Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzlüoğlu, Levent Naci
dc.contributor.authorÇöpürgensli, Canan
dc.date.accessioned2019-04-16T13:40:46Z
dc.date.available2019-04-16T13:40:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/3046
dc.description.abstractPeriferik vestibüler bozukluklar, vestibüler labirent ya da vestibüler sinirlerdeki patolojilerden kaynaklanır. Bu bozukluklarda, vertigo, postüral instablite ve denge kaybı gibi semptomlar görülmektedir. Vestibüler sistemin değerlendirilmesinde, detaylı öykü ve fizik muayenenin yanı sıra, sıklıkla kullanılan birkaç test bulunmaktadır. Literatürde bu testlerin birbiriyle ilişkisini inceleyen herhangi bir çalışma bulunmaması bizde bu araştırmayı yapma ihtiyacı doğurmuştur. Bu çalışmanın amacı, tek taraflı periferik vestibüler bozukluğu olan hastalarda, statokinesigramın ne ölçüde etkilendiğini incelemektir. Bu bağlamda, dinamik/ statik postürografi ile tek taraflı vestibüler bozukluğu tanısına katkıda bulunan video baş savurma testi (VHIT) ve vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller (VEMP) testlerinin ilişkisini incelemektir. Bu çalışma “tek taraflı periferik vestibüler bozukluk” tanısı almış, semptomları en az üç aydır devam eden ve yaşları 40 ile 82 yaş arasında değişen 30 hastanın katılımı ile gerçekleştirildi. Hastalara; statokinesigram (SKG), stabiliteninin limiti testi (limits of stability), öne-arkaya postüral stabilite, sağa-sola postüral stabilite alt parametrelerini içeren statik/dinamik sensoryal organizasyon testleri (dinamik postürografi); semisirküler kanalların VOR kazanç ve ortalama hız parametrelerini içeren VHIT ve servikal- oküler VEMP testleri uygulandı. Dinamik postürografi; farklı koşullardaki postüral stabiliteyi, VHIT; kanalların VOR kazanç ve fonksiyonlarını; VEMP testleri ise, otolit fonksiyonunu ölçmekteydi. Değişkenler arasındaki doğrusal ilişki pearson korelasyon analizi ile incelendi. Analizler sonucunda, arkaya stabilite limiti ile posterior kanal hız ölçümleri arasında negatif yönlü, orta derecede (r=-0,555; p=0,032); sola stabilite limiti ile anterior ve lateral kanal hızları arasında pozitif yönlü orta derecede (r=0,528; p=0,043 / r=0,549; p=0,034); anterior kanal kazancı ile servikal VEMP dalga latansları arasında negatif yönlü kuvvetli derecede (r=-0,807; p=0,015 / r=-767; p=0,026); gözler açık SKG alanı ile servikal VEMP N1 dalga amplitudu arasında pozitif yönlü, çok yüksek derecede (r=0,826; p=0,011); gözler açık ön-arka postüral stabilite ile posterior kanal hızı arasında negatif yönlü, yüksek derecede (r=- 0,643; p=0,010); gözler kapalı ön-arka postüral stabilite ile anterior kanal kazancı arasında, negatif yönlü, orta derecede (r=-0,580; p=0,024); gözler kapalı ön-arka postüral stabilite ile posterior kanal hızı arasında, negatif yönlü, yüksek derecede (r=-0,661;p=0,007); örümcek ön-arka postüral stabilite ile posterior kanal hızı arasında negatif yönlü, yüksek derecede (r=- 0,614; p=0,015); servikal VEMP P1 dalga amplitudu ile örümcek sağ-sol postüral stabilite ve laterak kanal hızları arasında negatif yönlü yüksek derecede (r=-0,772; p=0,025 / r=-0,843; p=0,009); stabilite limiti total alanı ile anterior kanal hızı arasında pozitif yönlü, orta derecede (r=0,574; p=0,025); lateral kanal kazancı ile servikal VEMP dalga latansları arasında negatif yönlü yüksek derecede (r=-0,780; p=0,022; r=-0,722; p=0,043); gözler açık SKG alanı ile lateral ve anterior kanal hızları arasında pozitif yönlü orta derecede (r=0,534; p=0,040; r=0,602;p=0,018); gözler kapalı ön-arka postüral stabilite ile lateral kanal hızı arasında pozitif yönlü orta derecede (r=0,520; p=0,047); gözler kapalı sağ-sol postüral stabilite ile servikal VEMP P1 latansı arasında negatif yönlü, çok yüksek derecede (r=-0,835; p=0,010); örümcek SKG alanı ile anterior kanal hızı arasında pozitif yönlü, orta derecede doğrusal ilişki bulunmuştur (r=0,614; p=0,015). Çalışmanın bulguları dikkate alındığında, tek taraflı periferik vestibüler bozukluğu olan hastalarda, dinamik postürografi alt parametrelerinden sitatokinesigramın, farklı ölçülerde etkilendiği ve VHIT ile VEMP testleri ile farklı kuvvetlerde ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu sonuçların, vestibüler rehabilitasyon programlarının planlanması aşamasında dikkate alınmasını önermekteyiz. Peripheral vestibular disorders are resulted from vestibular labyrinth or vestibular nerve pathologies. In these disorders, it is also possible to observe symptoms such as vertigo, postural instability and poor balance. Some