Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıaslan, Halil
dc.contributor.authorÇağdaş, Devrim
dc.date.accessioned2021-10-17T09:18:23Z
dc.date.available2021-10-17T09:18:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/6441
dc.description.abstractÜlkeler değişik sosyo-ekonomik yapılara sahip olmalarına karşın, temel hedefleri arasında ekonomik büyüme gelmektedir. Bir ülkenin iktisadi olarak büyümesinin ve kalkınmasının en önemli unsurlarından biri ülkedeki yatırımlardır. Gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler ekonomik gelişmeyi sağlayabilmek için birtakım politikalar uygularlar. Doğrudan yabancı yatırımlar, değişen dünyayla birlikte, ülkelerin ekonomileri üzerinde önemli bir paya sahip olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik sorunlarının başında gelen sermaye yetersizliğine, yabancı yatırımlar aracılığıyla çözüm bulma arayışına yönelmişlerdir. Bu durumda uluslararası yatırımlar gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin gelişimine ivme kazandırmıştır. Dünya’da 1980 yılı sonrasında yoğun bir rekabet ortamının oluştuğu doğrudan yabancı yatırımlar alanında Türkiye’nin yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla bir dizi çalışmalar yapılmıştır. Türkiye, 1980 sonrasında dünyadaki liberal eğilimlerden de etkilenerek, serbest piyasa ekonomisini benimsemiştir. Ardından da Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesi ve doğrudan yabancı yatırımları özendirici bir takım düzenlemelere gidilmiştir. 2000’li yıllar itibariyle DYY’ın artması yönünde stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejik yaklaşım içinde sektörel ve bölgesel öncelikler belirlenerek yeni yatırım teşvik sistemi oluşturulup, aktif politikalar uygulamaktadır. Türkiye bu amaçla doğrudan yabancı yatırımlar için geniş içerikli bir yatırım teşvik programına sahiptir. Uygulanan bu yatırım teşvik programı, hem sıfırdan başlayacak yatırımları desteklemekte hem de büyüme amaçlı yatırımlar için başlama maliyetlerinin en düşük seviyelere indirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Uygulanan bu teşvik politikaları ile DYY getirilerini hızlandırmak amaçlanmaktadır. Bu tez kapsamında; doğrudan yabancı yatırımları çekebilmek için Türkiye’de uygulanan politikalar kapsamındaki teşvik politikaları incelenecektir. Bu incelemeler sonunda, sosyal bilimlerde yapılacak gelecek araştırmalar açısından literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. Tezin Birinci Bölümü’nde, doğrudan yabancı yatırım kavramının kapsamı, temelleri ve sınıflandırılması ele alınacaktır. Ayrıca DYY’ın Dünya üzerindeki ülke ve sektörel bazlı dağılımı incelenecektir. İkinci Bölüm’de; Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar yer alacaktır. Tezin Üçüncü Bölümü’nde; Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlar için uygulanan teşvik politikaları hukuki, idari ve ekonomi alanlarında incelenecek olup ekonomik teşvikler, türleri ve unsurlarıyla birlikte ele alınacaktır. Bu bölümde ayrıca Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Avantajları da incelenecektir. Dördüncü Bölüm’de genel bir değerlendirme yapılacaktır. Although countries have different socio-economic structures, economic growth is among their main targets. One of the most important factors in a country's economic growth and development is investments in the country. Developing countries and underdeveloped countries implement certain policies in order to ensure economic development. Foreign direct investments, along with the changing world, have had an important share in the economies of countries. Developing countries have tended to seek solutions through foreign investments for the capital inadequacy, which is one of the leading economic problems. In this case, international investments have accelerated the development of the economies of developing countries. A number of studies have been made after 1980 in the World, which consists of an intensely competitive environment in the area of foreign direct investment in order to strengthen Turkey's investment environment. Turkey, inspired by the world of liberal tendencies after 1980, has adopted the free market economy. Then some regulations have been made for the improvement of the investment environment and encouraging foreign direct investment in Turkey. As of the 2000s, strategies have been developed to increase FDI. Within this strategic approach, sectoral and regional priorities are determined, a new investment incentive system is established and active policies are implemented. Turkey has a large content of an investment incentive schemes for foreign direct investment for that purpose. This investment incentive program, which has been implemented, both supports investments that will start from scratch and aims to reduce the start-up costs to the lowest levels for growth-oriented investments. With these incentive policies, it is aimed to accelerate FDI returns. In this thesis, incentive policies to attract foreign direct investment in Turkey will be examined. At the end of this study, it is aimed to contribute to the completion of future studies with experiments in social sciences. In the first part of the thesis, the scope, basics and classification of the concept of foreign direct investment will be discussed. In addition, the distribution of FDI by country and sector in the world will be examined. In the second part, direct investments in Turkey will take place. In the third part of the thesis, incentive policies related with FDI in Turkey will be discussed in terms of legal, fiscal and economic financial incentives areas, together with their types and elements. This part will also examine the advantages for foreign direct investments. A general evaluation will be made in the fourth chapter.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğrudan Yabancı Yatırımlaren_US
dc.subjectTeşvik Politikalarıen_US
dc.subjectUluslararası Yatırımen_US
dc.titleDoğrudan yabancı yatırımlarda Türkiye’de uygulanan teşvik politikalarının değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record