Show simple item record

dc.contributor.advisorUluşan, Ahmet Remzi
dc.contributor.authorAlpar, Özlem
dc.date.accessioned2019-10-02T11:04:37Z
dc.date.available2019-10-02T11:04:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/4028
dc.description.abstractThis study aimed to investigate the appropriateness of the reading texts in Teenwise 9 according to students' perspectives based on content, exploitability, readability, and authenticity through a questionnaire and a semi-structured interview. In addition, students’ attitudes towards English classes and their perceptions towards four language skills were investigated. The sample of this study consisted of 9th-grade high school students from a total of three high schools in Ankara, including Mehmet Emin Resulzade Anatolian High School, Ayrancı Vocational and Technical Anatolian High School, and Eryaman Şehit Okan Koç Anatolian Religious Vocational High School. This study employed an explanatory sequential mixed method design which includes both quantitative and qualitative methods. In this context, the opinions of 300 students studying in three different schools were received through a questionnaire. In addition, a total of 30 students, 10 from each school, were interviewed. To analyze the quantitative data, the data set was examined and the answers of 300 students were transferred to SPSS 23.0 program. First, the frequency and percentage values were calculated.Then, the chi square statistic was calculated to determine whether the students' views show a significant difference according to their school type, gender and age. The analysis of the responds of the students to the interview form was conducted with content analysis. First, the main categories for the views were formed, then the sub-categories were determined, and frequency and percentage values were calculated. In addition, the answers of the students were evaluated according to the type of school they study. Some of the results were as follows: 1. In total, 40% (n=12) of the participating students like English classes, 33,3% (n=10) do not like them while 26,7% (n=8) partially like the classes. 2. Among the four skills (speaking, listening, reading, and writing), participants think the productive skills (speaking and writing) are the most difficult. 76,7 % (n=23) of the students find speaking difficult and 73,7% (n=22) state that writing is difficult. As for the receptive skills (reading and listening), 40% (n=12) think reading is difficult, and finally 26,7 % (n=8) think listening is a difficult skill. 3. Regarding the students’ opinions about the content of the reading texts, more than 52% of the students agree that they enjoy reading them, but only 27,7 % say the texts make them want to read to find out more about the topics. 4. Participating students tend to agree with the statements regarding the exploitability of the reading texts. Most of them agree that the reading texts allow them to identify meaning of unknown words from context and without the help of a dictionary, and new words are repeated in the subsequent chapters. However, results also indicate that there are significant differences between the school types. 5. According to questionnaire results, Anatolian High School students tend to think that the reading texts were easy and did not include many new words or complex sentences. They also wish to learn more new words at this stage. The interview results supported the quantitative data. Anatolian Religious Vocational High School students have the most negative opinions about the readability of the texts. They think the texts are difficult, include too many new words and long sentences. Finally, according to the quantitative data, Vocational and Technical Anatolian High School students seem to have no problem with the readability of the texts, however during the interviews, most of them did not state any opinions about it. 6. Both the quantitative and qualitative data collected from Anatolian High School students reflect that they generally do not find Teenwise 9 texts authentic. Anatolian Religious Vocational High School students, on the other hand, tend to agree with the statements related to authenticity. The findings of the interviews supported those of the quantitative. According to the questionnaire results, Vocational and Technical Anatolian High School students thought the text were authentic the most. However, the qualitative data did not support the quantitative data, as most students stated that the reading