki grup TEOAE sonuçları karşılaştırıldığında psöriazisli hastalardan alınan emisyon yanıtlarında kontrol grubuna göre 1000 Hz, 2000 Hz ve 2800 Hz frekanslarında istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptandı (p<0,05).Kontralateral supresyon seviyelerini değerlendirmek amacıyla, kontralateral akustik uyaran (KAS) verilmeden ve KAS verilirken yapılan TEOAE ölçümleri karşılaştırıldığında; hasta ve kontrol grubunda tüm frekanslarda emisyon değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptandı (p<0,001). Her iki gruptaki kontralateral supresyon seviyeleri (dB) karşılaştırıldığında ise fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Sonuç olarak elde ettiğimiz bulgular, psöriazis hastalığında işitsel disfonksiyon varlığını göstermektedir. Psöriazis tanısı konulduğunda hastaların odyolojik değerlendirmesi de yapılmalı ve hastalar olası otolojik tutulum hakkında bilgilendirilmelidir. Psöriazis hastalarında orta ve iç kulak fonksiyonlarının etkilenimi ve bu olası etkilenimler ile ilişkili olabilecek hastalık özelliklerine yönelik çalışmalara devam edilmelidir. Psoriasis is a chronic inflammatory disease characterized by T-cell mediated hyperproliferation of keratinocytes. The aim of our work was to examine middle ear, inner ear and efferent auditory system in patients with psoriasis by using multifrequency tympanometry, transient evoked otoacoustic emission (TEOAE) and medial olivocochlear reflextest in detail. A total of 75 subjects; 35 patients with psoriasis and 40 healthy subjects participated in the study. Immitansmetric measurements of participants were performed, and then their hearing levels were measured applying pure tone audiometry. The evaluation of each group with otoacoustic emission test was performed in two stages: before giving contralateral acoustic stimulation (CAS) and during 70 dB narrow band CAS. Mean age of patients with psoriasis was 42,31±14,4, mean age of control group was 41,48±12,8 and the difference between groups was not statistically significant (p=0,790). By comparison pure tone hearing levels between psoriasis and control group at 125Hz-16000 Hz frequency, pure tone hearing levels of psoriasis patients at all frequencies were higher except for 16000 Hz in left ear. These differences were found statistically significant except for6000, 8000, 10000, 12000, 14000 and 16000 Hzin right ear, 6000, 8000, 10000, 14000 and 16000 Hz in left ear (p<0,05). Tympanogram results in all of the subjects were within normal limits.The value of the resonant frequency of the patient and control group were respectively for right ear 742,86± 109,90; 837,50 ± 111,94, for left ear 745,71± 143,67; 852,50 ± 133,94 Hz. The difference was statistically significant (p<0,05). When compared two groups‟ TEOAE results, emission results obtained from psoriasis patients were statistically significantly lower than control group at 1000 Hz, 2000 Hz and 2800 Hz frequencies (p<0,05). When TEOAE measurement before and during contralateral acoustic stimulation (CAS) were compared to evaluate the contralateral suppression level, it was detected that there was decline in emission values at all frequencies in study group and all frequencies in control group (p<0,001). There was no statistically significant difference between contralateral suppression levels in both groups (p>0,05). As a result, our findings indicate the presence of auditory dysfunction in psoriasis. When the psoriasis is diagnosed, the patients should be undergo audiologic evaluation and informed about possible pathological involvement. Future studies should continue about middle and inner ear condition in psoriasis patients and potential interactions that may be associated with disease characteristics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectPsöriazisen_US
dc.subjectSaf ses odyometrien_US
dc.subjectGeçici uyarılmış otoakustik emisyonen_US
dc.subjectKontralateral supresyonen_US
dc.subjectMultifrekans timpanometrien_US
dc.titlePsöriazis hastalarında orta ve iç kulak fonksiyonlarının değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record