Show simple item record

dc.contributor.advisorErkan, Alper Nabi
dc.contributor.authorSökmen, Muhammed Furkan
dc.date.accessioned2017-06-20T09:06:28Z
dc.date.available2017-06-20T09:06:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2596
dc.description.abstractAmaç: Botulinum toksininin erişkin rat dış kulak yolu epiteli ve salgı bezleri üzerine olası histopatolojik etkilerini araştırmak. Bu çalışma ile botulinum toksininin, dış kulak yoluna etkisini görmek ve güvenilir olup olmadığı hakkında literatüre katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Bu deneysel çalışma Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarında 48 adet rat üzerinde yapıldı. Ratlar uygulama şekillerine göre 2 ana gruba, her iki ana grup ise takip sürelerine göre üçer alt gruba ayrıldı. Tüm hayvanların sağ kulaklarının dış kulak yoluna botoks uygulandı. Sol kulaklara ise herhangi bir uygulama yapılmadı ve kontrol grubu olarak belirlendi. Grup I‘e topikal, grup II‘ye intrakütanöz enjeksiyon şeklinde botoks uygulandı. Grup Ia ve IIa 10. günde, grup Ib ve IIb 30. günde sakrifiye edildi. Grup Ic ve IIc ye ise 30. günde ikinci doz botoks uygulaması yapıldı ve ikinci uygulamanın 10. gününde de bu gruplar sakrifiye edildi. Uygulama ve takip süresi bitiminde ratlar dekapite edilerek dış kulak yolu diseke edildi ve patolojiye teslim edildi. Bulgular: Tüm gruplarda inflamasyona rastlandı, fakat gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0,05). Sekresyon miktarında tüm gruplarda değişiklik görülmedi. Kalsifikasyon ise sadece grup II'de görüldü. Kontrol grubu ve grup I'e göre istatistiksel anlamlı yüksek idi (p=0,0001). Tüm gruplarda apoptozis gözlendi. ApopTag skorları grup I ve II'de kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı yüksek bulundu. Grup I alt grupları ApopTag skorları kendi aralarında karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05). Grup II alt grupları ApopTag skorları kendi aralarında karşılaştırıldığında ise; IIb'de IIa'ya göre sebase bez skoru (p=0,003), IIc'de IIa'ya göre epitel (p=0,021) ve sebase bez (p=0,01) skorları istatistiksel anlamlı yüksek bulundu. Sonuçlar: Bu çalışma botulinum toksininin ratların dış kulak yolu epiteli ve salgı bezlerinde inflamasyon, kalsifikasyon ve apoptozise yol açtığını, sekresyon miktarında ise değişikliğe neden olmadığını göstemiştir. Fakat uygulanan botulinum toksini dozunun artırılması, tekrarlayan dozlarda uygulanması ve uygulama sonrası geçen sürenin uzatılması daha olumlu sonuçlar verebilir. Bu nedenle bu çalışmanın ileri deneysel ve klinik çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği düşünülmüştür. Purpose: The aim of this study is to investigate the use of botulinum toxin about the possible histopathological effects on the rat external ear path epithelium and secretory glands. It is targeted with this study, the effect of botulinum toxin on the external ear path and contribute literature about whether applied is reliable. Materials and Methods: This experimental study was conducted on 48 rats, in Baskent University Faculty of Medicine Experimental Animal Research Laboratory. The rats were divided into 2 main groups according to the application forms. The two main groups were divided into three subgroups according to follow-up periods. Botox was applied to the right external auditory canal of all animals. No treatment was applied to the left ears and the control group was identified. Botox applied group I topically, group II Intracutaneous injection. Group Ia and IIa were sacrificed on day 10, and groups Ib and IIb were sacrificed on day 30. Group Ic and IIc received a second dose of botox on the 30th day and these groups were sacrificed on the 10th day of the second application. At the end of the application and follow-up period, the rats were decapitated and the external ear canal was disrupted and the pathology was delivered. Results: Inflammation was found in all groups, but no statistically significant difference was observed between the groups (p> 0,05). There was no change in the amount of secretion in all groups. Calcification was seen only in group II. It was statistically higher than control group and group I (p=0,0001). Apoptosis was observed in all groups. ApopTag scores were statistically higher in groups I and II compared to control group. There was no statistically significant difference between group I subgroup ApopTag scores (p>0.05). When the ApopTag scores of group II subgroups are compared among themselves; the sebaceous gland score (p=0,003) according to IIa in IIb, epithelium (p=0,021) and sebaceous gland (p=0,01) scores were statistically significant higher according to IIa in IIc. Conclusions: This study has shown that botulinum toxin causes inflammation, calcification and apoptosis in the external ear path epithelium and glandular secretions of rats and does not alter the amount of secretion. However, increasing the administered dose of botulinum toxin, application in repeated doses and prolonging post-administration period benefit may give more positive results. For this reason it is thought that this work should be supported by further experimental and clinical studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectBotoksen_US
dc.subjectDış kulaken_US
dc.subjectİntrakütanözen_US
dc.subjectRaten_US
dc.subjectSerümenen_US
dc.subjectTopikalen_US
dc.titleHayvan modelinde topikal ve intrakütanöz butolinum toksini uygulamasının, dış kulak yolu epitel ve salgı bezleri üzerine etkisinin araştırılmasıen_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record