Show simple item record

dc.contributor.advisorBulgan Kılıçdağ, Esra
dc.contributor.authorAydın Deniz, Şirin
dc.date.accessioned2017-11-29T09:37:58Z
dc.date.available2017-11-29T09:37:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2789
dc.description.abstractGünümüzde ileri düzey sperm seçme yöntemleri, yalnızca motilite ve morfolojisi iyi spermleri değil, aynı zamanda Deoksiribonükleik Asit (DNA) hasarı ve DNA fragmantasyon oranı daha düşük, DNA bütünlüğü daha yüksek spermleri seçmeye olanak tanımaktadır. İleri düzey sperm seçme yöntemlerinden MACS, IMSI ve çift kırılma tekniklerinde klinik çalışmalar yapılmış olup, mikro akışkan sıvı bazlı bir sperm seçme yöntemi olan Fertile Chip® ile yapılan, yayınlanmış klinik çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle prospektif randomize planlanan çalışmamızda erkek infertilitesi nedeniyle tüp bebek tedavisi planlanan hastalarda fertile chip kullanılarak yapılan intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) sonrası fertilizasyon oranları, embriyo kalitesi ve gebelik oranlarını araştırmayı amaçladık. Çalışmamızda power analiz sonucuna göre erkek infertilitesi nedeniyle ICSI tedavisi uygulanacak toplam 128 hasta randomize edilerek 64 hastanın sperm seçimleri konvansiyonel swim-up yöntemiyle, 64 hastanın sperm seçimi de fertile chip kullanılarak yapıldı. Siklusa başlanan tüm hastalara oosit toplama işlemi yapıldı. Çalışma sonucu yapılan analizlerde kontrol grubu ve çalışma grubunun demografik verileri, uygulanan tedavi protokolleri ve tedavi dozları arasında istatiksel fark saptanmadı. Primer sonuçlarımızdan biri olan fertilizasyon oranları arasında istatistiksel fark saptanmadı (p꞊0,41). Siklus başına/ oosit toplama işlemi başına implantasyon oranları fertile chip grubunda %53,17, kontrol grubunda %30,16 olarak bulundu, bu fark istatistiksel olarak fertile chip grubu lehine anlamlı saptandı (p꞊0,004). Embriyo transferi başına gebelik oranları incelendiğinde, fertile chip grubunda %66,7, kontrol grubunda %47,6 olarak bulundu (p=0,047). Embriyo transferi başına klinik gebelik oranlarına bakıldığında ise, fertile chip grubunda %57,1, kontrol grubunda %36,5 bulundu (p=0,032). Embriyo transferi başına gebelik ve klinik gebelik oranları, fertile chip grubunda, kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı. Tüm hastalar incelendiğinde çalışmaya dahil edilen hasta başına klinik gebelik oranları fertile chip grubunda %56,3 kontrol grubunda %35,9 olarak saptandı. Bu fark istatistiksel olarak fertile chip grubu lehine anlamlı bulundu (p=0,033).Çalışmamız sonucunda, erkek infertilitesi nedeniyle ICSI tedavisi planlanan hastalarda, sperm seçim yöntemi olarak fertile chip kullanımının, konvansiyonel yöntemlere kıyasla, klinik gebelik başarısını arttırdığını saptadık. Ancak daha yüksek sayıda çalışma gruplarıyla yapılan analizlerle çalışmanın desteklenmesi gerekmektedir. Today, advanced sperm selection methods allow not only good sperm motility and morphology, but also high sperm integrity with lower deoxyribonucleic acid (DNA) damage and DNA fragmentation rates. Clinical studies have been performed on advanced sperm selection methods such as MACS, IMSI and sperm birefringence techniques but there is no clinical study performed with Fertile Chip®, a micro fluidic liquid based sperm selection method. In this study, we aimed to evaluate the fertilization rates, embryo quality and pregnancy rates after ICSI using the fertile chip in patients with male infertility. A total of 128 patients according to the power analysis who would undergo ICSI therapy for male infertility were randomized. Sixty-four patients were allocated to the conventional swim-up method (control group) and 64 patients were allocated to the fertile chip as the sperm sorting method (study group). Oocyte pick-up was performed in all the patients. There was no statistically significant difference in the demographic data, treatment protocols and doses between the study and control groups. There was no statistically significant difference between fertilization rates (p꞊0,41). The implantation rates per cycle were 53,17% in the fertile chip group and 30,16% in the control group, and this difference was statistically significant in favor of the fertile chip group (p꞊0,004). When the pregnancy rates per embryo transfer were examined, it was found as 66,7% in the fertile chip group and 47,6% in the control group (p=0,047). When the clinical pregnancy rates per embryo transfer were examined, it was 57,1% in the fertile group and 36,5% in the control group (p=0,032). The rates of pregnancy and clinical pregnancy per embryo transfer were significantly higher in the fertile chip group than in the control group. When all patients were examined, the clinical pregnancy rates per patient included in the study were 56,3% in the fertile chip group and 35,9% in the control group. This difference was statistically significant in favor of the fertile chip group (p=0,033). As a result of our study, we found that the use of fertile chip as a sperm selection method increases the success of clinical pregnancy in patients who are planned for ICSI treatment due to male infertility. However, this study needs to be supported by analysis with higher number of working groups.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDNA bütünlüğüen_US
dc.subjectDNA fragmantasyon indeksien_US
dc.subjectFertile chipen_US
dc.subjectICSIen_US
dc.titleErkek infertilitesi nedeniyle yapılan intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sikluslarında mikroakışkan çip ile seçilen spermlerin klinik sonuçlara etkisi var mı?en_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record