Show simple item record

dc.contributor.advisorAkbaba Altun, Sadegül
dc.contributor.authorAydoğan, Ahmet Gültekin
dc.date.accessioned2018-10-24T10:54:57Z
dc.date.available2018-10-24T10:54:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2941
dc.description.abstractGelişen ve değişen çağımızda okulların etkili okul olabilmeleri için yöneticilerinin öğretimsel lider olmaları artık bir zorunluluktur. Bu çalışma ile okul yöneticilerinin öğretimsel ve yönetimsel liderlik davranışlarının belirlenerek, bu davranışlarının olumlu yöne çekilmesine yönelik öneriler geliştirilerek eğitim kurumlarında daha kaliteli ve başarılı nesillerin yetişmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Araştırmanın örneklemini Ankara ili, Polatlı ilçesindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 40 adet resmi eğitim kurumlarının müdür ve müdür yardımcıları oluşturmuştur Öncelikle kişisel bilgiler formu kullanılarak katılımcıların demografik özellikleri tespit edilmiş, daha sonra 2008 yılında yapılan Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS)’nda geliştirilen ve 23 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmış ve demografik özelliklerin frekans ve yüzdelik dağılımları incelenmiştir. Ayrıca araştırmada elde edilen verilerin frekans ve yüzdelik dağılımlarıyla beraber, ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Yönetim tarzlarının kıdem ve görev yeri özelliklerine göre fark gösterip göstermediği grafiklerle belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticileri “öğretimsel liderlik” alt boyutlarından “öğretimsel yönetim” ( ´x =3,157) alt boyutuyla, “okul amaçlarının yönetimi” ( ´x =3,155) alt boyutunu çok az bir farkla hemen hemen aynı ortalamalarda sergilemektedirler. Ayrıca “yönetimsel liderlik” alt boyutlarından en fazla “Bürokratik Yönetim” ( ´x =3,52) alt boyutunu sergilemektedirler. “Mesleki kıdem” ve “görev yeri” değişkenlerinin, ilkokul yöneticilerinin öğretimsel ya da yönetimsel liderlik alt boyutlarını sergileme düzeyleri üzerinde daha çok etkili olduğu anlaşılmıştır. In our developing and changing age, in order to have effective schools, school administrators have to be instructional leaders. By determining instructional leadership and administrative leadership behaviours of school administrators and by developing proposals to attrack those behaviours in to positive way it is aimed to have more quality and succesful generations in educational institutions. The school administrators in Ankara, in Polatlı district, working in forty public schools which belong to National Education Ministry constitutes the sample of this research. At first by using personal information form, demoghraphic fetures of participants is determined then the survey form that contains 23 questions and developed by Teaching and Learning İnternational Survey (TALIS) in 2008 was applied. In analyzing of datas, SPSS 15.0 package program was used and the frequency and percantage of demographic features was examined. Also the means and standard deviation of data in research was determined. The effect of professonal seniority and the type of schools on their leadership behaviours is found by using graphics. According to results of this research the school administrators exhibits “instructional management” ( ´x =3,157) and “management of school aims” ( ´x =3,155) subdimensions of “instructional leadership” nearly equally. Also they mostly exhibit “bureaucratic management” ( ´x =3,52) sub-dimension of administrative leadership. Both “professonal seniority” and the “type of the schools” variables have more effects on primary school managers’, instructional leadership and administrative leadership behaviours.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectÖğretimselen_US
dc.subjectYönetimselen_US
dc.subjectMüdüren_US
dc.subjectMüdür yardımcısıen_US
dc.titleOkul yöneticilerinin öğretimsel ve yönetimsel liderlik davranışları: Polatlı örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record