texts were unrelated to real life. Bu çalışmanın amacı Teenwise 9 kitabında yer alan okuma parçalarının öğrencilerin bakış açısıyla, içerik, kullanılabilirlik, okunabilirlik ve özgünlük bakımından nitel ve nicel olarak incelenmesidir. Buna ek olarak, öğrencilerin İngilizce derslerine ve dört temel dil becerisi üzerine görüşleri araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara’da bulunan Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi, Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Eryaman Şehir Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel ve nicel yaklaşımların kombinasyonu olan keşfedici sıralı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Üç farklı lisede öğrenim gören 300 öğrenciye anket uygulanmış, ayrıca her okuldan 10 öğrenci olmak üzere toplamda 30 öğrenciyle mülakat yapılmıştır. Nicel datanın analizi için 300 öğrencinin anket sorularına verdikleri cevaplar SPSS 23.0 programına aktarılmıştır. Önce frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, ardından öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türüne, cinsiyetlerine ve yaşlarına göre görüşlerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amacıyla ki kare istatistiği hesaplanmıştır. Öğrencilerin görüşmelerde vermiş oldukları cevapların çözümlenmesi içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi doğrultusunda öncelikle görüşlere yönelik ana kategoriler oluşturulmuş, ardından alt kategoriler belirlenmiş, frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türüne göre de cevapları değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında öne çıkan bazı bulgular aşağıdaki gibidir: 1. Katılımcıların İngilizce dersini sevme durumlarına yönelik görüşleri incelendiğinde toplamda %40’ının (n=12) dersi sevdiği, %33,3’ünün (n=10) sevmediği, %26,7’sinin (n=8) ise İngilizce dersini kısmen sevdiği yönünde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. 2. Araştırma kapsamında görüşleri alınan öğrencilerin %76,7’sinin (n=23) İngilizce dersinde en zor olan becerinin konuşma, %73,7’sinin (n=22) yazma, %40,0’ının (n=12) okuma ve %26,7’sinin (n=8) dinleme olduğunu belirttikleri görülmüştür. 3. Öğrencilerin okuma parçalarının içeriğine yönelik görüşleri incelendiğinde %52’sinden fazlasının parçaları okumaktan zevk aldığı, ancak yalnızca %27,7’sinin metinlerin konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapma istediği uyandırdığını belirttiği görülmüştür. 4. Katılımcıların genel olarak okuma metinlerinin kullanılabilirliklerine dair maddelere katıldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun okuma parçalarındaki bilinmeyen kelimeleri sözlük yardımı olmadan metnin bağlamından çıkarabildiği ve yeni kelimeleri daha sonraki ünitelerde tekrar bulabildikleri görülmüştür. Ancak, sonuçlar okul tiplerine göre farklılıklar göstermiştir. 5. Anket sonuçlarına göre, Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuma parçalarını basit bulduğu ve parçaların çok fazla yeni kelime veya karmaşık cümle içermediğini düşündükleri saptanmıştır. Öğrenciler ayrıca bu aşamada daha fazla yeni kelime öğrenmek istediklerini belirtmişlerdir. Mülakat sonuçları nicel datayı destekler niteliktedir. İmam Hatip Lisesi öğrencileri parçaların okunabilirliğine dair en fazla negatif görüş bildiren grup olmuştur. Öğrenciler metinleri zor bulmuş, birçok yeni kelime ve uzun cümle içerdiğini belirtmişlerdir. Son olarak, nicel data incelendiğinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kitaptaki metinlerin okunabilirliğine dair bir problem görmedikleri görülmüştür. Ancak, mülakatlar sırasında öğrenciler bu konu hakkında herhangi bir fikir belirtmemişlerdir. 6. Anadolu Lisesi öğrencilerinden toplanan nicel ve nitel data incelendiğinde, genel olarak Teenwise 9 kitabında yer alan metinleri özgün bulmadıkları tespit edilmiştir. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise kitabı özgün bulma eğilimindedirler. Mülakat sonuçları anket sonuçlarını desteklemektedir. Nicel sonuçlara bakıldığında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin metinleri en fazla özgün bulan grup olduğu görüşmüştür. Ancak, mülakatlar sırasında çoğunluk okuma metinlerinin gerçek yaşamla ilişkili olmadığını dile getirmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecttextbook evaluationen_US
dc.subjectreading text evaluationen_US
dc.titleEvaluation of the reading texts in teenwıse 9: a textbook written in accordance wıth the new elt program of turkish national educationen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record