Show simple item record

dc.contributor.advisorErbek, Selim S.
dc.contributor.authorÇayırgan, Tuğçe
dc.date.accessioned2021-10-14T15:31:39Z
dc.date.available2021-10-14T15:31:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/6404
dc.description.abstractAmaç : D vitamini, yağda eriyen vitaminler arasında yer alan ve uygun biyolojik ortamlarda vücut tarafından sentezlenebilen, hem hormon hem de hormon öncüleri olan bir çeşit steroldür. Kalsiyum , fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonunda önemli rol oynadığı bilinmektedir. D vitamini yetersizliği ve eksikliğinin, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, metabolik hastalıklar, otoimmün hastalıklarla ve daha bir çok hastalıkla ilişkisi bulunmuştur. Daha önce D vitamini eksikliğinde işitme kaybını gösteren çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmada D vitamini eksikliğinin işitme kaybı üzerinde etkisi daha detaylı testlerle araştırılacaktır. Bu şekilde D vitaminin iç kulak ve işitme sistemi üzerine etkisinin ortaya çıkarılması beklenmektedir. Bireyler ve Yöntem : Çalışmaya son 6 ay içinde yaptırdığı biyokimyasal analizler sonucu D vitamini eksikliği tanısı almış 30 birey ve D vitamini yeterliliği tanısı almış 30 birey olmak üzere 18 - 60 yaş arası iki grup hasta alınmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri şöyle belirlenmiştir ; çalışmadan önce herhangi bir odyolojik rahatsızlık hikayesi olmayanlar, açık ve ya kapalı kafa travma öyküsü olmayanlar, D vitamini eksikliği tanısından sonra D vitamini takviyesi almaya başlamayanlar. Kontrol grubuna ise otoskopik muayenesi normal, ve son 6 ay içinde yaptırdığı test sonuçlarına göre D vitamini seviyeleri 26,02 ng/mL ve üzeri olan bireyler alınmıştır. Elde edilen verilerin analizi için IBM Statistics SPSS17 istatistik programı kullanılmıştır. Bulgular : Çalışmaya katılan D vitamini eksikliği tanısı almış bireylerin yaş ortalaması 32,30 ± 11,74 yıl olarak bulunmuştur. D vitamini yeterliliği tanısı almış bireylerin ise yaş ortalaması 39,70 ± 14,47 yıl olarak bulunmuştur. D vitamini eksikliği tanısı almış bireylerin ortalama D vitamini miktarı 12,28 ± 5,27 ng / mL iken Çalışmaya katılan tüm bireyler için normal tip timpanogram saptanmıştır (Tip A). Odyogram ve TEOAE sonuçlarına bakıldığında hem sağ hem de sol kulak için test edilen hiçbir frekansta istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. Objective : Vitamin D is a both fat-soluble vitamin and hormone and hormone precursor sterols which can be synthesized endogenoulsy in suitable conditions. It is known to play an important role in calcium , phophorus metabolism and bone mineralization. Vitamin D deficiency have been associated with cardiovascular diseases , cancer, metabolic diseases, autoimmune diseases and many other diseases. Previous studies showing hearing loss in vitamin D deficiency are limited. Therefore, in this study, the effect of vitamin D deficiency on hearing loss will be investigated with more detailed tests. Expected to find out the effect of vitamin D in the inner ear hearing functions in this way. Individuals and Methods: As a result of the biochemical analyzes performed in the last 6 months, 30 individuals diagnosed with vitamin D deficiency and 30 individuals are diagnosed with vitamin D adequacy were included in the study. Inclusion criteria for participants are as follows ; those with a history of any audiological disease before the study are excluded, people with a history of open or closed head injury are excluded, those who start taking vitamin D supplements after diagnosis of vitamin D deficiency are excluded. In the control group, individuals with normal otoscopic examination, no history of head injury, and vitamin D levels above 26,02 ng / mL were included in the last 6 months. IBM Statistics SPSS 17 statistical program was used for the analysis of the data obtained. Results: The average age of individuals who is diagnosed with vitamin D deficiency is 32,30 ± 11,74 years. The average age of individuals who is diagnosed with vitamin D adequacy is 70 ± 14,47 years. The average level of vitamin D in individuals who is diagnosed with vitamin D deficiency is 12,28 ± 5,27 ng / mL and the average level of vitamin D in individuals who is diagnosed with vitamin D adequacy is 31,14 ± 3,79 ng/ mL . All individuals who is participated in this study has normal type tympanogram (Type A) . As conclusion of pure tone audiometry and TEOAE results, no statistically significant difference was found in any frequency tested for both right and left ear.Conclusion : Our findings do not show that vitamin D deficiency leads to the presence of auditory dysfunction that can be detected by pure tone audiometry and TEOAE tests.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectD vitaminien_US
dc.subjectMultifrekans Timpanometrien_US
dc.subjectGeçici Uyarılmış Otoakustik Emisyon (TEOAE)en_US
dc.subjectSaf Ses Odyometrien_US
dc.titleD Vitamini eksikliği olan hastalarda saf ses odyometri, multifrekans timpanometri , geçici uyarılmış otoakustik emisyon (teoae) işitmenin değerlendirmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record