Show simple item record

dc.contributor.advisorAvcı Yüksel, Ümmühan
dc.contributor.authorTaştı, Mehmet Burak
dc.date.accessioned2018-09-11T07:16:18Z
dc.date.available2018-09-11T07:16:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2900
dc.description.abstractHızla gelişen günümüz teknolojisi, bizlere hayatımızı kolaylaştıran yeni ürünler olanaklar sağlamaktadır. Her geçen gün gelişen ve değişen bilgisayar teknolojileri şüphesiz ki teknoloji alanında kaydedilen ilerlemelere öncülük etmektedir. Bu gelişmelerden sanayiden sağlığa pek çok alan faydalanmaktadır. Eğitim de bu gelişmelere kayıtsız kalmamaktadır. Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) eğitim süreçlerinde yerini alması hemen hemen bilgisayarın icadına dayanmaktadır. O günden bugüne, teknoloji ilerledikçe BDÖ farklı formlarda da olsa eğitim süreçlerinin önemli bir parçası olmuştur. Monoskopik üç boyutlu (M3B) görüntülerle hazırlanan eğitim materyalleri teknolojinin ilerlemesi ve daha kolay erişilir hale gelmesiyle yerini Stereoskopik üç boyutlu (S3B) materyallere bırakmaktadır. Bu çalışmada, M3B ve S3B ortamda sunulan animasyonun, öğrencilerin Coğrafya dersindeki başarıları ve öğretime yönelik görüşlerine etkisini incelenmiştir. Bu bağlamda, 9. sınıf Coğrafya programında yer alan Yerin Şekli ve Hareketleri Ünitesi, Ankara’da özel bir okulda öğrenim görmekte olan 66 öğrencinin yarısına M3B, diğer yarısına ise S3B animasyon ile öğretilmiştir. Karma araştırma yöntemi kullanılarak tasarlanan bu çalışmada, nicel ve nitel veriler toplanmıştır. Nicel verilerin analizi için t-testi yapılmış olup nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, her iki grupta yer alan öğrencilerin ön-test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olmamasına karşın, son-test puanları arasında S3B animasyonla öğrenim gören gruptaki öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, her iki grupta yer alan öğrenciler, animasyonla öğretime yönelik olumlu görüş bildirmiş fakat S3B animasyonların daha etkili ve eğlenceli olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerden, çalışma kapsamında kullanılan animasyonu bazı özellikleri bakımından değerlendirmeleri istendiğinde ise, olumlu özellikleri arasında içerik, görseller, efektler, akış ve müziğin iyi hazırlanmış olması sıralanmıştır. Buna karşın, az sayıda da olsa, bazı öğrenciler ses ve görüntü kalitesi ile efektlerin geliştirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu çalışmanın, S3B ortamların eğitimde kullanımı konusunda literatüre bir katkı sağlaması ve Türkiye’de bu alanda yapılacak çalışmalara yeni bir pencere açması beklenmektedir. Ayrıca, teknolojinin giderek daha ucuz ve kolay erişilebilir olmasıyla birlikte, S3B görselleştirme teknolojisinin Coğrafya gibi öğrencilerin görselleştirmeye ihtiyaç duydukları derslerde, öğretimin etkililiğini ve verimliliğini artırmak adına yapılacak diğer çalışmalar için de bir örnek teşkil etmesi planlanmaktadır. Rapid changes in the technology provide new products and opportunities that facilitate our lives. Specifically, improvements and changes in the Computer Technologies, no doubt, lead the developments in the field of technology. A wide variety of sectors from industry to health make use of these developments, including education. In this regard, since the invention of the computers, Computer-based Instruction have taken place in education processes, and since then, albeit in different forms, Computer-based Instruction has had a pivotal role in instructional processes. Today, with the developments in technology and easy access to it, educational materials developed through Monoscopic 3D (M3D) visualization technologies have been replaced with Stereoscopic 3D (S3D) visualization technologies. Accordingly, this study aimed to examine the effect of M3D and S3D animation on students’ achievement in Geography course and their perceptions on the instruction. For this purpose, the unit of ‘The Shape and Movements of the Earth’ which is presented in the 9th grade Geography curriculum was taught to 66 9th graders 33 of which were taught the unit by utilizing M3D animation while the other half by using S3D animation. Both quantitaive and qualitative data were collected in this mixed-method design study. T-test was used to analize the quantitative data and content analyze was used for the qualitative data. Findings of the study revealed that, although there was not a significant mean difference between students’ pre-test scores, there was a significant mean difference in the post-test scores in favor of students who were taught by using S3D animation. In addition, students in both of the groups asserted the effectiveness of using animations in classes; however, they highlighted that S3D animations were more effective and enjoyable. Lastly, the participants were asked to evaluate the animation used in the instruction in terms of its strenghts and the parts that need improvements. They listed the content, the visuals, the flow, and the music of the animation as its strenghts; whilst, a few students alleged that the quality of the sound and visuals, as well as the efects of the animation should be improved. As a corollary, it is expected that this study will contribute to the limited literature in the field and open a new window for future studies conducted in Turkey. Beside, it is supposed that findings of this study will guide practitioners who seek to increse the effectiveness and efficiency of their instruction in courses such as Geography in which students needs visualization of the content.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectMonoskopik 3 boyutlu animasyonen_US
dc.subjectStereoskopik 3 boyutlu animasyonen_US
dc.subjectGörselleştirme teknolojisien_US
dc.titleMonoskopik 3 boyutlu (2B) ve stereoskopik 3 boyutlu animasyon kullanımının öğrenciler açısından incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record