other tests exist for evaluating vestibular system as well as detailed medical history and physical examination. Not finding any studies investigating the relation between these tests in literature created a need to conduct this study. The aim of this study are to examine the level of effect that statokinesigram (SKG) has exposed on patients having Unilateral Peripheral Vestibular Disorder (UPVD), in this context, to investigate the relation between Video Head Impulse Test (VHIT) and Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP) Test, which contributes diagnosis of UPVD and Static / Dynamic Posturography. This study has been conducted with 30 patients whose ages differ between 40-82 years and diagnosed UPVD, and their symptoms lasting at least 3 months. Static/ Dynamic Sensory Organization Test (SOT) including sub-parameters of SKG, Limits of Stability (LOS) Test, antero-posterior postural stability, medio-lateral postural stability, VHIT including VOR gains and head velocity and cervical-ocular VEMP tests were all administered to patients. Dynamic Posturography assesses postural stability in different conditions, VHIT assesses VOR gains and functions of canals, VEMP assesses otoliths functions. Linear correlation between variations was examined with Pearson Correlation Analysis. Regarding the analysis in this study shows that a negative correlation-moderate degree (r=-0.555; p=0.032) has been found between LOS posterior and posterior SSC peak head velocity, and a positive correlation-moderate degree (r=0.528; p=0.043 / r=0.549; p=0.034) between LOS left and Anterior/ Lateral SSC peak head velocity. In addition to this, a negative correlation-high degree (r=-0.807; p=0.015 / r=-767; p=0.026) between Anterior SSC VOR gain and cervical VEMP Latans, and a positive correlation-high degree (r=0.826; p=0.011) between eyes open SKG area and cervical VEMP N1 Amplitude, and a negative correlationhigh degree (r=-0.643; p=0.010) between eyes open antero-posterior postural stability and posterior SSC peak head velocity have been observed. In addition correlations were following; a negative correlation-moderate degree (r=-0.580; p=0.024) between eyes closed antero-posterior postural stability and Anterior SSC VOR gain, and a negaive correlation-high degree (r=-0.661;p=0.007) between eyes closed antero-posterior postural stability and posterior SSC peak head velocity, and a negative correlation-high degree (r=-0.614; p=0.015) between cobweb antero-posterior postural stability and posterior SSC peak head velocity, and a negative correlation-high degree (r=-0.772; p=0.025 / r=-0.843; p=0.009) cervical VEMP P1 amplitude and cobweb right-left postural stability / lateral SSC peak head velocity have been found. Additionally, a positive correlation-moderate degree (r=0.574; p=0.025) between LOS total area and anterior SSC peak head velocity, and a negative correlation-high degree (r=- 0.780; p=0.022; r=-0.722; p=0.043) between lateral SSC VOR gain and cervical VEMP latans, and a positive correlation-moderate degree (r=0.534; p=0.040; r=0.602; p=0.018) between eyes open SKG area and lateral/anterior SSC peak head velocity have been come by. Finally, this study has come up with a positive correlation-moderate degree (r=0.520; p=0.047) between eyes closed antero-posterior postural stability and lateak SSC peak head velocity, and a negative correlation-high degree (r=-0.835; p=0.010) between eyes closed medio-lateral postural stability and cervical VEMP P1 latans, and a positive correlationmoderate degree (r=0.614; p=0.015) between cobweb SKG area and anterior SSC peak head velocity. In line with these findings, this study presents that SKG being sub-parameters of Dynamic Posturography has been affected in various degrees in patients experiencing UPVD, and SKG has a correlation with VHIT and VEMP in various degrees. We strongly suggest these findings to be taken into consideration in planning of vestibular rehabilitation programs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinamik postürografien_US
dc.subjectVideo baş savurma testi (VHIT)en_US
dc.subjectVEMPen_US
dc.subjectVestibüler rehabilitasyonen_US
dc.subjectStatokinesigram (SKG),en_US
dc.subjectStabilite limitleri (LOS)en_US
dc.subjectPeriferik vestibüler hastalıklaren_US
dc.titleTek taraflı periferik vestibüler bozukluğu olan hastalarda statokinesigram ve parametrelerinin video baş savurma testi ve otolitik reflekslerle olan korelasyonuen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record