Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetin, Miraç
dc.contributor.authorKaraduman, Burcu
dc.date.accessioned2019-10-02T11:39:57Z
dc.date.available2019-10-02T11:39:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/4030
dc.description.abstractBu çalışmada, ortaokul 6. ,7.ve 8. sınıflarda olan öğrencilerin cinsiyetlerine ve sınıf seviyelerine göre orantısal akıl yürütme becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, ortaokul 6. ,7.ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları incelenmiştir. Bunun yanı sıra, ortaokul 6. ,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin orantısal akıl yürütme becerileri ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Marmara Bölgesindeki büyük şehirlerinden biri olan Bursa ilinde 2015 – 2016 eğitim-öğretim yılında devlet okulunda eğitim gören 6. sınıf (n=50), 7. sınıf (n=159) ve 8. sınıf (n=146) öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, nicel olan orantısal akıl yürütme beceri testi ve matematik tutum anketi öğrencilere araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Öğrencilerin matematik dersine olan tutumlarını anlamak için PISA 2003 Projesinden yararlanılarak oluşturulmuş matematik tutum anketi yapılmıştır. Bunun devamında Akkuş ve Duatepe Paksu (2006) tarafından geliştirilmiş orantısal akıl yürütme beceri testi, orantısal akıl yürütme becerilerini ölçmek için ortaokul 6. ,7. ve 8. sınıf öğrencilerinde uygulanmıştır. Elde edilen niceliksel veriler; Spearman Korelasyon Katsayısı, Shapiro-Wilk testi, Mann Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiştir. Veri toplama aracından elde edilen bulgulara bakıldığında, öğrencilerin orantısal akıl yürütme becerilerinin ortalamanın altında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet faktörüne göre incelendiğinde ise, kız öğrencilerin orantısal akıl yürütme becerileri testinden aldıkları puanlar, erkek öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Farklı sınıf düzeylerinde bulunan öğrencilerin arasında verilmeyen değer ve ters orantı boyutlarında orantısal akıl yürütme becerisi toplam puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. Buna karşın, niceliksel karşılaştırma ve niteliksel karşılaştırma boyutlarında farklı sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bir başka veri doğrultusunda ise, kız ve erkek öğrencilerin matematik dersine yönelik tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Farklı sınıf düzeylerinde bulunan öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumu 6. sınıftan 8. sınıfa doğru gidildikçe istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azalmıştır. Ayrıca, ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin orantısal akıl yürütme becerileri ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiye bakıldığında istatistiksel olarak pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. In this study, it was aimed to determine the levels of proportional reasoning skills of the students in the 6th, 7th and 8th grades of middle school according to their gender and grade levels.In addition, the attitudes of the 6th, 7th and 8th grade students towards mathematics lecture were examined. Furthermore, relationship between proportional reasoning skills and attitudes towards mathematics lecture of middle school 6th, 7th, and 8th graduate students was investigated. The sample of study were consisted of the 6th grade (n = 50), 7th grade (n = 159) and 8th grade (n = 146) students who were attended in the government school during 2015- 2016 academic year in Bursa province which is one of the big cities of marmara region. As a data collection tool; proportional reasoning test, which is quantitative, and mathematics attitude questionnaire were applied to the students by the researcher. In order to understand whether the students' attitudes towards mathematics lecture. It is only a factor which may be attitude or interest, the mathematics attitude survey which created by taking advantage of the PISA 2003 project was performed. In continuation of this, the proportional reasoning skill test developed by Akkuş and Duatepe Paksu (2006) was used to measure the proportional reasoning skills of 6th, 7th and 8th grade students in the middle school. Obtained quantitative data was analysed with spearman correlation coefficient, shapiro-wilk test, mann whitney U test, kruskal-wallis test. The results indicated that students' proportional reasoning skills were below the average values. When examined according to gender factor, it was seen that the scores of female students were found to be statistically higher than the male students. There is a statistically significant difference between the total score and the proportional reasoning skill of the students who have different grade levels. On the other hand, there is no statistically significant difference between the qualitative comparison and qualitative comparison dimensions among the students studying at different grade levels. According to another data obtained in the research scope, there is no statistically significant difference on attitude scores towards mathematics lecture between male and female students. The attitude of students in different grade levels towards mathematics lecture statistically decreased significantly from 6th grade to 8th grade. In addition, When relationship between 6th, 7th, and 8th grade middle students' proportional reasoning skills and their attitudes towards mathematics lecture was examined, statistically positive relationship was detected.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrantısal akıl yürütme becerisien_US
dc.subjectcinsiyeten_US
dc.subjectortaokul öğrencilerien_US
dc.subjectmatematik dersi tutumuen_US
dc.titleOrtaokul 6. , 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin orantısal akıl yürütme becerilerini ve matematik dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: cinsiyet ve sınıf düzeyi perspektifien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record